Krisepakke for yngre forskere / Crisis funding for younger researchers

Norge har ikke råd til å miste en hel generasjon unge forskere. Signér om du er enig i at Stortinget bør prioritere en stor krisepakke til norsk forskning i revidert statsbudsjett 2021, med særlig innretting mot stipendiater og postdoktorer. En slik pakke bør finansiere minst 2 måneders utvidelse av arbeidstiden til alle midlertidig ansatte. I tillegg bør det bevilges ekstra midler som kan omsøkes på av dem som behøver det mest. 

The Norwegian parliament must commit extra resources to Norwegian research in the revised state budget, to ensure the extension and facilitation of younger researchers. We are currently losing a generation of PhD candidates and postdoctoral researchers, and more funding is the way to help us succeed in producing good research in the corona period. A crisis funding package should contain at least two months extension for temporary employees, and extra funds which can be applied for by those who bear the heaviest burden of the pandemic.

_______________________________________

Praktisk talt alle i vitenskapelige stillinger jobber mer enn vanlig, og har likevel vesentlig mindre tid til forskning. Stipendiater og postdoktorer rammes hardere av krisen enn resten, fordi vi er ansatt i midlertidige stillinger og har begrenset med tid til å fullføre forskningen vår. Nifu har vist at syv av ti stipendiater mener de har blitt forsinket med avhandlingene sine som følge av korona. Stipendiatorganisasjonenes undersøkelse fra september 2020 viste at 84 prosent var forsinket, og at 87 prosent av disse trenger forlengelse for å komme i havn med forskningsavhandlingene sine. 

Et trekk ved krisen er at den forsterker allerede eksisterende ulikheter i akademia. Noen fag er mindre avhengig av reise, laboratorier, biblioteker og arkiver. Mangfoldet og likestillingen i rekrutteringen av forskere blir også satt tilbake av pandemien, for stipendiater med gode hjemmekontorfasiliteter og mindre ansvar for barn er bedre stilt enn resten. 

Krisen rammer den individuelle unge forsker, men skaper også langsiktige utfordringer for universitetssektoren og for resten av samfunnet. Antallet stipendiater som lykkes med avhandlingen på normert tid - eller overhodet - vil falle, og det er en dyr investering som går til spille.

Kvaliteten på forskerutdanningene og avhandlingene blir satt under press av pandemien, fordi fagmiljøene, diskusjonsarenaene og veiledningskreftene er mindre tilgjengelige enn vanlig. Det får negative ringvirkninger også utenfor akademia, i næringer som er avhengig av forskerutdannet arbeidskraft.

Ved en rekke institusjoner finansieres utsettelser til de kandidatene som nå er i forskerutdanning ved å skyve på fremtidens stipendiathjemler. Dermed er det mange unge forskerspirer fra de siste årskullene som ikke blir rekruttert til doktorgradsutdannelse, og forsvinner til andre bransjer. Det skaper skjulte, langsiktige finansieringsutfordringer for universitetene og høgskolene, og skader norsk forskning på sikt.

Forskningens betydning for samfunnets beredskap har sjelden vært klarere enn under pandemien. Regjeringen legger opp til at forskning og innovasjon skal ha en sentral rolle i revitaliseringen av norsk økonomi og samfunnsliv etter at koronapandemien er over. Det er prisverdig, og forutsetter krisetiltak som sikrer at neste generasjon norske forskere kvalifiserer seg til å bidra.

Forskningsrådet og Universitets- og Høyskolerådet (UHR) anbefalte to måneders utvidelse av alle stipender allerede i juni 2020, og lengre forlengelser for dem som er rammet hardest. Det er en ubyråkratisk og praktisk måte å redusere de negative virkningene av korona.

Norge har ikke råd til å miste en hel generasjon unge forskere. Signér om du er enig i at Stortinget bør prioritere en stor krisepakke for norsk forskning i revidert statsbudsjett 2021, med særlig innretting mot yngre forskere. En slik pakke bør finansiere minst 2 måneders utvidelse i arbeidstiden til alle midlertidige i tillegg til ekstra midler som kan søkes på av dem som behøver det mest. 

-----------------------------

Vær snill og del aksjonen med kollegaer og venner. Det haster om vi skal påvirke revidert statsbudsjett, som kommer til Stortinget allerede 11. mai!

Please - share the appeal with colleagues and friends. We are pressed for time if we are to have an impact on the revised state budget, which arrives in Stortinget 11 May! 

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Stipendiataksjonen fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...