Hjelp oss å bevare friarealet på Trones

 
At Verdal kommunestyre har gått inn for utredning av ekskluderende hyttefelt i 100-metersbeltet på Tronestangen er et tydelig tegn på dårlig dømmekraft.  Bortfallet av skogen som friområde vil forringe friluftsverdien av stranda. Tapet vil ikke kunne kompenseres med økt tilrettelegging for allmennheten. I dette friområdet er det heller ikke behov for mer tilrettelegging.
Som innbyggere i en innlandskommune har vi marginalt med friareal ved sjøen. Vi aksepterer ikke å bli henvist til en "friluftskorridor" mellom fjorden og hyttefolket!
 
Vi respekterer at grunneieren ønsker å utvikle eiendommen. Samtidig forventer vi at kommunen tar større hensyn til allmennheten. Det aktuelle området er forbeholdt landbruk, natur og friluftsliv. I 100-metersbeltet langs sjøen er det byggeforbud. For Verdal og andre kommuner med stort press på strandsona er dette forbudet innskjerpet med en egen forskrift. Denne sier blant annet at "Bygging og landskapsinngrep skal unngås på arealer som har betydning for andre formål, som for eksempel friluftsliv, naturvern, naturmangfold, kulturminner, kulturmiljø, landskap, landbruk..."
 
Lokalt engasjement greide å hindre utbygginga i Veita. Takk til Venstre og SV for forsøket på å redde strandsona på Trones. I denne saken har de andre partiene skuffet friluftsinteresserte velgere. Valget er til høsten - vend i tide!

 

Naturvernforbundet i Verdal

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Grethe Dyrstad kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker. Vi vil reklamere for dette oppropet overfor personer som ser på andre opprop på nettstedet vårt, men som ikke har sett på dette oppropet enda.

Facebook