La praktikum være som det er!

Kommentarer

#1

Jeg signerer fordi praktikum er en unik ordning for oss studenter som bør forbli slik den er i dag. Jeg anser den like som viktig som hovedpraksis for min terapeutiske utvikling.

Pia Victoria Lund (Oslo, 2017-09-07)

#2

For meg virker forslaget om å endre praktikum som det kommer på tross av faglærere og klinikkledelsens vurderinger av hva som er best for studentene. Jeg har vært fornøyd med at klinikken er på huset, at vi kan velge fordypning i dynamisk terapi med lengre forløp, og tett knyttet til undervisere og veiledere som vi kan oppsøke i samme bygg når vi trenger det.

Anna Marie Lambjerg Ulstad (Oslo, 2017-09-07)

#3

PSI må ta vare på profesjonsstudentene sine, og ikke la plassmangel for forskningen være viktigere enn klinisk praksis for kommende psykologer.

Mina Løken (Oslo, 2017-09-07)

#5

Mener det er faglig best å beholde praktikum internt på instituttet.

Mari Willetts Borgen (Oslo, 2017-09-07)

#6

Fordi jeg mener den nåværende internpraksisordningen med selvvalgt fordypning i en terapiretning, samt undervisning og veiledning av eksperter på sitt område, vil sikre en faglig utvikling for studenter utover det en avtale med Lovisenberg diakonale sykehus vil kunne gjøre, der man i en slik interpraksisordning ikke kan garantere for veileders faglige og pedagogiske kompetanse eller at det er overensstemmelse mellom studentens og veileders teoretiske orientering.

Christopher Wirsching (Oslo, 2017-09-07)

#10

Jeg mener at en flytting kan gå på bekostning av det praktikum fra PSI sin side er ment å være, en integrering av teori og praksis. Ved at studentene avslutter sine 6 år på profesjonsutdanningen med 3 semestre utenfor PSI skaper dette en distanse mellom studentene og undervisningsinstitusjonen som PSI er ment å være. Dette oppleves som et stort skritt bort fra et fokus på å utdanne kliniske psykologer.

Paul Andreas Aasen (Oslo, 2017-09-07)

#12

Dagens løsning gir en unik mulighet til fordypning som er dypt verdsatt av studentene. I en videre kontekst er dages løsning med på å sikre nødvendig variasjon i det fremtidige behandlingstilbudet, gjennom fordypning i bl.a. dynamisk terapi.

Mathias Frøyhaug (Oslo, 2017-09-07)

#14

Praktikum på PSI drives av gode, kompetente fagmiljøer som er bygget opp over tid. Det er en kritisk del av utdanning til studentene, og det viktigste fager for å lære oss å være psykologer. Det er viktig både av prinsipielle, faglige og praktiske hensyn at praktikum forblir på psykologisk institutt, i stedet for å bli outsourcet til en ekstern institusjon.

Maria Jones (Oslo, 2017-09-07)

#25

Det er et stort tap for de kommende studenter dersom praktikum outsources til LDS. Praktikum har vært vel så viktig for terapeutisk uvikling som hovedpraksis. DT og IPT er to valgmuligheter på praktikum, og disse klinikkene/retningene har fått massiv skryt og gode tilbakemeldinger av studentene gjennom en årrekke. Hvorfor skal man gjøre om noe som fungerer godt og er populært blant og lærerikt for studentene? Veiledere og undervisere på instituttet er fantastisk engasjerte og kompetente på disse klinikkene. Å endre praktikum medfører et stort tap for fremtidens psykologer og pasienter. Endringen utgjør en trussel mot studentenes mulighet for noe som helst klinisk variasjon og innsikt i dynamisk terapi og tenkning.

Julie Wasmuth (Oslo, 2017-09-07)

#26

Jeg signerer fordi praktikum slik det er nå er helt uunnværlig! Og det beste på studiet så langt.

Anniken Volden (Oslo, 2017-09-07)

#29

Praktikum er uvurdelig slik det er per dags dato.

Alexandra Johansen (Universitetet i Oslo , 2017-09-07)

#35

Dette har vært de to mest lærerike og nyttige semestrene i gjennom hele studiet. Muligheten til å fordype seg på den måten som denne type praktikum gir, er helt uvurderlig!

Janne Marit Larsen (Lysaker, 2017-09-07)

#37

Jeg signerer fordi praktikumsordningen, slik den er nå, er den eneste muligheten vi studentene på profesjonsstudiet har for virkelig å fordype oss i pasientbehandling og med tett oppfølging av veileder. Jeg er svært heldig som får gå på Dynamisk klinikk nå - og ønsker den samme valgmuligheten for mine medstudenter. Klinikken har en lang tradisjon på Psykologisk Institutt, med meget dyktige fagfolk, og den skulle respekteres og bevares.

