Nei til Fossumbyen

Hva planen går ut på

"Byen i Marka" - med 2 000 boliger og 6 000 innbyggere, er betegnelsen Bærum kommune selv har brukt på den nye bydelen som planlegges på Fossum ved Bogstadvannet. Området ligger helt inntil Bærumsmarka og Bogstadvannet. Pga. sagbruksaktiviteten på Fossum bruk ble markagrensen endret og trukket rundt sagbruket.

Planområdet er relativt lite (541 dekar) - og har en planlagt boligtetthet som er fire ganger høyere enn eksisterende boligområde på Fossum. Utbyggingsområdet strekker seg helt inn på innmarka til husmannsplassene Lathus og Strømstad. Begge har Bærum kommune registrert som kulturminner og -miljøer.

Bebyggelsen vil bestå av 3 etasjers rekkehus og opp til 5 etasjers blokker. De høyeste blokkene vil bli bygget lengst inne på feltet - mot Lathus. Det planlegges med servicefunksjoner som barnehager, barneskole, helsetjenester, nærbutikk osv.

Verdiene

Området rundt Bogstadvannet utgjør en viktig del av kulturlandskapet i Sørkedalen og inngår i omgivelsene til Bogstad gård. Denne nedre delen av Sørkedalen med Fossum er et sammenhengende landskapsområde og danner en naturlig avgrensning av Marka mot bebyggelsen i Oslo Vest og Bærum. Riksantikvaren freder nå Bogstad gård med omgivelser, som et nasjonalt kulturminne i forbindelse med grunnlovsjubileet, og Oslo kommune utarbeider en kulturlandskapsplan for Sørkedalen.

Konsekvensene

Den massive utbyggingen som "Fossumbyen" representerer vil bli dominerende og forstyrrende i Bogstadlandskapet og vil redusere verdien av fredningen og kulturlandskapsplanen.

Området vil framstå som en bilbasert satellitt og være stikk i strid med nasjonal politikk om samordnet areal- og transportplanlegging. Bilbruken og trafikkavviklingen blir en stor utfordring. En trafikkøkning fra 2 750 til 10 000 biler i døgnet, vil føre til trafikkaos på Griniveien, Fossumveien og Eiksmarka. Område og tilbringerveiene til både Oslo Vest, Eiksmarka, Lysaker og Sandvika er allerede preget av betydelige trafikk- og framkommelighetsproblemer og det vil bli svært utfordrende å etablere effektiv kollektivtransport til Lysaker og Sandvika.

Smiejordet, fulldyrka jord av nasjonal verdi, er en del av utbyggingsplanen. Vann- og vassdrag, biologisk mangfold, 25 rødlistede fuglearter, kulturminner, natur- og kulturmiljøer og friluftsliv blir skadelidende.

Oppfordring

Dette er din sjanse til å bidra til at politikerne stanser planlegging av boligbyen på Fossum! Se også mer informasjon på https://nb-no.facebook.com/fossumutbygging

Oppropet er laget i fellesskap av følgende grupper og organisasjoner: Naturvernforbundet i Bærum, Bærum Natur- og Friluftsråd, Eiksmarka Vel, Fossum Boligsameie, Fossum Huseierforening, Syd-Fossum Huseiergruppe.