Nei til foreslåtte endringer i barnehageloven!

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Nei til foreslåtte endringer i barnehageloven!-oppropet.

Denne meldingen er fjernet av forfatteren (Show details)

2014-11-29 17:29


Mads

#2 Lest høringsnotatet?

2014-11-29 21:20

Les høringsnotatet og se punktene som er trukket ut i sin rette sammenheng. Synspunktene her er skjevt fremstilt.

Det kreves feks samtykke for å lagre personsensitive opplysninger, og for å overlevere data til andre instanser...


Gjest

#3

2014-11-29 22:25

Dette er viktig


Gjest

#4

2014-11-29 22:50

grunnloven sier
§ 104 tredje ledd: Barn har rett til vern om sin personlige integritet.
Eivor Evenrud / Barnehagelærer

#5 Re: Lest høringsnotatet?

2014-11-30 03:30

#2: Mads - Lest høringsnotatet? 

 Ja, det kreves fortsatt samtykke for å dele persondata med andre instanser som f.eks PPT, familievernkontoret , barnevernet o.l.   Hva tenker du blir bedre av å gjennomføre lovendringen?


Gjest

#6

2014-11-30 05:28

Endringene må være overgrep mot FN s menneskeretter, foreldrerett og barns rettigheter. Barn skal ikke utsettes for ufaglærtes undersøkelser.
Ped.lederen

#7

2014-11-30 11:32

Det kreves fortsatt samtykke fra foreldre eller foresatte om en skal ta bilde av barn,om en skal ta buss, etc. Men ikke til til kartlegging av barn. Barnehageloven sier noe om det, men kommunene overkjører denne totalt også i denne sqammenheng. Dette har vært diskutert, og den ene loven slår i hel den andre. 


Gjest

#8

2014-11-30 13:08

Kartlegging av enkeltbarn uten foreldrenes samtykke er et overgrep mot barnet og foreldrene. Det er ikke greit å overse etiske hensyn for å gjøre jobben lettere for barnehageeiere og pedagogiske ledere.
Caroline

#9 Re: Lest høringsnotatet?

2014-11-30 14:55

#2: Mads - Lest høringsnotatet? 

 Hvis du leser punkt 6.8 ser du at departementes forslag innebærer at foreldrenes samtykke ikke lenger skal være av relevans, med mindre det skal deles med andre instanser. Videre leser man at foreldrene skal være informert og har innsynsrett i dokumenter som finnes om deres barn, i tillegg til at de kan kreve informasjon slettet. Det som derimot er betenkelig er at foreldrene ikke lenger skal samtykke til kartlegging (som er eksemplifisert i høringsnotatet), men at barnehagene fritt kan kartlegge enkeltbarn for å "bedre oppfølgingen av enkeltbarn". Ansvaret for velge metoder og måter å vurdere barna blir flyttet fra enkeltbarnehager og pedagogiske ledere, til barnehageeiere. Det igjen betyr at de som jobber i barnehagen mister metodefriheten, og må gjennomføre kartlegging fordi eierene pålegger det. Her er det yrkesetikken i tillegg til vern om enkeltpersoner som slår inn. 


Gjest

#10

2014-11-30 17:06

Nei til foreslåtte endringer i barnehageloven!

Gjest

#11

2014-11-30 18:29

Nei, til foreslåtte endringer.

Mads

#12 Re: Re: Lest høringsnotatet?

2014-11-30 19:32

#9: Caroline - Re: Lest høringsnotatet? 

 Avsnittet du refererer til retter seg spesifikt inn (siste avsnitt s.31) henviser spesifikt til registerering av "barns utviklignav språk". Dette er en lovpålagt oppgave og jeg vil anta at det her også finnes et dokumentasjonskrav ovenfor gjeldende myndighet. Man kan generelt påpeke at det vil være nødvendig å kunne registrere (f.eks. notere i en bok) hvordan man oppfatter barnet for å kunne gi tilbakemelding til foreldrene i forbindelse med foreldresamtaler f.eks.. Dersom man skal være nødt til å innhente samtykke for enhver  vil dette kunne gå ut over utførelsen av de lovpålagte oppgavene.

Angående metodevalg så burde det ikke være noe problem å forstå at dette må ligge hos den med juridisk ansvar. Dvs at dersomden enkelte pedagog fritt skulle kunne valgt metode måtte denne også vært juridisk ansvarlig for dette. Tror ikke jeg ville hatt det slik hvertfall.

Jeg har selv 4 år på høyskole men har fremdeles en sjef som forlanger at jeg rapporterer hva jeg gjør og utfører mine arbeidsoppgaver etter de retninglinjer som gjelder og ikke på en selvvalg måte.

Mads

#13 Re: Re: Lest høringsnotatet?

2014-11-30 19:37

#5: Eivor Evenrud / Barnehagelærer - Re: Lest høringsnotatet? 

 Eivor, høringsnotatet er i første rekke en presiserung og forbedring av gjeldene lovverk.

En forbedring er fylkesmannens tilsynsmydighet. Her forsøker man å unngå "bukken og havresekken"-praksis man har i dag.

Det presiseres også hva som kan registreres og på hvilken måte ting kan registreres. Dette er en forbedring da det fremmer lik praksis og reduserer synsing.

