Sikre forsvarlig viltkorridor og bevar mer nærskog på Felt 16 på Mortensrud

SIKRE FORSVARLIG VILTKORRIDOR OG BEVAR MER NÆRSKOG PÅ FELT 16 PÅ MORTENSRUD

En forsvarlig viltkorridor må sikres og større arealer med nærskog må beholdes på Felt 16 på Mortensrud.
Boliger kan ikke bygges på bekostning av et eksisterende vilttråkk som går over Felt 16.
Viltkorridoren må legges slik at det sikres en forsvarlig bredde på 50 meter.
Større arealer med nærskog må beholdes på Felt 16, som sikrer bevaring av biologisk mangfold med fortsatt viltarter på Mortensrud.
Ny planlegging for boligutbygging og veiløsning må gjennomføres i tett dialog og reell medvirkning med lokalbefolkningen, og ny offentlig høring må gjennomføres.
Det må også tas hensyn til balanse mellom antall og type av nye boliger og sosial infrastruktur på Mortensrud.
Behovet for kriminalitetsforebygging i utvikling av Felt 16, som hensyntar Oslo Politidistrikts vurdering til planene, skal ivareta et trygt og godt bo- og oppvekstmiljø i et levekårsutsatt område.  

-----

OPPSUMMERING

På Felt 16 er det planlagt et boligområde på Mortensrud med 665 boliger bygd på tomter eid av OBOS Nye Hjem og Oslo kommune.
I 2016 forelå en kartleggingsrapport fra Norconsult, som hadde fått oppdrag fra Oslo kommune om å kartlegge naturmangfoldet på Mortensrud, dvs. verdifulle og truede arter. Bestillingen var ikke å kartlegge vilttråkkene i området. Likevel advarte rapporten om at «ved realisering av planene vil det bli mindre fugl, og sjelden vil man se ekorn, rådyr, rev og grevling». På tross av advarselen ble Planprogram for Mortensrud vedtatt, med planer for en fortettet boligutbygging som førte til nedbygging av store skogsområder.

Feltet ble planlagt og tegnet med 690 boliger og en nedbygging av mesteparten av skogsområdene. Dette ble presentert til offentlig høring i november 2020. Oslo kommune Bymiljøetaten hadde gitt oppdrag til BioFokus å kartlegge vilt- og naturtyper på Mortensrud. Rapporten viste viktige trekkveier over utbyggingsfeltene, men ikke klar i tide til oppstart av den offentlige høringen. Rapporten ble mottatt i desember 2020, dvs. underveis i planperioden. Fagmyndigheten valgte ikke å utvide planperioden og informere om rapporten i plandokumenter og i digitalt informasjonsmøte i januar 2021. Med manglende kunnskap og informasjon om trekkfeltene og behov for viltkorridor, kom heller ingen motforestillinger til planene ut fra hensynet til natur og vilt.

Våren 2021 ble det avholdt møter om konsekvenser av viltkartleggingen og føringer for en anleggelse av en viltkorridor. Fagmyndighetene konkluderte med å anbefale at viltkorridoren ble lagt nord for barnehagen. Man valgte å se bort fra kravet om forsvarlig bredde for en viltkorridor, på 50 meter. Hensynet til å bygge planlagte boliger gikk foran hensynet til et vilttråkk som går over Mortensrud.

Etter innsending av plandokumentene til Byrådsavdeling for byutvikling, virker det som byrådsavdelingen reagerer. De sender en forespørsel til Plan- og bygningsetaten om å få en redegjørelse for hvilke vurderinger som ble gjort etter viltkartleggingen. I svaret konkluderes det: «… mye av bebyggelsesstrukturen (var) lagt da naturkartleggingen ble innsendt, og vi ønsket å kombinere korridoren, og samtidig oppfylle overordede føringer om boligbygging på feltet.»

Dette kan ikke aksepteres, og vi krever at viltkorridoren legges slik på feltet at den får en ubrutt forsvarlig bredde på 50 meter. Viltkorridoren på Felt 16 er en del av en viltkorridor på fire utbyggingsfelt på Mortensrud, og det kan ikke aksepteres at et strekk av viltkorridoren har uforsvarlig bredde.

