Ja til bokhandel på Campus Kronstad

Kommentarer

#5

Jeg skriver under fordi en bokhandel er en sentral del av læringsmiljøet på en institusjon for forskning og høyere utdanning.

Kristoffer Jul-Larsen (Bergen, 2023-08-21)

#7

Både studenter og ansatte ved en høgskole (og universitet) er tjent med en campusbokhandel.

Inga Henriette Undheim (Bergen, 2023-08-21)

#10

Det finst ingen fornuftig argumentasjon for å nedpriotera ein sentral og synleg bokhandel på campus.

Eigil Hole Lønning (Bergen, 2023-08-21)

#14

Vi treng ein levande campus med dei tenester ein treng for at studentar skal kunne lære og for at tilsette skal kunne undervise.

Ida Lervik Midtbø (BERGEN, 2023-08-21)

#15

Bokhandelen er viktig for meg som forsker og foreleser og for studentene mine! Tilsatte ved Akademika har solid kunnskap og er til god hjelp og støtte både for ansatte og studenter. En høyskole eller universitet uten bokhandel sender et signal om at faglitteratur er mindre viktig.

Cecilie Hamnes Carlsen (Bergen, 2023-08-21)

#16

Jeg signerer fordi vi vil ansatte og studenter skal kunne lese, kjøpe, spørre etter, holde i og bla i bøker!

Gro Ulland (Bergen, 2023-08-21)

#20

Utan bokhandel på studiestaden, kjem det til å ta lengre tid før studentane får skaffa seg pensum. Dermed stiller dei dårlegare budde til timane utover i semesteret, og kvaliteten på utdanninga går ned. Det er frå før eit stort problem at studentane stiller dårleg budde til timane, og dette kjem til å bli verre om bokhandelen forsvinn.

Eldar Heide (Nesttun, 2023-08-21)

#21

Ein fysisk bokhandel på campus er viktig både for studentar og fagtilsette!

Marianne Røskeland (Bergen, 2023-08-21)

#25

Jeg signerer fordi jeg mener at bokhandelen har en særs viktig funksjon på campus Kronstad. En bokhandel signaliserer verdien av å skaffe seg og bruke pensumbøker aktivt gjennom studietida, og de ansatte i bokhandelen gjør en svært god jobb med å informere om og skaffe til veie pensumbøker for både studenter og faglig ansatte.

Berit Westergaard Bjørlo (Bergen, 2023-08-21)

#26

Et levende campus trenger en god bokhandel. Det er en viktig tjeneste som både ansatte og studenter bruker aktivt.

Thomas Daltveit Slettebø (Bergen, 2023-08-21)

#30

Fagleg tilsette og studentar som fordjupar seg i ulike fagdisiplinar er avhengig av nærleik og tilgang til breitt utval av litteratur. Bokhandel er eit sjølvsagt tilbod ved ein utdanningsinstitusjon med HVL sin storleik.

Sigrid Haukanes (Bergen, 2023-08-21)

#31

Dette er en viktig sak for å skape en arbeidsplass jeg kan være litt stolt over

Vibeke Vågenes (Bergen, 2023-08-21)

#43

Pensum består av bøker som selges i bokhandelen, og bokhandelen må være så tilgjengelig og nær studenter og ansatte som mulig.

Bodil Ravneberg (HVL, 2023-08-21)

#44

En kunnskapsbedrift som HVL kan ikke klare seg uten rask og enkel tilgang til nyere fag- og forskningslitteratur. Bøker og leseglede er helt sentrale for studentenes kunnskapstilegnelse.

Marie Haukenes (Bergen, 2023-08-21)

#47

Bokhandel er helt sentralt for et universitet

Tom Are Trippestad (Bergen, 2023-08-21)

#48

Det er viktig å beholde en god bokhandel ved HVL, Bergen.

Berit Bareksten (Laksevåg , 2023-08-21)

#52

Ein bygger kunnskap ved å ha tilgang til literatur og bøker. Det er utenkelig med eit universitet uten ein god bokhandel.

Eli Moe (Bergen, 2023-08-22)

#55

Ein høgskule og eit universitetet treng ein bokhandel på campus.

Kristine Fjordheim (Bergen , 2023-08-22)

#57

En utdanningsinstitusjon med respekt for seg selv behøver bøker. Både i bokhyller på kontorer og i bokhandel

Karoline Selliseth (Bergen , 2023-08-22)

#61

Jeg mener det er nyttig for studentene å ha en bokhandel på campus

Inger Marie Vik (Laksevåg, 2023-08-23)

#62

Selvfølgelig skal vi ha en bokhandel på campus.

Kjetil Sletteland (Bergen, 2023-08-23)

#64

Det er innlysende.

Grethe Fatima Syed (Bergen, 2023-08-23)

#70

HVL som seriøs utdanningsinstitusjon må ha bokhandel sentralt på kampus.

