Vi krever trykte oppgavehefter og tekstvedlegg til alle på skriftlig eksamen

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Avslutning av oppropet om trykte hefter til eksamen

2023-06-07 21:32:59

Hei,

Skriftlig eksamen er over og mye er sagt og kan sies om årets eksamen. La oss håpe at byråkratene tar til fornuft og har lært av sine feil.
Oppropet som du har signert krever trykte oppgavehefter og tekstvedlegg til alle på eksamen. Det endte opp med nesten 1200 underskrifter!
Jeg har i dag sendt en e-post med lenke til oppropet til alle medarbeiderne i Avdeling prøve- og eksamenstjenesten i UDIR.
Jeg har god håp om at nesten eksamenskull vil få trykte hefter til eksamen, ut ifra de signalene jeg har fanget opp.
Takk for støtten! 
Geale de Vries


Geale de Vries

Status på oppropet om trykte oppgavehefter på eksamen

2023-05-15 11:38:40

Kjære alle sammen,
Det har per nå kommet inn over 800 underskrifter. Mange har også lagt ved en kommentar. Jeg har samlet noen av kommentarene nederst.
Jeg oppfordrer alle til å utøve press på egen skoleledelse ved å opplyse om underskriftskampanjen og den sterke motstanden mot den valgte løsningen. 
Hovedargumentene (slik jeg ser det) er:
1. Elevene har ikke øvd på dette (i tilstrekkelig grad).
2. Elevenes pc-er er ikke egnet for denne måten å jobbe på.
3. Den valgte løsningen er i strid med den nyeste forskningen om lesing på skjerm kontra lesing på papir.
4. Det legges opp til forskjellsbehandling mellom skoler dersom noen skoler trykker opp oppgaveheftet og andre ikke.