Konsekvensen av en omlegging av viltkorridoren er mindre areal til boligbebyggelse, og trolig må også Nye Gamle Bygdevei legges om. Når feltet må planlegges på nytt, forventer vi at man sikrer reell medvirkning og dialog med lokalbefolkningen. Felt 16 må ses i sammenheng med Mortensrudområdets nåværende og planlagte situasjon i forhold til sosial infrastruktur, levekårs- og kriminalitetsutfordringer. Der viser vi spesielt til Oslo Politikammers vurdering av Felt 16.

Som et resultat av Mortensruds behov, foreslår vi i innbyggerforslaget Det skal ikke bygges boliger på de kommunale tomtene langs E6 på Mortensrud at det ikke bør bygges boliger i rød støysone langs E6 på tomten som er eid av Oslo kommune. I steden bør det utredes framtidig bruk av de kommunale tomtene til offentlige formål, som idrettsanlegg for lokal idrett på Mortensrud, anlegg for annen sosial infrastruktur, eller egnede næringslivsformål. 

PRAKTISK INFORMASJON

Dette er et innbyggerforslag som vil sendes til politisk behandling i Oslo bystyre når det oppnår mer enn 300 underskrifter.
Ved signering av oppropet kan man velge å skrive en kommentar med dine meldinger.
Overskrift og punkter under utgjør selve innbyggerforslaget som skal til behandling i Oslo bystyre.
Under innbyggerforslaget er en oppsummering av bakgrunnen for innbyggerforslaget. Deretter praktisk informasjon. I saksopplysninger redegjøres det nærmere om Felt 16. I saksopplysninger står utfyllende informasjon og forklaringer, henvisninger til plandokumenter, rapporter og annet, samt bilder, illustrasjoner og kart. Nummerhenvisninger viser til lenker som er opplistet under Referanser med lenker nederst i innbyggerforslaget.
Helt til slutt vises en oversikt over og lenke til tre andre innbyggerforslag som hører sammen med dette. Det anbefales å lese dem, og det oppfordres til å signere også de andre hvis man er enig i kravene. Ansvarlig for organiseringen av innbyggerforslaget er Aksjonsgruppe Mortensrud

SAKSOPPLYSNINGER

Felt 16
Felt 16 ligger på et skogsområde nærmest E6 på Mortensrud. (Se bilde under fra planforslaget.)

Skogsområde_med_Felt_16.JPG

Korrigert plankart pr. 28.04.2023 (1) og pr. 04.05.2023 (2) viser planene for boligbebyggelse med 665 boliger (gule felt), natur- og friområder (grønne felt), barnehage (rødt felt), torg og gangveier(rosa) og kjørevei (grått felt). (Se korrigert plankart pr. 28.04.2023 under.)

Plan_16_korrigert_plankart1.JPG

Nord på plankartet ses den planlagte viltkorridoren, hvor korridoren smalner av nord for Jettegryta barnehage. Det er denne smale delen av viltkorridoren innbyggerforslaget protesterer mot, og det kreves at viltkorridoren skal ha en bredde på 50 meter gjennom hele feltet. Som en følge av dette, må den legges en annen plass på utbyggingsfeltet for å oppnå det, dvs. syd for barnehagen.

Kartlegging av naturmangfold på Mortensrud
I arbeidet med Planprogram for Mortensrud bestilte Oslo kommune en kartlegging av naturmangfold fra Norconsult. Dette resulterte i rapporten Kartlegging av naturmangfold på Mortensrud (3) som ble oversendt Plan- og bygningsetaten 25.10.2016 (4). I oversendelses-epost skriver Norconsult: «…fant vi ikke rare verdier når det gjelder biologisk mangfold på Mortensrud, men en del områder med dels store mengder svartelistede arter.» I oppsummering av rapporten står det: «Området vurderes ikke å inneha særlige verdier for biologisk mangfold i form av verdifulle naturtyper eller forekomster av truede arter. Potensialet for forekomst av truede arter vurderes også som lite ettersom skogteigene er små og av ung alder.» Navnet på rapporten, «Kartlegging av naturmangfold», sier noe om bestillingen. Og det svares i rapporten. Ingen verdifulle naturtyper og forekomster av truede arter. Men på slutten advares det: «Slike skogteiger er likevel viktige for lokalt dyre- og fugleliv og dersom planene realiseres vil beboere i nærområdene sannsynligvis merke det i form av mindre fugl på foringsbrett samt at de mer sjelden vil observere arter som ekorn, rådyr, rev og grevling i nærområdet.»

