Ikke rasér kulturskolen på Hamarøy!

kulturskole-header-opprop1.jpg

Hábmera suohkan / Hamarøy kommune i Nordland må spare penger. I budsjettet for neste år foreslås en reduksjon på 2,0 av de eksisterende 5,15 årsverk i Hamarøy kulturskole. Budsjettet skal vedtas i kommunestyret 16. desember.

Forslaget er dramatisk. Reduksjonen er på nesten 40 %. Det er uforholdsmessig mye - kulturskolen er av enhetene i kommunen som berøres mest av kuttforslagene.

- Ca. 90 elevplasser kan forsvinne.
- 3–4 av de 7 lærerne kan måtte slutte.
- Flere av fagene legges ned.

---------------------------------------

Stillingene i kulturskolen er de billigste i kommunen, fordi en stilling gir inntekter via foreldrebetaling osv. Det er derfor lite å spare på å kutte i kulturskolen.

---------------------------------------

Hvorfor skal vi ha en god kulturskole på Hamarøy?
* Kulturskolen skaper mestring og bidrar til god psykisk helse for barn og unge.


*Kulturskolen bygger broer – mellom fortid og framtid, lærer og elev, barn og ungdom, generasjoner, grender, politiske partier, etnisiteter og skoler i Hamarøy.

* En god kulturskole skaper bolyst. Barnefamilier i kommunen = penger i kommunekassa.

* Kulturkommunen Hamarøy blir fattig uten en sterk kulturskole.

* Vi har verdens eneste lulesamiske kulturskole. Ikke bygg ned tilbudet!


Kulturskolen er et fyrtårn i Hamarøy kommune.
En samlende kraft som skaper stolthet, mestring, optimisme og glede. Over 50 % av kommunens barn i grunnskolealder er elever ved kulturskolen. (Gjennomsnittet på landsbasis er 13 %.) Den gode oppslutningen skyldes god ledelse og en svært dedikert lærerstab med høy faglig undervisningskompetanse som ønsker å få barn og ungdom til å skinne – til å uttrykke seg og tro på seg selv.

Hamarøy er en liten kommune (ca. 2700 innbyggere) med et begrenset aktivitetstilbud til barn og unge. Gjennom kulturskolens fag (dans, duodje, drama og teater, sang, skapende skriving, fiolin, cello, piano, harpe, bass, gitar og slagverk) bringer lærerne verden inn til elevene. Undervisningen foregår der elevene er – på alle skolene i kommunen. I tillegg tilbys gruppeundervisning ulike steder i kommunen (Drag, Innhavet, Oppeid, Skutvik). Foruten hjemmetjenesten er kulturskolen den eneste enheten i kommunen som reiser rundt og møter innbyggerne i bygdene der de bor. Det har stor verdi på Hamarøy, hvor de geografiske avstandene er store.  

Kommunen har få møteplasser for barn og ungdom, og ingen egen ungdomsarbeider. Forrige ungdata-undersøkelse (2019) viser at ungdom i Hamarøy er til dels misfornøyd med fritidstilbudet. Da passer det seg ikke å ta vekk de tilbudene unge har, som de er fornøyd med. Kulturskolen bidrar stort til at færre barn og ungdom faller utenom. Det har stor betydning for hvert enkelt barn det gjelder, og det er lønnsomt for kommunen. Trivsel og tillit til gode voksenpersoner = god psykisk helse. Kulturskolen spiller en viktig rolle i forlengelsen av Jasska/Trygg-prosjektet.

Store prosjekter og gode konserter og forestillinger har gitt kulturskolen et godt rykte utenfor kommunen. Særlig «Vi e her/Mij lip dáppe» – kommunesammenslåingsforestillingen fra 2018 – har gitt gjenklang langt utenfor kommunegrensen. Folk søker seg hit. Hamarøy kulturskole har hatt en høy score år etter år på den nasjonale kulturindeksen, et resultat som viser en målrettet innsats for å bygge opp et godt og relevant tilbud.

«Vi e her/Mij lip dáppe»-prosjektet var et resultat av engasjerte ansatte i Hamarøy kulturskole, som la ned tid og krefter langt utover det som forventes, for å skape noe som ikke er lovpålagt. Verken politikere eller administrasjonen i Hamarøy bestilte prosjektet og forestillingen, men det har blitt et felles symbol, et varemerke for kommunen – noe vi er stolt av! Mindre ressurser og færre lærere gir mindre muligheter for å lage prosjekter som knytter kommunen sammen og markedsfører den.

I mangel av kommunal kultur-/ungdomsarbeider har kulturskolen tatt på seg oppgaven med å arrangere den årlige kulturmønstringen Ung Kultur Møtes (UKM). Det er et kulturelt flaggskip som samler, barn, ungdom og voksne fra hele kommunen. UKM kan falle bort hvis kulturskolen mister to årsverk.

Hamarøy kulturskole er verdens eneste lulesamiske kulturskole, og fremmer lulesamisk språk, musikk, fortellinger og håndverkstradisjoner. Den skaper stolthet for samisk identitet både hos den samiske befolkningen og for resten av kommunens innbyggere. Fordommer fjernes, og tillit bygges, mellom befolkningen i den nye kommunen. Kulturskolen jobber for tiden med å innlemme lulesamiske kulturuttrykk i alle sine fag, og ser dette som en av sine viktigste oppgaver.

Hábmera kultuvrraskåvllå / Hamarøy kulturskole er en suksess! Den store verdien den har for kommunen, må tas med i et større samfunnsregnskap. Barnefamilier ønsker nemlig gode tilbud for barna sine, og den gode kulturskolen bidrar til at folk blir boende eller velger å bosette seg i kommunen. Et godt og meningsfullt oppvekstmiljø for barn og unge i kommunen er den beste garanti for framtidig utvikling og bygging av det samfunnet Hamarøy skal være. DSC_2330.jpg


Kulturskolens foreldregruppe v/ Alfred Liabäck    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Kulturskolens foreldregruppe v/ Alfred Liabäck kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...