Leger i HMR krever ny og reell vurdering av forsvarlighet ved innføring av Helseplattformen 27.4.24

 Denne underskriftskampanjen er kun for leger som er ansatt i Helse Møre og Romsdal og dermed har styret i HMR som ledende organ. 

I møte 17.4 valgte vårt styre å se bort fra direktørens tilnærming, en utsettelse av endelig avgjørelse i saken til forsvarlighetskravet var avklart. Styreflertallet har da påtatt seg et enormt ansvar:

Vi, legene i Helse Møre og Romsdal HF, anmoder på det sterkeste at dette tas opp til fornyet og reell vurdering i styremøte 24.4.

Vi vet at styret ikke har erkjent:

1. ROS-analysen viste høy risiko for betydelig skade på flere områder selv med de kompenserende tiltak som til nå er igangsatt. Dette mener vi ikke er forenlig med forsvarlig pasientsikkerhet.

2. Den urettmessige belastningen dette får for ansatte. Det er alltid den enkelte som sitter igjen med ansvaret når feil skjer fordi summen av systemsvikt og arbeidsmengde har blitt for stor.

3. Opplevelsen av å ikke kunne strekke til i en fra før presset hverdag, fordi vi blir fratatt vårt arbeidsverktøy.

4. En grov underestimering av forventede fremtidige økonomiske underskudd - med de konsekvensene dette kommer til å medføre.

Ved min underskrift vil jeg vise hvor dette ansvaret ligger, og jeg ber på det sterkeste om at dette tas opp til fornyet og reell vurdering i styremøte 24.04


Lina Rossland og Lars Gunnar Aa Angvik på vegne av «Regionalt legenettverk for en forsvarlig helsetjeneste»    Kontakt personen bak underskriftskampanjen