Eivor Evenrud

#14 Re: Re: Re: Lest høringsnotatet?

2014-11-30 20:10

#13: Mads - Re: Re: Lest høringsnotatet? 

 Dette er heller ikke et NEI til den første delen av høringsnotatet som omtaler fylkesmannens tilsynsmyndighet eller til den siste delen som forslår å endre "førskolelærer" til "barnehagelærer."    

Det er ingenting i punkt 6.10  (som det er presisert at dette oppropet sier nei til) som vil innebære en forbedring og fremme lik praksis.  Det åpnes for alle kartleggingsverktøy,systemer og metoder som flere kommersielle aktører utvikler og selger inn til kommuner og barnehager.

Det er mulig noen tenker at alt bør være likt, og at hvis alle jobber etter samme "verktøy" så blir all praksis lik- og dermed også kvaliteten, men det er bare ikke slik det foregår i møtet med andre mennesker. Har man møtt mer enn ett barn- så vet man at barn ikke er like. Hvorfor skal man da etterstrebe lik praksis i møte med hvert eneste barn? 

Jeg forstår at du er for lovendringene, og det er helt greit det. Kunnskapsdep. har jo faktisk foreslått dette, så det er ikke overraskende at flere andre tenker det er en god ide. Felles for de som synes dette er en god ide, må vel være at de ikke har arbeidet i barnehagen de siste 10 årene. 

Eivor Evenrud

#15 Re: Re: Re: Lest høringsnotatet?

2014-11-30 20:15

#12: Mads - Re: Re: Lest høringsnotatet? 

 Så det du sier er at hvis man skal innhente samtykke så vil man ikke ha tid til å gjøre det man egentlig bør i barnehagen ?  Hvis det er tid/ mangel på bemanning for å oppfylle barnehagens samfunnsmandat som er årsaken til at man ikke skal innhente samtykke- synes du da det er en god begrunnelse for en lovendring ? 


Gjest

#16

2014-11-30 20:41

Foreldre må få bestemme/samtykke for sine barn.
Enhver forelder bør ha krav på å vite hva barnet sitt gjør i en barnehage samt hva slags opplysninger som blir notert.
Caroline

#17 Re: Re: Re: Lest høringsnotatet?

2014-11-30 21:17

#12: Mads - Re: Re: Lest høringsnotatet? 

Dette handler ikke om å registrere ned i en bok, dette handler om systematisk kartlegging for å finne ut hva barnet mestrer, delvis mestrer eller ikke mestrer. Det er et barnesyn som ikke er i tråd med det som står i rammeplanen pdd eller det som er profesjonens syn på barn eller samfunnet for øvrig. I tillegg er det skummelt å tenke på hva man godkjenner, hvis man sier ja til lovforslaget. Personvernet står i fare og foreldrenes rett til å verne om deres barn står i fare. Samtykke sikrer også et foreldresamarbeid, barnehagen kan ikke gå bak ryggen til foreldrene ved mistanke om språkvansker f.eks.

Jeg kan ikke helt se for meg hvordan du vil fordele det juridiske ansvaret i barnehagene ut i fra høringsforslaget? Det juridiske ansvaret hviler på alle i barnehagen, vi må alle forholde oss til barnehageloven. Det øverste ansvaret i barnehagen er styrer, så er det fordelt oppover til barnehageeier.Metodene jeg velger i mitt arbeid må sikre at rammeplanens innhold blir gjennomført, men jeg vil helst styre mine arbeidsmetoder selv, da jeg hvert eneste år har en unik barnegruppe å jobbe med. Jeg vil observere og analysere barnas initiativer, forutsetninger, utfordringer og ressurser. Jeg vil bruke den informasjonen i mitt arbeid på ulike måter. Jeg vil samarbeide med foreldre om deres barn. Men jeg vil gjerne slippe å kartlegge andres barn uten foreldres samtykke, da det strider i mot min og profesjonens etikk og moral. Og aller helst vil jeg ikke ha et lovverk som strider mot personvern, men sikrer kommunen et innsyn de ikke har krav på, på bekostning av barn og foreldre!

Mads

#18

2014-11-30 21:38

Tror ikke vi kommer til enighet om dette, så takker for meg.

Lykke til med aksjonen.


Gjest

#19

2014-11-30 22:04

Så hjertens enig! La barn få være barn lengst mulig.

Gjest

#20

2014-12-01 09:10

Klart det må signeres

Gjest

#21

2014-12-01 11:29

Ja til å bestemme over eget barn i godt samarbeid med dyktige pedagoger!

Gjest

#22

2014-12-01 11:33

Det er helt meningsløst at barn som ikke trenger det SKAL bli kartlagt!

Gjest

#23

2014-12-02 05:42

La barn få være barn!!!!! D blir tidsnok alvor kartlegging osv!!

Gjest

#24

2014-12-02 14:44

Har signer....dette er noe sprøy, dette går ut over ongene....Det skal ikke være noen form for konuransse blant barn i barnehagen...!!! Dette må stoppes..!!

Gjest

#25

2014-12-02 16:51

Nei til foreslåtte endringer i barnehageloven!