NORGE UT AV EØS / HELT UT AV EU

OM DU VIL ENGASJERE DEG FOR ET FRITT OG SELVSTENDIG NORGE - UT AV EØS:
 
Skriv under og del over alt!! Husk vi må samle minimum 100.000 underskrifter for å kreve en landsomfattende folkeavstemning.
.

Innbyggerne i Norge krever en folkeavstemning MOT Norges medlemskap i EØS.

Vi krever innsyn og ytringsfrihet (Grl. § 100) i all tilgjengelig informasjon om kostnadene om medlemskapet, herunder inntekter og mulige utgifter kontra medlemskapet i EFTA som pr. i dag er "sovende". Vi krever også full informasjonsrett om hvordan dagens "system" virker om gamle og nye direktiver fra EØS / EU kontra Norges Grunnlov og Menneskerettsloven.

Vi krever innsyn og dokumentasjon om HVORFOR EØS-medlemskapet er "bærekraftig" for Norges innbyggere kontra EFTA-medlemskapet. 

Jfr  Grunnlovens §§ 1, 2, 49, 75 punkt a. og d., 83, 92, 95, 108, 112 og 113 mv.  forstår vi det slik at vi har full rett til å si / bestemme vår felles vilje vba. en landsomfattende folkeavstemning om Norge fortsatt skal være medlem av EØS / EU, etter fullt innsyn i bla. overnevnte tekst.

Det er svært lite / nesten ikke blitt lagt frem informasjon om alt som omhandler mulige utgifter og innekter ved dette EØS-medlemskapet. Gangner dette landet og innbyggerne? Se bare på vedtaket om ACER og dagens strømpriser. Hvilke positive kontra negative resultater opplever vi? HVA GANGNER EN ACER-AVTALE DET NORSKE FOLK OG LANDET VÅRT?

Andre mulige resultater som følge av EØS-avtalen: 
* Bærekraftig utvikling ble kjent fra ca 1987 sfa. Gro. H. Brundtlands "drøm". HVA BETYR BÆREKRAFTIG UTVIKLING i forhold til EØS-avtalen? Link til Wikipedia:  Bærekraftig utvikling

 

 

Minner om Grunnlovens §§ 1, 2, 49, 83, 85, 92, 95, 108, 112, 113 og 121 hvor bla. Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike, samt at hele landets natur herunder naturforekomster og -rikdommer er innbyggernes eiendom og  skal ivaretas for fremtidige generasjoner.

Derved krever vi at innbyggernes / velgernes flertallsvilje MÅ HØRES OG FØLGES av vårt "serviceorgan" regjering og storting, med Norges Grunnlov og folkevilja i flertall som fundament.

Link til Norges Grunnlov:  https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17

Verdien av Norges Grunnlov kan leses her: Om Grunnloven

Viser også til FN sin Verdenserklæring / #Menneskerettsloven som etter hva jeg kjenner til, er underskrevet av Norge og derved er forpliktet til å følge om bla. vår selvbestemmelsesrett i Vedlegg 4 og 6 artikkel 1, 2 og 3.

 
Kopi hentet fra Vedlegg 6: 

Vedlegg 6. Den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter med protokoller (norsk oversettelse) - Les gjerne også forordet i dette kapittellet.
Link: Menneskerettsloven Vedlegg 6

Del I - Art.1 

1. Alle folk har selvbestemmelsesrett. I kraft av denne rett bestemmer de fritt sin politiske stilling, og fremmer fritt sin egen økonomiske, sosiale og kulturelle utvikling.
2. Alle folk kan for sine egne formål fritt råde over sine naturrikdommer og -forekomster, så langt dette ikke setter tilside forpliktelser som følger av internasjonalt økonomisk samarbeid, basert på prinsippet om gjensidig nytte og folkerettens regler. I intet tilfelle må et folk bli berøvet sitt eget eksistensgrunnlag.
3. Konvensjonspartene, deriblant de stater som har ansvaret for administrasjonen av ikke-selvstyrte områder og tilsynsområder, skal arbeide for å virkeliggjøre folkenes selvbestemmelsesrett, og skal respektere denne rett, i overensstemmelse med bestemmelsene i De forente nasjoners pakt.

Innbyggerne / velgerne KREVER en folkeavstemning i Kongeriket Norge etter at samtlige opplysninger / dokumenter er fremlagt! Vi henviser til § 49 første avsnitt i denne konkrete saken om krav om folkeavstemning på landsbasis.

Gjerne kommenter med flere negative resultater om ditt syn på EØS-avtalen OG DEL OVER ALT slik at flest mulig statsborgere selv kan bestemme seg for å underskrive. 


NB! GJERNE kopier teksten, lag den bedre og bruk i din egen kommune for å samle underskrifter med KRAV om en folkeavstemning i din egen kommune, med henvisning til lovene over. 
EØS / EU-direktieve kan ALDRI overstyre Norges Grunnlov, ei heller velgerflertallets vilje. 

Strømpris og drivstoffprisene skal velgerne selv bestemme vba. landsomfattende folkeavstemning.

Med vennlig hilsen med ønske om at innbyggernes / velgernes flertallsvilje skal være styrende for alle saker i kommuner, fylker og landet som helhet!!;-)Ingar 

 

Mobil: 458 62 229

.
#Folkebevegelsen (for Norges Grunnlov - som nå er en liten del av Alliansens valgliste i Drammen og Viken fylke) ønsker deg og dine en riktig god fortsettelse av uka med positive tanker om mulige løsninger for vår felles fremtid med Norges Grunnlov (unntatt § 115) som vårt felles fundament!!;-)Ingar
.
#Grunnloven  -  #Menneskerettsloven - #Menneskerettigheter  -  #Borgerrettigheter

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Ingar Grøndahl vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...