Rune Herheim (VOSS, 2023-08-23)

#71

Enkel tilgang på litteratur er helt essensielt i en høyere utdanningsinstitusjon

Astrid Sundsbø (Bergen, 2023-08-23)

#74

Vi trenger bokhandler på en akademisk høgskole.

Eli Kristin Aadland (Bergen, 2023-08-23)

#77

Fysisk tilgang på bøker og dei med kunnskap om bøker er nødvendig og berikar jobbkvardagen min.

Mildrid Kyte (Bergen, 2023-08-23)

#86

Jeg signerer fordi jeg mener det er viktig å ha en bokhandel på campus.

Silje Valde Onsrud (Bergen, 2023-08-23)

#88

Jeg signerer fordi jeg mener vi må ha bokhandel på en høyskole (eller universitet).

Kristine Hjelle (Bergen, 2023-08-23)

#91

Det er en selvfølge at det skal finnes en bokhandel på en av Norges største utdanningsinstitusjoner!

Guro Bjørge (Bergen, 2023-08-23)

#95

Fordi trykte bøker er viktig i et kunnskapssamfunn, og især i en institusjon basert på kunnskap.

Mona Røsseland (Bergen, 2023-08-23)

#97

Tilgang til bokhandel er helt vesentlig for en akademisk institusjon som HVL.

Tor-Helge Allern (Sandnessjoen, Norway, 2023-08-23)

#99

Sett i lys av flere saker den siste tiden virker det litt på meg som om HVLs Avdeling for arealforvaltning, drift og utvikling ikke helt forstår at studenter, forelesere og forskere trenger bøker, eller at det hverken er mulig, tjenlig, eller funksjonsnivåvennlig å satse på at alt skal være digitalt. Bokhandelen har formål som ikke lar seg kvantifisere og verdi som ikke så lett lar seg måle økonomisk. Det handler om å yte hjelp til studentene der de er, å bidra sterkt til deres studentidentitet og å gjøre det logistisk enkelt for dem og oss ansatte å finne det vi behøver i en travel hverdag. Kort sagt: Det handler om forsknings- og utdanningslogistisk bærekraft.

Jane Skjoldli (Bergen, 2023-08-23)

#102

Både faglig ansatte og studenter trenger tilgang på bokhandel på campus

Ingvild Haugen (Bergen, 2023-08-23)

#106

Eg signerer fordi det er viktig å ha bokhandel tilgjengeleg for både studentar og tilsette.

Aslaug Furholt (Bergen, 2023-08-23)

#110

Fordi det er en selvfølgelig at en kunnskapsinstitusjon har en oppdatert bokandel, lett tilgjengelig for ansatte og studenter

Lennart Lorås (Bergen, 2023-08-23)

#112

Fordi jeg ønsker et levende campus, og fordi en bokhandel yter verdifull støtte til å navigere i en ellers utilgjengelig jungel av fagbøker.

Michael Hertzberg (Bergen, 2023-08-23)

#115

Bøker er en sentral og viktig del av akademia. Bøker er verktøy for all utvikling og kvalitet i arbeidet mitt. Jeg skriver tanker i marger, setter inn lapper, og merker. Bruker dem i flere år. Det går ikke an å bruke bibliotekbøker eller digitale bøker/ artikler på samme måte. Det må ligge i hånden min og jeg gjør bøkene om til mine. Det er slik min arbeidsprosess er.

Linda Hjemgård (Bergen , 2023-08-23)

#116

Vi trenger en bokhandel på campus

Anne Henriksen (Campus Kronstad, 2023-08-23)

#117

Bokhandel på campus er av stor verdi både for oss ansatte og for studenter!

Vibeke Foldnes (Bergen, 2023-08-23)

#118

Jeg signerer fordi jeg - og sikkert mange andre - har behov for den fysiske bokhandelen.

Ingerid Straume (Bergen, 2023-08-23)

#123

Hvl sin hovedvirksomhet er undervisning og forskning, da bør vi også ha et bibliotek. Jeg har selv benyttet meg av det flere ganger både for å kjøpe litteratur, bla, se og gjøre meg kjent med aktuell litteratur innen ulike tema og spørre ansatte i bokhandel om råd. Noen ganger hastet det også å få tak i litteratur. Med respekt for at dette er vår hovedvirksomhet, må vi beholde biblioteket på Kronstad

Silje Tollefsen (Bergen , 2023-08-23)

#124

Vi trenger fagbokhandel på Campus Kronstad

Kjetil Lundberg (Bergen, 2023-08-23)

#125

En fagbokhandel er en naturlig del av et campusmiljø på et Universitet.

Ingunn Barmen Tysnes (Bergen, 2023-08-23)

#128

Det er viktig å beholde bokhandelen på campus

Åse Akslen (Bergen, 2023-08-23)

#133

Viktig for både studenter og faglig ansatte ved HVL å ha tilgang til fagbokhandel

Randi Moe (Bergen, Kronstad, 2023-08-23)

#135

En levende profesjons-/lærerutdanning bør bygge på varierte læremidler. Her er bøker og trykte læremidler en helt sentral og uerstattelig ressurs! HVL-miljøet vil bli blekere og blodfattig uten en bokhandel på campus.

