NEI til at kommunestyret vedtar reguleringplanen for Liahaugstølen - Øystre Slidre

Depositphotos_14749943_XL.jpg Til Kommunestyret i Øystre Slidre kommune
Øystre Slidre kommune 18. april 2024

Underskriftskampanje

Vi ber om at kommunestyret ikke vedtar reguleringsplanen for Liahaugstølen.

Vi håper politikerne tar til fornuft og forstår at nok er nok når det gjelder å bevare verdifulle naturområder nær bebyggelsen og å opprettholde stølsdrift som en viktig næring. Derfor ber vi kommunestyret om å ikke vedta reguleringsplanen for Liahaugstølen.

 

Ønsker du å holde deg oppdatert på saken kan du melde deg inn i Facebookgruppen.

NEI til at kommunestyret vedtar reguleringplanen for Liahaugstølen.

 

Våre viktigste argumenter for at Kommunestyret ikke vedtar reguleringsplan for Liahaugstølen:  

Kort versjon:

1. Kraftig utbygging i natur- og beiteområder: Planen innebærer bygging av 40-60 nye fritidsboliger på flere etasjer, høyt oppe i lia, nær høyfjellet og i beiteområder. Dette vil ha store negative konsekvenser for mennesker som bor i boligfeltet nedenfor, stølsfolk og fritidsboligeiere i området, samt for beite-, natur- og friluftsområder.

2. Bryter med nasjonale føringer: Reguleringsplanen strider mot nasjonale føringer bla. om å unngå nedbygging av karbonrike områder, inkludert myr og våtmark, å fortette i eksisterende utbygde områder før kommunen legger til rette for utbygging i nye områder.

3. Ikke i samsvar med kommunedelplan for Beitostølen: Planen er ikke i tråd med den eksisterende kommunedelplanen for Beitostølen; deler av planområdet er avsatt til LNF-formål og for det resterende arealet gir reguleringsplanen en høyere utnyttelsesgrad.

4. Brudd på god planleggingsskikk: Detaljreguleringsplanen for Liahaugstølen bør ikke godkjennes før den overordnede kommuneplanens arealdel er revidert og vedtatt. Dette er i tråd med prinsippene for god planleggingsskikk.

5. Store utbyggingsreserver allerede tilgjengelig: Øystre Slidre kommune har allerede store utbyggingsreserver gjennom vedtatte planer, og det er derfor uforsvarlig å legge til rette for ytterligere utbygging i et konfliktfylt naturområde (delvis LNF) som Liahaugstølen.

Nå håper vi på at politikerne tar til fornuft, og forstår at nok er nok, dersom vi skal ta vare på verdifulle naturområder nær bebyggelsen til glede for de som bor og ferdes her, og bevare stølsdrifta med den eldste og viktigste næringen vi har.  

Vi ber om at Kommunestyret ikke vedtar reguleringsplan for Liahaugstølen.

 

 Depositphotos_14749997_L.jpg

Mer utfyllende versjon:

1. Kraftig utbygging i natur- og beiteområde oppunder høyfjellet.

40-60 nye fritidsboliger på flere etasjer, høyt oppe i lia (950 moh), nær høyfjellet og i beiteområder, delvis i LNF-område.  

Utbyggingen vil få store negative konsekvenser for:

 • Mennesker, særlig de som bor i boligfeltet nedenfor, stølsfolk og folk med fritidsboliger i området.
 • Beite- natur- og friluftsområde - både selve reguleringsplanområdet, men også tilgrensende LNF-område
 • Landskapet – dette blir et massivt inngrep som bryter fullstendig med det eksisterende landskapsbildet  

Både dette arealet og tilgrensende   beiteområde danner en viktig del av driftsgrunnlaget for stølene i området. Hvordan disse arealressursene skal tas vare på fremover må vurderes grundig og helhetlig

2. Reguleringsplanen bryter med nasjonale føringer.

Myr og fjellområde:

 • Store deler av området er myr og våtmark (delvis skogvokst)
 • I Nasjonale forventningar til regional og kommunal planlegging 2023-2027 står det at «Omdisponering og nedbygging av karbonrike areal, inkludert myr … og andre typar våtmark …, blir så langt som råd unngått, slik at ein held ved lag evna areala har til lagring og opptak av karbon.
 • Så sent som 10. april 2024 har kommunal- og distriktsminister Erling Sande på vegne av regjeringen besvart skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Alfred Bjørlo til statsministeren, jf. Dok. Nr. 15:1648 (2023-2024), med blant annet følgende: «… det er viktig å unngå ny, omfattande fritidsbusetnad i viktige landbruks-, natur-, frilufts- og reindriftsområde og utbygging på myr» og «Nye fritidsbusetnader eller utviding av eksisterande område bør i fjellområda ikkje leggast i og over skoggrensa, eller på myr
 • Myr er ikke tilstrekkelig utredet i KU’en. Blant annet er det ikke foretatt beregninger av karbonutslippet som utbyggingen vil innebære.  