Jeg sender også info til UDIR og ber om en kommentar.
Lykke til!
Hilsen

Geale de Vries

Fra kommentarene: Jeg signerer fordi jeg som norsklærer vet hvor viktig det er å nærlese tekstene man skal skrive om.   Som norsklærer i vgs ser jeg at noen elever trenger trykte hjelpemidler for lettere å få oversikt over stoffet, både når det gjelder omfang og innhold. For mye digitalt stoff på små bærbare pc-er er vanskelig tilgjengelig for enkelte elever. Den beste inkluderingspraksisen er å tilby både trykt og digital versjon.   Løsningen nå er ikke tilpasset elevmassen og pc’ene elevene har.   Forskning viser at man leser annerledes på skjerm enn på papir. Det er viktig med papir for å kunne konsentrere seg og slippe å skifte mellom mange dokumenter   Jeg signerer fordi Udirs papirfobi går ut over elevene.   Det er viktig at elevene får et oppgavesett de kan bruke aktivt. Streke under, ringe rundt og markere.   Heldigital eksamen bryter med prinsippet om tilpasset opplæring, og vil føre til en urettferdig eksamenssituasjon. Elever som foretrekker å jobbe med papirversjon av tekster får ikke muligheten til å jobbe på en måte som er optimal for dem. Dette er å sidestille med muligheten til å lytte til tekster. Ulike fag har ulike utfordringer og elever har ulike styrker og preferanser og det bør også eksamen ta høyde for.   Jeg signerer fordi 1) tekstvedlegg leses og jobbes best med på papir 2) måten Udir har løst dette på, med pdf som noen kommer til å printe ut, andre har ikke kapasitet, er urettferdig og ikke i tråd med likhet i skolesystemet 3) det nye eksamensopplegget strider mot alle uttrykte idealer om at elever skal testes i det de kan, ikke det de ikke kan. - Jeg er skuffet! Det er ennå tid til å ordne opp i dette…   Mulighet til papirversjonen, i tillegg til universell utforming digitalt, gir elevene bedre muligheter til å interagere med tekstvedlegg. De kan markere mens de tolker, skrive stikkord i margen, skrive inn hva fremmedord betyr - og ikke minst ha tekstene foran seg mens de skriver sin egen tekst. Vi må huske at elevene har små skjermer, og ikke sitter med en skjerm til tekstvedlegg og en annen til skriveoppgaven. Som pedagog og norsklærer på vgs stiller jeg meg svært undrende til heldigital eksamen i norsk.   Jeg signerer fordi det er lettere med dybdelesing av tekster på papir.   Jeg signerer fordi alle bør få likt grunnlag. Noen skoler kommer til å trykke opp heftet, andre ikke.   Jeg har som lærerstudent lest en del forskning på dette området, og vet dermed at elevene vil ha mest nytte av oppgaveteksten i fysisk form framfor digitalt.   Eg signerer fordi dette har vi ikkje øvd på! Det er upedagogisk å introdusere noko nytt til eksamen som ikkje er varsla i god tid. Dessutan er det lettast å oppgåvene både på skjerm og papir. Vi brukar enno penn og blyant når vi les!   Enig argumenter i oppropet+frykt for panikk hvis/når teknikken og eller nettet svikter. Gjør eksamen så rolig og trygg som mulig.   Jeg er norsklærer for elever som krever særskilt tilrettelegging. Dette kan være utslagsgivende for om en elev kan klare å bestå eksamen, selv om de i utgangspunktet har kompetansen til dette!   Heildigital eksamen utan moglegheit for oppgåver på papir går imot leseforsking og gir elevane forringa sjansar til å visa sin kompetanse.   Bør være likt for alle   Er lektor i skolen, vet hvor nødvendig det er for en del elever å kunne lese på papir. Her vil det blir ulikhet i muligheter avhengig av skole eller kommuneøkonomi.   Rammefaktorene for en eksamen bør legges til rette slik at flest mulig har en fair sjans for å gjøre sitt beste. I mitt daglige virke (som lektor) ser jeg mange ungdommer som hevder at de leser best på skjerm men ender med papirutgaver av tekster (når de er tilgjengelige) når de skal lese lengre tekster. Noen av de etterspør ikke papirutgaven selv en gang, jeg må tilby direkte i formen «du skal vel ha denne?». Disse elevene vil hverken søke på forhånd eller etterspørre i eksamenslokale.   Det er ikke pedagogisk forsvarlig.   Jeg er norsklærer i videregående skole og underviser alltid norsk vg3. Lesing av litterære tekster fungerer ikke bra på skjerm, det viser all forskning, også den siste til professor Anne Mangen ved Lesesenteret ved UiS. Dette må tas på alvor. Udir er ellers pådriver mht. nedgangen i leseferdigheter   Jeg er norsklærer i videregående skole og er enig i at elevene må få mulighet til å få oppgavene med vedlegg på papir. Elever på min skole har sagt at de gruer seg til heldigital eksamen.   Dette er ekstremt viktig. Vår pedagogiske og didaktiske tenkning gjennom et helt skoleløp står i sterk kontrast til dette. Mine elever, alle, sier noe om det å få lese hele tekster på papir, notere i teksten mens de tenker og assosierer. Håndbevegelsen i seg selv er tankens forlengede arm. I tillegg sitter mange elever på små, små skjermer, skal operere mellom mange faner og delt skjerm. Helt uholdbart!   Argumentet fra UDIR for at det skulle være heldigital eksamen var at det skulle være universell utforming. Dette er ikke universell utforming. For mange elever vil dette være et hinder for å få vist sin kompetanse på best mulig måte. Det vil også føre til ulike og urettferdige forhold mellom ulike skoler.

 


Geale de VriesDel denne underskriftskampanjen

Hjelp dette oppropet å innhente flere signaturer.

Hvordan markedsføre et opprop?

  • Del oppropet på Facebook-veggen din og i grupper som har med emnet i oppropet ditt å gjøre.
  • Kontakt vennene dine
    1. Skriv en melding der du forteller om hvorfor du har signert dette oppropet. Det er mer sannsynlig at folk signerer hvis de forstår hvor viktig temaet er.
    2. Kopier og lim inn nettadressen til oppropet i meldingen din.
    3. Send beskjeden ved hjelp av e-post, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram og LinkedIn.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...