Tjalve Gj. Madsen (Bergen, 2023-08-23)

#136

Eg signerer fordi bøker er eit reiskap ein treng for å studere. Der er bokhandlarar framifrå. Bokhandlarane komplementerer høgskulebiblioteka, der biblioteket har to utlånseksemplar og eit dagslånseksemplara har bokhandlarane heile klassesett og meire til. Det er også ein sosial funksjon og ein fin møteplass både for studentar, bibliotekarar, og vitskaplige tilsette. JA TIL BOKHANDEL PÅ CAMPUS:

Solveig Kavli (Bergen, 2023-08-23)

#146

Det å ha tilgang til en bokhandel uten å måtte forlate Camus er strålende. Vi sliter med å få studentene til å kjøpe bøker, og dessverre er deres finansiering så knapp at det kan være vanskelig for dem å ha råd til det.

Liv Mildrid Gjernes (Bergen, 2023-08-24)

#150

Ein bokhandel er naturleg å ha på ein campus.

Kjell Einar Barsnes (Sogndal, 2023-08-24)

#151

Tilgang på bøker er vesentleg på ein studiestad

Vigdis Reisæter (Bergen, 2023-08-24)

#152

Jeg tenker at en høykompetansebedrift som HVL selvsagt må ha en bokhandel, både for studenters tilgang til pensum litteratur og ansattes mulighet til nær tilgang til kunnskap i bokform.

Birthe Møgster (Bergen, 2023-08-24)

#153

Det er veldig viktig, både for studenter og ansatte, å ha en bokhandel på en så stor campus som HVL Campus Kronstad. Bokhandelen er helt sentral for å få gjort jobben min som førstelektor, både når jeg forsker og underviser. både for

Aina Løberg (Bergen, 2023-08-24)

#156

Bokhandel nær der studentane og tilsette jobbar er både ein rimeleg service, og vil truleg bidra til meir lesing av både pensum og andre fagbøker

Anne Skaar (Sogndal, 2023-08-24)

#159

det er helt nødvendig med en bokhandel i nærheten knyttet opp mot høyskolen.

Per Bjørnar Grande (Kronstad, 2023-08-24)

#160

Som PhD-stipendiat: Det er absurd å ikke ha en bokhandel på campus. Det er like forventet som kaffemaskin og kantine.

Arne Bastian Wiik (Bergen, 2023-08-24)

#163

Vi må ha en bokhandel på et stort Campus som Kronstad

Eivind Wengaard (Bergen, 2023-08-24)

#165

Vår akademiske bokhandel er svært god og viktig for HVL som undervisningsinstitusjon.
Her kan studenter og ansatte se over bøker som er i bruk eller relevant på egne studieprogram.
Service er utrulig bra.

Tom Skauge (Bergen, 2023-08-24)

#167

Et akademisk campus uten bokhandel er som en nattehimmel uten måne, en kopp kaffe uten koffein, en båt uten anker.

Hanne Henningsen (Bergen, 2023-08-24)

#168

Bokhandel på campus er viktig for det som er HVLs hovedaktivitet, forskning og undervisning. Den stimulerer viktige sider ved disse akademiske hovedaktivitetene, blant annet nysjerrighet, kreativitet og kritiske tenkning.

Atle Nyhagen (Kronstad, 2023-08-24)

#175

Bokhandel hører til på et campus med respekt for seg selv

Jørgen Pedersen (Bergen, 2023-08-24)

#178

Enhver akademisk institusjon bør ha en bokhandel

Pål Nygaard (Bergen, 2023-08-24)

#181

Vil beholde bokhandel på campus Kronstad.

Anne Karin Larsen (Bergen, 2023-08-24)

#182

En bokhandel og de fysiske bøkene er kjennetegnet på akademisk virksomhet, og det å omgi seg med faktiske, fysiske bøker er symbol for autentisk danning.

Åshild Berg-Brekkhus (HVL, 2023-08-24)

#183

Vil ha bokhandel på campus Bergen

Gro Eide (Bergen, 2023-08-24)

#185

Akademika trengs på campus. Det er et problem at studenter ikke kjøper pensumbøker. Når Akademika ligger så strategisk til som den gjør nå, er det større sjanse for at studentene kjøper pensumbøker.

Astrid Steffensen (Bergen, 2023-08-24)

#187

Omdisponer heller kontorarealet til Helge Skugstad dersom det er mangel på areal

Eirik Strømland (Straume, 2023-08-25)

#188

Det er viktig med bokhandel på en utdanningsinstitusjon som HVL

Yvonne Bakken (Bergen, 2023-08-25)

#190

Sjølvsagt skal de vera ein bokhandel på eit campus, det høyrer ikkje heime å ta vekk.

Margrete Stave Aksnes (Sogndal, 2023-08-25)

#191

Vi trenger bokhandelen på Campus Kronstad i arbeidshverdagen!

katrine heggstad (Råstølen, 2023-08-27)