Planprogram og VPOR for Mortensrud
På tross av en klar advarsel om at lokalt dyre- og fugleliv vil rammes om planene realiseres, vedtok Bystyret Planprogram for Mortensrud (5) med planer for utbyggingsfelt for boliger hvor store skogsområder skulle nedbygges. Veiløsning og torg tilknyttet feltet er omtalt i Mortensrud Veiledende plan for offentlig rom (VPOR) (6).

Saksinnsyn for Felt 16
Saksinnsyn for Felt 16 (7) omtaler alle dokumenter og saksgang i planprosessen.

Planforslag til politisk behandling
Planforslaget ble 10.03.2023 oversendt til politisk behandling til Byrådsavdeling for byutvikling (8). (Se plantegning over boligfeltet under.)

Plantegning_av_Felt_16.JPG

Offentlig høring
Det ble gjennomført en offentlig høring i perioden 16.11.2020-18.01.2021 med planforslag (9). Det ble gjennomført et digitalt informasjonsmøte 05.01.2021 (10).
Illustrasjonen under viser hvordan Felt 16 ble presentert på informasjonsmøtet. Opprinnelig var det planlagt 690 boliger på feltet. (Se plantegning presentert i informasjonsmøtet 05.01.2021.)

191.JPG

Høringssvarene ble gjennomgått og kommentert i bemerkningsmøte om Felt 16 på Mortensrud 05.03.2021 (11).

Kartlegging av vilt og naturtyper på Mortensrud
Ved oppstart av offentlig høring var ikke vilttråkk et tema, det ble heller ikke informert om dette i informasjonsmøtet 05.01.2021.  Oslo kommune Bymiljøetaten hadde gitt oppdrag til BioFokus å kartlegge vilt- og naturtyper på Mortensrud. Rapporten viste viktige trekkveier over utbyggingsfeltene (se kart under av trekkveiene på Mortensrud). BioFokus-rapport 2020-16 Kartleggingsrapport om vilt og naturtyper på Mortensrud (12) ble oversendt fra Bymiljøetaten til Plan- og bygningsetaten 07.12.2020 (13), for sent til å vurderes i den offentlige høringen. På tross av at BioFokus-rapporten var tilgjengelig i løpet av høringsperioden ble den ikke tilstrekkelig bekjentgjort, og hensynet til vilttråkk ble ikke omtalt i noen av høringssvarene.

Trekkveier_vilt1.JPG

Forslag til avgrensning av viltkorridor 
tter gjennomført høring og etter mottatt Kartleggingsrapport om vilt og naturtyper, fortsatte planarbeidet. I saksinnsynet for Planprogram for Mortensrud (5) finner man referat fra møte 09.03.2021 om oppfølging av viltkartlegging (14). Til møtet hadde Bymiljøetaten laget et notat med tre akseptable alternative føringer for viltkorridoren. Av disse var alternativ A) best (i grønt), alternativ B er vist i gult der det fraviker fra alternativ A og alternativ C er dårligst. Alternativ B ble lagt til grunn for videre planlegging. Dvs. med en smalere korridor mellom barnehagen og eksisterende nabobebyggelse. (Se kart under fra referatet.)

Alternativer_for_viltkorridorer.JPG

Det ble etter det avholdt et møte med forslagsstillerne på Felt 16 30.04.2021 om viltkorridor, og det ble oversendt 07.06.2021 (15) et forslag til avgrensing av viltkorridor. Man hadde en avveiing mellom å sikre en bredere viltkorridor og tap av verdifullt boligareal. Bredden går fra 50 meter, til 24 meters bredde ved grensen til barnehagen, og dagens bredde på 19 meter forbi barnehagen ble vedtatt beholdt. Det ble oversendt kart over foreslått viltkorridor (16), (se under).

Foreslått_viltkorridor.JPG

Begrenset høring som ikke Mortensruds lokalbefolkning ble informert om
Varsel om begrenset høring ble sendt 30.08.2022 til «de som berøres direkte av endringene» (17). Den begrensete høringen ble gjennomført i perioden 30.08.2022 til 21.09.2022, hvor det kun ble gitt anledning til å uttale seg om endringene. I varselet omtales endringene i planforslaget, blant annet viltkorridoren som er lagt inn i planområdet. Sitat: «I etterkant av offentlig ettersyn har kartlegging av vilt og naturtyper avdekket en viltkorridor nord i planområdet. … På det bredeste er viltkorridoren 50 meter, mens den er noe smalere nordøst (35 meter) og nord for barnehagen (i underkant av 6,5 meter).» (Se skjermdump under.)

Viltkorridor_med_telst_og_ramme.PNG

Kritikk av manglende medvirkning når en begrenset høring ble gjennomført
Vi stiller oss svært kritiske til at denne viktige informasjonen med en viltkorridor ned mot 6,5 meter for Felt 16 ble unntatt en offentlig høring, og kun sendt til de nærmeste naboer av utbyggingsfeltet, barnehagen som omkranses av feltet, samt FAU og bydelens bydelsutvalg. Av disse kom det kun inn et høringssvar fra naboer og fra bydelen, som representerer lokalbefolkning og bydel, noe som er bekymringsfullt.
Mortensruds lokalbefolkning, samt ulike lokale interessegrupper, fikk ingen informasjon eller varsel om at Felt 16 fikk anlagt en viltkorridor for Felt 16 ned mot 6,5 meters bredde, og de fikk ikke informasjon om at en begrenset høring i en svært kort tidsperiode ble gjennomført. Dette finner vi uakseptabelt, og en offentlig høring med sikring av god informasjon om både høringsperiode samt informasjon om viltkorridoren og øvrige endringer, burde blitt gjennomført på nytt for å sikre medvirkningskravet i en planprosess.

Spørsmål fra Byrådsavdeling for byutvikling om vurderinger gjort etter naturkartlegging
Etter at planforslaget ble sendt til politisk behandling, sendte Byrådsavdeling for byutvikling brev til Plan- og bygningsetaten 25.04.2023 (18). Der skriver de: «Det ble foretatt en naturkartlegging i 2016 som konkluderte med at området ikke ble vurdert å inneha særlige verdier for biologisk mangfold i form av verdifulle naturtyper eller forekomster av truede arter. En ny naturmangfoldsrapport utarbeidet av BioFokus i 2020 kom til et annet resultat. Hvordan har PBE vurdert den nye naturkartleggingen og i hvilken grad medførte den endringer i prosjektet?»

Fagetatene lot hensynet til boligplanene gå foran hensynet til natur og vilt
Plan- og bygningsetaten svarer i brev 28.04.2023 på spørsmål om naturkartlegging (19). (Se skjermdump av side 1 og 2 av brevet under.) 

Brev_1_og_2.png

Brevet slår fast at Plan- og bygningsetaten (PBE) og Bymiljøetaten (BYM) har blitt enige om en generell minimumsbredde på 50 meter på viltkorridoren. De har videre blitt enig om en sammenhengende viltkorridor gjennom Mortensruds fire utbyggingsfelt (Felt 16, Felt 18, Felt 20 og Stenbråtveien 13-63). PBE har fokusert på å sikre en sammenhengende viltkorridor på Mortensrud, samtidig som de anbefaler en boligutbygging på tomta. En realisering av planforslaget vil kunne opprettholde en viltkorridor, samtidig som man legger til rette for boliger i utviklingsområdet. Det vil imidlertid gå på bekostning av store deler av viltområdet som er kartlagt i planområdet. Og så: Etatene (PBE og BYM) har imidlertid sagt at det er ok at viltkorridoren smales noe inn på et mindre strekke. Videre skal Nye Gamle Bygdevei legges gjennom planområdet, og vi har hatt et ønske om å unngå at viltkorridoren må krysse den nye veien. Så kommer konklusjonen: «I tillegg var mye av bebyggelsesstrukturen lagt da naturkartleggingen ble innsendt, og vi ønsket å kombinere korridoren, og samtidig oppfylle overordede føringer om boligbygging på feltet.»

Oslo politidistrikts vurdering av Felt 16
Byrådsavdeling for byutvikling har i sin behandling av plansaken hatt et møte med Oslo politidistrikt 23.06.2023. Dette informerer de Plan- og bygningsetaten om i brev 27.06.2023 (20), hvor de også ber PBE om å innkalle dem til møte og sørge for å ivareta Politiets medvirkning på en planmessig måte i fremtiden.  I brev 22.08.2023 ber Byrådsavdeling for byutvikling om PBEs uttalelse til merknad fra politiet (21). Vedlagt brevet ligger Oslo politidistrikts brev 05.07.2023 (22) til Byrådsavdeling for byutvikling med deres tilbakemelding om Felt 16 etter møte med byrådsavdelingen 23.06.2023. Avslutningsvis står det: Politiets vurdering er at Felt 16, slik det er forelagt oss per juni 2023, vil kunne forsterke kriminalitetsproblemene som i dag eksisterer på Mortensrud.» (Se skjermdump av brevet under.)

 Brev_Politiet.JPG

Verdt å lese er også politiets presentasjon i møte med Byrådsavdeling for byutvikling 23.06.2023: Kriminalitetsforebygging i planprosesser og Mortensrud felt 16 (23). (Nedenfor er tre lysark fra politiets presentasjon.)

Politiet_1.JPG

Politiet_2.JPG

Politiet_3.JPG

Vil Byrådsavdeling for byutvikling oversende planforslaget for Felt 16 til Oslo bystyre?
Det gjør inntrykk å lese Oslo politikammers presentasjon og tilbakemelding til utbyggingsplanene for Felt 16. Mye av det de tar opp av motforestillinger er også relevante i forhold til Mortensruds øvrige utbyggingsplaner. I tillegg gjør det inntrykk når man ser hva Plan- og bygningsetaten svarer Byrådsavdeling for byutvikling på spørsmålet om vurderinger som er gjort etter kartleggingen av vilt og naturtyper på Mortensrud. Spørsmålet er om Byrådsavdeling for byutvikling ser planforslaget forsvarlig, og sender det til videre behandling i Oslo bystyre. Eller om de ser at planene for Felt 16 må gjennomgås på nytt?

Planene for Felt 16 må stoppes og feltet må planlegges på nytt
Dette innbyggeroppropet krever at en forsvarlig viltkorridor må sikres og større arealer med nærskog må beholdes. Boliger kan ikke bygges på bekostning av et eksisterende vilttråkk som går over Felt 16 og andre utbyggingsfelt på Mortensrud. Det må utarbeides nye planer for boligutbygging og veiløsning på Felt 16, og det må tas hensyn til balanse mellom antall nye boliger, type boliger og sosial infrastruktur på Mortensrud. Behovet for kriminalitetsforebygging i utvikling av Felt 16 skal hensynta Oslo politidistrikts vurdering til planen, for å ivareta et trygt og godt bo- og oppvekstmiljø i et levekårsutsatt område som Mortensrud er.

-----

SE OGSÅ INNBYGGERFORSLAGET SOM OMHANDLER FELT 16 LANGS E6

Det skal ikke bygges boliger på de kommunale tomtene langs E6 på Mortensrud

-----

REFERANSER MED LENKER

(1)   Korrigert plankart Mortensrud Felt 16 pr. 28.04.2023.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2023060440&fileid=10791102

(2)   Korrigert plankart Mortensrud Felt 16 pr. 04.05.2023.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2023060853&fileid=10793184

(3)   Kartlegging av naturmangfold på Mortensrud. Rapport fra Norconsult 2016.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2016138006&fileid=6650188

(4)   Oversendelse av kartleggingsrapport om naturmangfold. Epost fra Norconsulent til Plan- og bygningsetaten 25.10.2016.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2016138006&fileid=6650187

(5)   Planprogram for Mortensrud, vedtatt i Bystyret 05.09.2018.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2019031268&fileid=8367036

(6)   Mortensrud. Veiledende plan for offentlig rom (VPOR), vedtatt i Bystyret 05.09.2018.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2019031268&fileid=8367049  

(7)   Saksinnsyn Mortensrud felt 16 – Planforslag oversendt til politisk behandling – Boligutbygging. Saksnr. 201801656.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?caseno=201801656&wfl=N&Dateparam=10/03/2021&sti=

