Det skal ikke bygges boliger på Felt 18 på Mortensrud

DET SKAL IKKE BYGGES BOLIGER PÅ FELT 18 PÅ MORTENSRUD

Det skal ikke bygges boliger på Felt 18 på Mortensrud som foreslått i planforslag med høringsperiode 26.06.-29.09.2023.
Mortensrud bør beholde større arealer med nærskog, hvor det går et vilttråkk fra Østmarka til fjorden. 
Det bør utredes framtidig bruk av den kommunale tomten til egnede offentlige formål. 
Mortensrud står foran mange år med stor utbygging som kan kreve areal til midlertidige anlegg i byggeperioden.
Felt 18 bør brukes til behov for lokal sosial infrastruktur, som idrettsanlegg, væresteder for ungdom og frivillighet.
Hensynet til vilt og biologisk mangfold i området må ivaretas.  
Felt 18 skal ikke benyttes til lagerbygganlegg eller bussparkering med inn- og utkjøring på området. 

-----

 

PRAKTISK INFORMASJON

Dette er et innbyggerforslag som vil sendes til politisk behandling i Oslo bystyre når det oppnår mer enn 300 underskrifter.
Ved signering av oppropet kan man velge å skrive en kommentar med sine meldinger.
Overskrift og punkter under utgjør selve innbyggerforslaget som skal til behandling i Oslo bystyre.
Under innbyggerforslaget er en oppsummering av bakgrunnen for innbyggerforslaget. Deretter praktisk informasjon. I saksopplysninger står utfyllende informasjon og forklaringer, henvisninger til plandokumenter, rapporter og annet, samt bilder, illustrasjoner og kart. Nummerhenvisninger viser til lenker som er opplistet under Referanser med lenker nederst i innbyggerforslaget.
Helt til slutt vises en oversikt over og lenke til tre andre innbyggerforslag som hører sammen med dette. Det anbefales å lese dem, så du kanskje ønsker å signere din støtte også til dem. Ansvarlig for organiseringen av innbyggerforslaget er Aksjonsgruppe Mortensrud

SAKSOPPLYSNINGER

Felt 18
Felt 18 ligger på en kommunalt eid tomt på et skogsområde på Mortensrud. Det gjennomføres offentlig høring (1) for planforslag for Mortensrud Felt 18 26.06.-29.09.2023. (Se bilde under fra planforslaget.)

Felt_18_Offentlig_høring.JPG

 

Kartlegging av naturmangfold på Mortensrud
I arbeidet med Planprogram for Mortensrud (2) bestilte Oslo kommune en kartlegging av naturmangfold fra Norconsult. Dette resulterte i rapporten Kartlegging av naturmangfold på Mortensrud (3) som ble oversendt Plan- og bygningsetaten 25.10.2016 (4). I oversendelses-epost skriver Norconsult: «…fant vi ikke rare verdier når det gjelder biologisk mangfold på Mortensrud, men en del områder med dels store mengder svartelistede arter.» I oppsummering av rapporten står det: «Området vurderes ikke å inneha særlige verdier for biologisk mangfold i form av verdifulle naturtyper eller forekomster av truede arter. Potensialet for forekomst av truede arter vurderes også som lite ettersom skogteigene er små og av ung alder.» Navnet på rapporten, «Kartlegging av naturmangfold», sier noe om bestillingen. Og det svares i rapporten. Ingen verdifulle naturtyper og forekomster av truede arter. Men på slutten advares det: «Slike skogteiger er likevel viktige for lokalt dyre- og fugleliv og dersom planene realiseres vil beboere i nærområdene sannsynligvis merke det i form av mindre fugl på foringsbrett samt at de mer sjelden vil observere arter som ekorn, rådyr, rev og grevling i nærområdet.»

Planprogram og VPOR for Mortensrud
På tross av en klar advarsel om at lokalt dyre- og fugleliv vil rammes om planene realiseres, vedtok Bystyret Planprogram for Mortensrud (2) med planer for utbyggingsfelt for boliger hvor store skogsområder skulle nedbygges. Veiløsning og torg tilknyttet feltet er omtalt i Mortensrud Veiledende plan for offentlig rom (VPOR) (5).

