Si NEI til Olav Thon's gigantiske utbyggingsprosjekt nær Vassfaret

Stopp Olav Thons gigantiske hytteutbygging nær Vassfaret!

(Gi din underskrift nederst på siden, om du vil stemme anonymt velger du Nei ved spørsmål om du vil signere offentlig.)

 Husk å sjekke emailen din for å verifisere signeringen, hvis ikke blir ikke signeringen din registrert i oppropet!
 
Vi krever med dette å få stoppet planene med å oppføre ca 2000 hytter i SONE-6 (Veneli-Turufjell) i Flå inn mot Vassfaret da planene er svært ødeleggende for natur- og friluftsliv. Fylkesmannen har sterkt frarådet de foreslåtte utbyggingsområdene ved Turufjell. Vi ønsker med dette å få stoppet denne gigantiske og svært naturødeleggende planen umiddelbart, inntil reviderte planer foreligger som er i overenstemmelse med Fylkesmannens sterke anbefalinger og faglige råd (se link under). Dersom resultatet etter 1. gangs høring nå blir stående, vil Olav Thon, eiendomsinvestoren Ivar Tollefsen og noen få andre grunneiere starte en massiv nedbygging (2000 hytter, slalåmbakker og mulig hotell) av regionens kanskje vakreste og største uberørte natur- og friluftsområder, inklusive områder på snaufjellet!
 
Det må ikke skje!

 

 
Fylkesmannen i Buskerud's sterke anbefalinger og faglige råd:
"På bakgrunn av sentrale og regionale føringer om planlegging av fritidsbebyggelse og med vekt på en bærekraftig arealforvaltning, vil Fylkesmannen sterkt fraråde de foreslåtte utbyggingsområdene ved Turufjell.
 
Området består i dag av et større sammenhengende naturområde som ligger mellom hytteområdene ved Skardsdalen og Veneli. Området er uberørt fra tekniske inngrep (hvis en ser bort fra høyspenningstraseen) og utbygging her vil medføre at inngrepsfrie naturområder (INON-områder) blir redusert. Videre er noen av hyttefeltene plassert over tregrensa og i åpne landskapsrom med sårbare myr- og våtmarksområder hvor inngrepene vil medføre at landskapets karakter vil endres betraktelig. Dette mener vi er uheldig og ikke i tråd med nasjonale eller regionale føringer for forvaltning av fjellområdene.

Fylkesmannen vil spesielt fraråde områdene H23, H26, H33, H34, H35, H36 og A3 som berører viktige landskapsområder med sårbar natur. I Konsekvensutredningen er alle disse områdene vurdert til å ha stor negativ konsekvens for landskap og vassdragsmiljø. Videre mener vi at øvre del av områdene H15 og H16 bør tas ut. Deler av disse hyttefeltene omfatter områder med snaufjell og glissen vegetasjon med bratt og krevende terreng. Vi ber om at disse områdene tas ut av arealdelen."
 
Det er derfor viktig at folket taler i denne saken og viser sin mening, dyrearter trues og frilufltsliv områder kommer til å bli ødelagt og vil skape konsekvenser for naturen. La oss få dette prosjektet redusert, og revurdert og la utbygging skje med fylkesmannens rådgivning og ekspertise fra instanser som er ekspert på nettopp dette.