(8)   Planforslag Mortensrud felt 16. Planforslag til politisk behandling. Sendt til politisk behandling 10.03.2023.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2023030979&fileid=10674365

(9)   Mortensrud, felt 16 - Planforslag til offentlig ettersyn i perioden 16.11.2020-18.01.2021.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2020146408&fileid=8964113

(10)  Opptak av digitalt informasjonsmøte 05.01.2021.
https://www.facebook.com/watch/?v=227171782278099 

(11)  Referat fra bemerkningsmøte – Mortensrud Felt 16 05.03.2021.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2021027790&fileid=9488291

(12)  Kartlegging av vilt og naturtyper på Mortensrud. BioFokus-rapport 2020-16.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2020165023&fileid=9376744

(13)  Oversendelse av rapport om ny kartlegging av vilt og naturtyper på Mortensrud. Brev av 07.12.2020 fra Bymiljøetaten til Plan- og bygningsetaten.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2020165023&fileid=937674

(14)  Referat fra møte 09.03.2021 om oppfølging av viltkartlegging.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2021050177&fileid=9564803

(15)   Forslag til avgrensing av viltkorridor for Felt 16 etter møte 30.04.2021. Epost fra Spor Arkitekter 07.06.2021.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2021081017&fileid=9673348

(16)   Kart over foreslått viltkorridor fra Spor Arkitekter 07.06.2021.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2021081017&fileid=9673350

(17)   Varsel om begrenset høring i perioden 30.08.-21.09.2022 med forslag til detaljregulering.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2022108093&fileid=10377341

(18)  Brev fra Byrådsavdeling for byutvikling 25.04.2023 til Plan- og bygningsetaten 25.04.2023. Forespørsel om vurderinger av ny naturkartlegging.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2023058251&fileid=10783785

(19)  Brev fra Plan- og bygningsetaten 28.04.2023 til Byrådsavdeling for byutvikling. Svar på spørsmål om viltkartlegging.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2023058565&fileid=10784542

(20)  Brev fra Byrådsavdeling for byutvikling 27.06.2023 til Plan- og bygningsetaten. Medvirkning i plansaker.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2023092963&fileid=10896349

(21)  Brev fra Byrådsavdeling for byutvikling 22.08.2023 til Plan- og bygningsetaten. Ber om PBEs uttalelse til merknad fra politiet.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2023116504&fileid=10973459

(22)  Brev fra Oslo politikammer 05.07.2023 til Byrådsavdeling for byutvikling vedrørende plansak – Mortensrud Felt 16.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2023116504&fileid=10973460

(23)   Politiets presentasjon i møte med Byrådsavdeling for byutvikling 23.06.2023. Kriminalitetsforebygging i planprosesser og Mortensrud felt 16.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2023116504&fileid=10973461&fbclid=IwAR0W-gsl4Bqczqyy7aY1N2gUdJYjcoDkvMklbAo0tTSDSFN9mjJaRHpqJVU

-----

INNBYGGERFORSLAG OM MORTENSRUDS UTBYGGINGSPLANER

Samtidig med dette innbyggerforslaget er det utarbeidet tre andre innbyggerforslag som omhandler Mortensruds utbyggingsplaner. Disse innbyggerforslagene henger sammen, men av praktiske årsaker er de fire separate innbyggerforslag av hensyn til framtidig behandling i Oslo bystyre. Det oppfordres til å støtte alle fire innbyggerforslag så de kan sendes til politisk behandling.

Navn på innbyggerforslagene med lenke til digitalt opprop for signering:

Det skal ikke bygges boliger på de kommunale tomtene langs E6 på Mortensrud

Det skal ikke bygges boliger på Felt 18 på Mortensrud

Utbyggingsfeltene på Mortensrud må ses i sammenheng og dekke områdets behov. Fortetting av boliger ved kollektivknutepunkt på Mortensrud kan ikke skje på bekostning av natur, behov for sosial infrastruktur og et godt bo- og oppvekstmiljø

-----

Ansvarlig for innbyggerforslaget:

Aksjonsgruppe Mortensrud

aksjonsgruppemortensrud.no

 

 


Aksjonsgruppe Mortensrud    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Aksjonsgruppe Mortensrud fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...