Maria Jordet (Oslo, 2017-09-07)

#50

Jeg signerer fordi jeg tar en utdannelse som fører til en grad som klinisk psykolog. Praktikum gir oss tett veiledning i klinisk arbeid. Veiledningen utføres av vitenskapelige ansatte med lang erfaring som knytter teori, empiri og klinikk sammen på en unik måte. Jeg mener at nærheten til det vitenskapelige miljøet muliggjør en helt annen kombinasjon av klinisk og teoretisk fordypning enn helseforetakene vil være i stand til å tilby. Dynamisk klinikk (for min del) har inspirert meg i mitt kliniske arbeid på et helt annet nivå enn tidligere i studiet. Jeg tillegger det klinikkens ledelse og veiledere. De har langvarig erfaring, stort engasjement og sterk interesse for oss studenter, pasientene og fagfeltet de er dedikert til. Mitt inntrykk fra ferdigutdannede psykologer er at praktikum har gitt dem viktig erfaring som kommer pasientene deres til gode. Jeg er svært skeptisk til at praktikum i dagens form kan videreføres inn i et helseforetak hvor eksempelvis dynamisk terapi allerede er nærmest ikke-eksisterende.

Kristina Strømholt (Oslo, 2017-09-07)

#57

DT-praktikum var for meg den mest lærerike og inspirerende delen av hele studiet. Unik sjanse til å lære intensiv psykoterapi med den tetteste veiledningen man noen gang får.

Anne Hortemo (Oslo, 2017-09-07)

#67

En viktig grunn for å signere og beholde praktikum på PSI er nærheten til det vitenskapelige miljøet, - praktikum nyter godt av denne nærheten.

Ingrid Aarthun (Oslo, 2017-09-07)

#71

Studentene hører til på universitetet (PSI) og bør ikke flagges ut. Og når det gjelder tid, tar terapi, journalskriving, veiledning osv mye tid. Man må være fleksibel og møte pasienter når de har tid. Innimellom alt dette skal man skrive hovedoppgave. Skal man skrive den på bussen mellom lesesal og LDS? Nei. Det går ikke opp. Mange studenter jeg kjenner på 11./12. tar et semester ekstra for å skrive ferdig hovedoppgave uten å stresse. Er dette ønskelig?

Ingvild Alshus (Oslo, 2017-09-07)

#98

Praktikum wer et av de viktigste - om ikke det viktigste - profesjonsforberedende fagene vi har på studiet, hvor fokuset ligger på utvikling av dine terapeutiske ferdigheter. Dette er essensielt for alle kommende psykologer, og vi må derfor beholde dagens ordning som ivaretar dette ansvaret på en god måte.

Sahana Sriskandarajah (Drammen, 2017-09-08)

#100

Ynskjer å oppretthalde praktikum slik det er i dag.

Kristoffer Aune Kostveit (Oslo, 2017-09-08)

#109

Praksisordningen slik den er i dag fungerer veldig godt, og både lærerere og tidligere elever ved UiO understreker hvor viktig denne er for profesjonsutdanningen. Det er for meg ikke ønskelig å forandre på noe som fungerer så godt, og får så mye varm omtale.

Hanna Kvarme (Oslo, 2017-09-08)

#123

Jeg ønsker at praktikumsordningen skal forbli slik den er på PSI.

Nina Kristine Jansson (Oslo, 2017-09-08)

#156

Ved å la praktikum forbli knyttet til lokaler ved PSI sikrer man et levende, terapeutisk og faglig utviklende institutt med studenter og kliniske fagpersoner i tett samarbeid. Mulighet til fordypning tilknyttet en undervisningsklinikk er viktig. Enda en flytting av studenter ut fra PSI øker opplevelsen av PSI som en 8-16 forskningsbygning, hvor mulighet for faglig utvikling og utveksling mellom fagansatte og studenter reduseres.

Caroline Midttun Rostrup (Oslo, 2017-09-08)

#158

Jeg mener der er viktig at klinisk praksis har plass på instituttet. De fleste av studentene på profesjon virker å ha et ønske om å bli terapeuter, å flytte klinikkene ut fra instituttet for å frigjøre plass til forskningsarealer går derfor imot studentenes interesse.

Cecilie Elvejord (Oslo, 2017-09-08)

#178

Praktikum er det mest verdifulle året i min utdannelse hvor alle de små, nesten usynlige bekkene blir til én stor å og alt begynner å gi mening i klinisk praksis. For all del - IKKE avvikle denne ordningen!

Martin Langvik Eilertsen (Oslo, 2017-09-08)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook