Norske manusforfatteres ønsker stopp i kuttene ved Norsk Filminstitutt!

I forbindelse med den pågående moderniserings- og avbyråkratiseringsprosessen i Norsk Filminstitutt, ønsker norske manusforfattere å gjøre sin stemme hørt. 
Flere av oss stiller oss svært kritiske til prosessen opp mot gjennomføringen av omorganiseringen, samt kuttene som blir innført. 

Vi har derfor formulert et åpent brev til Kulturdepartementet, Norsk Filminstitutt og bransjemagasinet Rushprint.
Her krever vi at departementet stanser prosessen og avventer videre omorganisering til det er oppnevnt et fagutvalg til å gjennomgå omorganiseringen, samt til ny leder er på plass siden nåværende leder, Sindre Guldvog, nærmer seg slutten av sin periode som leder.  


Brevet kan du lese her:

Åpent bre
v til:

Kulturdepartementet v/kulturminister Trine Skei Grande
Norsk Filminstitutt
Rushprint  

Som en del av den pågående moderniserings- og avbyråkratiseringsprosessen i Norsk Filminstitutt, har ledelse og styre nå foreslått en rekke nedskjæringer og omorganisering.

Vi som manusforfattere stiller oss kritiske til både kuttene, omorganiseringen og prosessen som dette har foregått under.  
Prosessen har opplevdes som svært lukket for resten av bransjen.
NFI-direktør, Sindre Guldvog, presenterte administrasjonens forslag til innsparinger på styremøte i NFI 12. Juni.  Forslaget var utarbeidet av ledelsen og styret, uten at man hadde nedsatt et faglig utvalg eller hatt en diskusjon med fagpersonalet. Noe som vel burde være et krav fra departementet.
Kritikk, skriv og innvendinger som ble levert til leder, ble heller ikke tatt hensyn til.  

NFI har tidligere fått kritikk av Riksrevisjonen for mangelfulle styringssystemer og styringspraksis. Vi stiller oss derfor kritiske til at leder og styre i NFI nå får ansvar for videre effektiviseringstiltak.  

Statssekretær i departementet Jan-Christian Kolstø har tidligere uttalt:  
        «Jeg har tillit til at NFI vil gjennomføre gode effektiviseringstiltak på en måte som            gjør at de fremdeles ivaretar sitt samfunnsoppdrag, og som ivaretar de ansatte på           en god måte. Dette er et lederansvar og et styreansvar»  

Det er departementets plikt å sørge for at virkemiddelapparatet kan utføre sine kjerneoppgaver. Slik vi ser det, har ledelsen ved NFI ikke evnet å ivareta sine kjerneoppgaver, og vi mener derfor at de ikke er skikket til å gjennomføre dette effektivitetsprosjektet.  

Tiltakene rammer bransjen hardt og vil spesielt ramme de unge og uetablerte; fremtiden til norsk film.
Manusstøtten er allerede lav, og ikke konsumprisindeksregulert på mange år. Den planlagte omorganiseringen vil gjøre den økonomiske situasjonen så krevende, og vil gjøre det umulig for mange manusforfattere å fortsette arbeidet.  
Man vil være fullstendig avhengig av en produsents gunst. Det i et miljø hvor dørene inn mot produsenter allerede er svært vanskelige å åpne, spesielt for de uetablerte.
I tillegg fjernes en rekke tiltak for å fremme kompetansen og det faglige miljøet, samt midler for å promotere norske filmer.

Manus er den første, grunnleggende steinen i en film. Uten gode ordninger som tilrettelegger for manusforfattere, så vil vi miste mange kunstnere og stemmer på veien framover. Vi mister mangfoldet.  

Konsekvensen av dette vil være et snevrere miljø med mindre kulturell bredde og færre aktører, som vil resultere i mangel på filmer som representerer og speiler det samfunnet vi har i dag. Norsk film vil gå baklengs inn i framtiden.  

Vi vil derfor be kontroll- og konstitusjonskomiteen vurdere om det er begått saksbehandlingsfeil i denne prosessen. Vi ber samtidig om at Kulturdepartementet umiddelbart stanser kuttplanene, og avventer en ny leder, som kan komme med et nytt forslag på kutt og effektivisering, basert på forslagene fra et faglig utvalg.    

Med vennlig hilsen;  
Manusforfattere i norsk filmmiljø


Manusforfattere i norsk filmmiljø    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Manusforfattere i norsk filmmiljø kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook