Vi velgere i Norge KREVER en landsomfattende folkeavstemning om at samtlige minstepensjonister skal få kr. 2.000 mer i sin minstepensjon!

Jfr. Norges Grunnlov sin tekst i § 110, KREVER vi velgere i Norge at samtlige minstepensjonister skal få minimum kr. 2.000,- pr. mnd. i tillegg til sin minstepensjon NÅ med øyeblikkelig virkning. 

Det er en SKAM at et av verdens rikeste land i verden fortsatt har en alderspensjon som er under Den norske fattigdomsgrensa (med inntekt / pensjon ca kr. 216.000 pr år). 

At pensjonister og andre trygdede / arbeidstakere har en årlig inntekt under fattigdomsgrensa, er BRUDD PÅ Den norske Konstitusjon / Grunnlov, slik vi forstår teksten i § 110 (gjelder også barn og barns foreldre jfr. § 104).

Norges Grunnlov § 92: 
"Statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende traktater om menneskerettigheter." 

Utdrag av § 93:
"Ingen må utsettes for tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

Statens myndigheter skal beskytte retten til liv og bekjempe tortur, slaveri, tvangsarbeid og andre former for umenneskelig eller nedverdigende behandling"

Utdrag av § 102:
"Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. 

Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet."

Utdrag av § 110: 
"Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opphold ved arbeid eller næring. Den som ikke selv kan sørge for sitt livsopphold, har rett til støtte fra det offentlige."

§ 113:
"Myndighetenes inngrep overfor den enkelte må ha grunnlag i lov."

Se også §§ 95, 96, 98, 100 (innsynsretten) samt vår velgeres borgerrett som denne underskriftkampanjen omhandler. 

Utdrag av § 49:
"Folket utøver den lovgivende makt ved Stortinget. Stortingets representanter velges gjennom frie og hemmelige valg."


For å kreve en landsomfattende folkeavstemning på landsbasis, må vi ha minimum 100.000 godkjente underskrifter. Vær medmenneskelig, følg Grunnloven, skriv under OG DEL denne kampanjen! Denne underskriftkampanjen har ingen ting med politikk eller politiske partier å gjøre, men et KRAV om rettferdighet jfr. landets høyeste rettskilde, Norges Grunnlov!

 


Ingar Grøndahl ved #Folkebevegelsen    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Ingar Grøndahl ved #Folkebevegelsen fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...