Saksinnsyn for Felt 18
Saksinnsyn for Felt 18 (6) omtaler alle dokumenter og saksgang i planprosessen.

Kartlegging av vilt og naturtyper på Mortensrud
Oslo kommune Bymiljøetaten ga oppdrag til BioFokus om å kartlegge vilt- og naturtyper på Mortensrud. BioFokus-rapport 2020-16 Kartleggingsrapport om vilt og naturtyper på Mortensrud (7) viser viktige trekkveier over utbyggingsfeltene. (Se kart av trekkveiene for vilt på Mortensrud.)

Trekkveier_vilt.JPG

Forslag til avgrensning av viltkorridor 
Etter mottatt Kartleggingsrapport om vilt og naturtyper ble det gjennomført et møte 09.03.2021 om oppfølging av viltkartlegging (8). Til møtet hadde Bymiljøetaten laget et notat med tre akseptable alternative føringer for viltkorridoren. Av disse var alternativ A) best (i grønt), alternativ B er vist i gult der det fraviker fra alternativ A og alternativ C er dårligst. Alternativ B ble lagt til grunn for videre planlegging. Dvs. med en smalere korridor mellom barnehagen og eksisterende nabobebyggelse. (Se kart under fra referatet.)

Alternativer_for_viltkorridorer.JPG

Det ble etter det avholdt et møte med forslagsstillerne på Felt 16 30.04.2021 om viltkorridor, og det ble oversendt 07.06.2021 (9) et forslag til avgrensing av viltkorridor. Man hadde en avveiing mellom å sikre en bredere viltkorridor og tap av verdifullt boligareal. For Felt 16 valgte man å legge viltkorridoren nord for barnehagen, som førte til et strekk med bredde ned mot 6,5 meter (10). (Se skjermdump under av plandokumentet for begrenset høring for Felt 16.)

Viltkorridor_med_telst_og_ramme.PNG

Byrådsavdeling for byutvikling stiller spørsmål ved vurderingene for viltkorridoren på felt 16
I saksopplysningene for Innbyggerforslaget Sikre forsvarlig viltkorridor og bevar mer nærskog på Felt 16 på Mortensrud (11) kan man lese korrespondanse mellom Byrådsavdeling for byutvikling og Plan- og bygningsetaten om vurderingene som ble gjort for viltkorridoren på Felt 16. 
I samme innbyggerforslag kreves det flytting av viltkorridoren så den får en forsvarlig ubrutt bredde på 50 meter, og det kan i så fall føre til at viltkorridoren på Felt 18 er lagt helt feil, som vil få store konsekvenser for planene. 

Det bør ikke planlegges for bygging av boliger på Felt 18 nå
Selv om det foreligger planer for boligutbygging på Felt 18 i Planprogram for Mortensrud, har det skjedd en stor utvikling på området de siste årene.
Oslo politidistrikt har vurdert planene av Felt 16, og tilbakemeldingene er relevante for øvrige utbyggingsfelt på Mortensrud, også Felt 18. I Oslo politidistrikts brev 05.07.2023 (11) til Byrådsavdeling for byutvikling med deres tilbakemelding om Felt 16 etter møte med byrådsavdelingen 23.06.2023 peker de på utfordringer og behov området har (skjermdump av brevet). 

 Brev_Politiet.JPG

I politiets presentasjon i møte med Byrådsavdeling for byutvikling 23.06.2023: Kriminalitetsforebygging i planprosesser og Mortensrud felt 16 (12) understreker de: "Kjennetegn ved lokalmiljøet og levekårsindikatorer på Mortensrud medfører at det må stilles særskilte krav til ny utbygging". Det gjelder i aller høyeste grad også planene for Felt 18. (Se lysark fra politiets presentasjon.)

Politiet_1.JPG

Vi mener at Felt 18 bør beholde nærskogen, og at det utredes framtidig bruk av feltet som ivaretar det totale antall nye boliger på Mortensrud og eksisterende og planlagt sosial infrastruktur. Det er en forutsetning for å ivareta et trygt og godt bo- og oppvekstmiljø i et levekårsutsatt område som Mortensrud er. 

-----

REFERANSER MED LENKER

(1)   Offentlig høring for Felt 18. 
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/sidinmening/main.asp?idnr=2023080755 

(2)  Planprogram for Mortensrud, vedtatt i Bystyret 05.09.2018.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2019031268&fileid=8367036

(3)   Kartlegging av naturmangfold på Mortensrud. Rapport fra Norconsult 2016.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2016138006&fileid=6650188

(4)   Oversendelse av kartleggingsrapport om naturmangfold. Epost fra Norconsulent til Plan- og bygningsetaten 25.10.2016.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2016138006&fileid=6650187   

(5)   Mortensrud. Veiledende plan for offentlig rom (VPOR), vedtatt i Bystyret 05.09.2018.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2019031268&fileid=8367049  

(6)  Saksinnsyn for Felt 18 
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?direct=Y&mode=&caseno=201905048 

(7)   Kartlegging av vilt og naturtyper på Mortensrud. BioFokus-rapport 2020-16.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2020165023&fileid=9376744

(8)  Referat fra møte 09.03.2021 om oppfølging av viltkartlegging.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2021050177&fileid=9564803

(9)  Forslag til avgrensing av viltkorridor for Felt 16 etter møte 30.04.2021. Epost fra Spor Arkitekter 07.06.2021.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2021081017&fileid=9673348

(10) Kart over foreslått viltkorridor fra Spor Arkitekter 07.06.2021.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2021081017&fileid=9673350

(11) Innbyggerforslag "Sikre forsvarlig viltkorridor og bevar mer nærskog på Felt 16 på Mortensrud" https://www.opprop.net/sikre_forsvarlig_viltkorridor_og_narskog_pa_felt_16_pa_mortensrud 

(12)  Brev fra Oslo politikammer 05.07.2023 til Byrådsavdeling for byutvikling vedrørende plansak – Mortensrud Felt 16.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2023116504&fileid=10973460

(13)   Politiets presentasjon i møte med Byrådsavdeling for byutvikling 23.06.2023. Kriminalitetsforebygging i planprosesser og Mortensrud felt 16.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2023116504&fileid=10973461&fbclid=IwAR0W-gsl4Bqczqyy7aY1N2gUdJYjcoDkvMklbAo0tTSDSFN9mjJaRHpqJVU

-----

INNBYGGERFORSLAG OM MORTENSRUDS UTBYGGINGSPLANER

Samtidig med dette innbyggerforslaget er det utarbeidet tre andre innbyggerforslag som omhandler Mortensruds utbyggingsplaner. Disse innbyggerforslagene henger sammen, men av praktiske årsaker er det fire separate innbyggerforslag av hensyn til framtidig behandling i Oslo bystyre. Det oppfordres til å støtte alle fire innbyggerforslag så de kan sendes til politisk behandling.

Navn på innbyggerforslagene med lenke til digitalt opprop for signering:

Sikre forsvarlig viltkorridor og bevar mer nærskog på Felt 16 på Mortensrud

Det skal ikke bygges boliger på de kommunale tomtene langs E6 på Mortensrud

Utbyggingsfeltene på Mortensrud må ses i sammenheng og dekke områdets behov. Fortetting av boliger ved kollektivknutepunkt på Mortensrud kan ikke skje på bekostning av natur, behov for sosial infrastruktur og et godt bo- og oppvekstmiljø

-----

Ansvarlig for innbyggerforslaget:

Aksjonsgruppe Mortensrud

aksjonsgruppemortensrud.no

 

 


Aksjonsgruppe Mortensrud    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Aksjonsgruppe Mortensrud vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...