Liahaugstølen er ikke fortetting, slik staten bruker definisjonen:

 • På Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) sine nettsider finner man definisjonen på fortetting: «Fortetting innebærer at eksisterende bebygde områder, for eksempel et boligområde, får høyere utnytting ved at et betydelig antall nye bygninger oppføres innimellom eksisterende bygninger.»
 • Rettleiar om planlegging av fritidsbustader: «Fortettingspotensialet bør kartleggjast og utnyttast før det blir lagt til rette for utbygging i nye område. Dette er særleg viktig i område med utbyggingspress
 • Dette viser klart at Liahaugstølen ikke er fortetting, slik det er forsøkt fremstilt. Det er også åpenbart at Liahaugstølen representerer et brudd på prinsippene som regjeringen har kommunisert til kommunene. (våre uthevinger)

3. Reguleringsplanforslaget er i strid med kommunedelplan for Beitostølen. Slike reguleringsplaner må avvente til ny arealdel til kommuneplan er vedtatt     

 • Reguleringsplanforslaget for Liahaugstølen er ikke i samsvar med kommunedelplan for Beitostølen. Dette har også statsforvalter påpekt under høringen.
 • Deler av utbyggingsområdet (ca. 6 dekar) er i dag LNF-område (landbruk-, natur- og fritidsformål) For det øvrige området (ca. 19 dekar) foreslår planen en langt høyere utnyttingsgrad enn fastsatt i kommunedelplan for Beitostølen.
 • Reguleringsplanen legger opp til store massive bygninger, til sammen 40-60 nye fritidsboliger som grenser mot høyfjellet, ca. 800 m fra Beitostølen sentrum. Konsekvensene av dette er ikke ordentlig vurdert, noe som representerer en betydelig mangel ved KU’en.  

4. God planleggingsskikk er at overordnet plan danner grunnlaget for detaljreguleringsplaner, og ikke omvendt.   

 • Øystre Slidre kommune må nå ta på alvor at kommuneplanens arealdel (KPA) er under revisjon og nå på høring. Når ny arealdel til kommuneplanen er endelig vedtatt kan man igangsette detaljreguleringer som er i overensstemmelse med KPA. Det er slik plan- og bygningsloven legger opp til at arealplanlegging skal skje.  
 • Det er helt ufattelig dersom Øystre Slidre kommune vil være bekjent av et så eklatant brudd på god planleggingsskikk som Liahaugstølen innebærer. 
 • Det vil i så fall være i klart i strid med tydelige politiske signaler fra regjeringen. 

5. Store utbyggingsreserver i vedtatte kommunale planar fra før 

 • Det er i dag ca. 4 400 fritidsboliger i Øystre Slidre kommune, og gjeldende arealdel av kommuneplanen åpner for utbygging av om lag 2 000 flere fritidsboliger, mao. en økning på 45 %.
 • Vi mener det er helt uforsvarlig å legge til rette for 40-60 nye fritidsboliger på Liahaugstølen gjennom en detaljreguleringsplan i et konfliktfylt LNF-område, i motstrid med overordnet plan.    

Nå håper vi på at politikerne tar til fornuft, og forstår at nok er nok, dersom vi skal ta vare på verdifulle naturområder nær bebyggelsen til glede for de som bor og ferdes her, og bevare stølsdrifta med den eldste og viktigste næringen vi har.  

Vi ber om at Kommunestyret ikke vedtar reguleringsplan for Liahaugstølen

 

Avsender av denne underskriftskampenjen er hytteforeningen Ole og Hedalen Vel, OHV er en frivillig hytteforening med sterke bånd til området.  

Formålet med hytteforeningen er:

 • Å ivareta medlemmenes og velområdets felles interesser i den utstrekning vedtekter, årsmøte og styret bestemmer. 
 • Skal ta opp, samordne og gjennomføre tiltak til felles beste for medlemmene og velområdet. 
 • Skal ivareta medlemmenes felles interesser overfor offentlige organer, grunneiere og velforeninger i tilgrensende områder.   

Vår hovedoppgave er å:

 • Opprette kontakt med kommunale organer for å bli gjort kjent med og kunne
 • være høringsinstans for saker og planer som berører hytteforeningens interesser, herunder saker som angår nærliggende områder. 
 • Videre skal Ole og Hedal Vel arbeide overfor grunneiere, nabovelforeninger og andre i spørsmål som angår veier, utbyggingsplaner, brøyting, løypetraséer, tynning av vegetasjon mv.

 Takk for oppmerksomheten.

 

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Ole og Hedalen Vel vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke denne informasjonen offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...