Ja til bevaring av kyst og fjell

Støtt vårt felles opprop for bevaring av kyst og fjell

Energimyndighetene tegner nå et kart for fremtidig vindkraftutbygging på land. Store deler av Norge trues av massiv vindkraftutbygging. Nei til vindkraftanlegg i verdifulle natur- og friluftslivsområder!

Vi er mange foreninger i Norge som i flere år har arbeidet med vindkraftutbygging og de negative konsekvenser dette medfører for natur og friluftsliv. Sammen med resten av DNT og over 300 000 medlemmer har vi nå et klart budskap til lokale og nasjonale myndigheter: Verdifulle natur- og friluftslivsområder må ikke avsettes til fremtidig vindkraftutbygging på land.

NVE har hittil pekt på hele 43 større områder som de skal arbeide videre med. Flere av disse områdene kan åpnes for vindkraftutbygging. Mange av områdene ligger i verdifulle natur- og friluftslivsområder. 
 

Fakta om vindkraftanlegg

- De største vindturbinene er opp til 250 meter høye og kan sees fra minst 50 kilometers avstand.

- Det bygges ca 800 meter anleggsvei pr. vindturbin.

- Foran hver turbin bygges det en oppstillingsplass på størrelse med en halv fotballbane.

- Irreversible naturinngrep med store sprengninger i terrenget.

-  Støyplage ved at hver av monstermøllene gir opp mot 100 dB

- Private selskaper (ofte utenlandske) tar ut profitten.

- Digre vindkraftturbiner og veianlegg skader dyrelivet.

- Tap av urørt natur. Det er kun 12% villmarkspreget natur igjen i Norge.

- Vindkraft er meget arealkrevende og utgjør store industrianlegg.

- Farlige iskast fra turbinbladene vinterstid.

- Mange av de høye vindkraftturbinene har blinkende lys pga flysikkerhet. Dette sees fra veldig lang avstand.

- Tap av verdifulle turområder.

 

Vi mener:

- Større energi- og veianlegg i urørt natur og viktige friluftsområder, særlig langs kysten og fjellet, får store konsekvenser for friluftslivet, landskapet og dyrelivet. Det bør derfor ikke bygges vindkraftanlegg i verdifulle natur- og friluftslivsområder.

- Det er allerede tildelt en stor mengde konsesjoner til landbasert vindkraft. 

- Det eksisterer gode, fornybare alternativer til omfattende vindkraftutbygging på land. Vi må satse på energieffektivisering og – sparing. Vi må ruste opp eksisterende vannkraftverk, slik at vi får mer energi fra allerede utbygde vassdrag. Et eksempel er det gamle vannkraftverket i Lysebotn i Rogaland som nylig ble erstattet med et nytt. Det nye kraftverket gir kraft til 10 000 flere husstander, uten nye inngrep. Havvind er i stor utvikling og teknologien for solcelleanlegg blir stadig bedre og rimeligere.

- I dag forvaltes Norges landskapsressurser uten tilstrekkelige konkrete mål og føringer. Det må utarbeides en nasjonal landskapsstrategi.

- Vi må sikre en areal- og ressursbruk som tar hensyn til naturens tåleevne. 

- Metoder og systemer for å ivareta naturens goder og verdisetting av urørt natur må utvikles og benyttes.

 

Les resolusjonen fra DNTs 39. landsmøte, Oslo 9. juni 2018: https://www.bergenoghordalandturlag.no/artikler/nyheter/13402-dnt-vil-stanse-arbeid-med-nasjonal-ramme-for-vindkraft-pa-land/

 
 
Har du innspill eller spørsmål? Kontakt daglig leder i Bergen og Hordaland Turlag, Helene Ødven. Tlf: 98249808. E-post: helene.odven@dnt.no.

Hold deg oppdatert og få med siste nytt på: www.bergenoghordalandturlag.no/vindkraft

 

Signer dette oppropet


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook