Ja til samordning av dobbeltspor og Rv19 i Moss for å spare 6 milliarder skattekroner. Stortinget må sikre samferdselsløsningene i Moss og Østfold i tråd med løfter og krav for Rv19 og Intercity

20171104212250905_0001.jpg

Rød skravur på illustrasjon over viser de nye husene som er truet av Riksveien Rv19- den grå skyggen midt på bildet nederst er dobbeltsporet i kulvert som river tilsammen 87 hus, dvs ca. 200 eiendommer i den historiske bydelen Nyquistbyen i Moss. 

Velkommen til folkeaksjon i Borgården Moss lørdag 2. desember. Politikerne må knyte opp samferdselsknuten med dobbeltspor og Rv19 i Moss! 

Sløsing med 6 milliarder kroner

De fleste kjenner saken nå. BaneNOR vil lage den dyreste jernbaneløsning pr kilometer i hele Norden. Kilden for kostnadsanslaget på 9,26 milliarder skattekroner er svært usikker fordi kvalitetssikringsrapporten som Stortinget har forlangt holdes hemmelig. Traséen foreslås i et tettbefolket og risikabelt kvikkleireområde. Den vil rasere en bydel, få en dårlig linjeføring med krappe svinger og vil sperre for Rv 19 i tunnel. Norsk Bane har et alternativ som er kostnadsberegnet til 5,6 milliarder kroner. Kvalitetssikring trengs før usikkerhetsrammen (på +/-40%) kan reduseres til et akseptabelt nivå før utbygging. Tiltaket er mye mer skånsom, uten riving av boliger, 3,5 milliarder billigere, med kortere, mindre risikabel og mer effektiv linjeføring og som ikke sperrer for Rv19. Saken står likevel i stampe.

Vegvesenets mulighetsstudie den 3. november ble en kalddusj for alle. Befolkningen i Moss aksepterer ikke lang utsettelse av Rv19 og 256% økning i bompenger med 2,5 milliarder og riving av opptil 30 flere små og store hus langs Rv19.  

Statens vegvesen kan ikke flytte fergeleiet eller utrede en forkastet trase fra Kleberget til Årvoll uten lange konsekvensrunder. Det bekreftes også at Norsk Banes forslag ikke sperrer for den godkjente Rv19. Norsk Banes løsning er i tråd med kravene til Intercity og statens krav om effektiv ressursutnyttelse.

I 1999 utredet konsulentfirmaet Grøner en Rv19 i tunnel til Jernbanegata og Jeløy med forbindelse til E6 via Mosseporten og Årvoll. Slik kan trafikknuten løses og kanalbroen gjenåpnes for båter med mast.

Vi konstaterer at BaneNORs trasé medfører sløsing av til sammen 6 milliarder kroner av våre skattepenger, for en bane som sperrer for den godkjente Rv19 i tunnel gjennom Moss!   

Politikerne må bestille en kvalitetssikring av Norsk Banes trasé.

Denne traséen er uten omvei til Moss havn og hindrer ikke Rv19. I følge havnas Tekniske sjef er en rask løsning av Rv19 avgjørende for havna. Han opplyste at den nye planen åpner for et godspor med et smalt areal ved siden av til godshåndtering, men antydet at dette var kostbart og mindre aktuelt. Godssporet til havna var i sin tid en hovedforutsetning for det problemfylte trasévalget.

Fastlåst situasjon

Bystyret 12.11.17 fikk kort tid sett i forhold til sakens alvor, og ordføreren avviste votering av et forslag om at riksvei og dobbeltspor må koordineres.  

Vedtakene som foreligger hindrer vurdering av andre vegtraséer gjennom Moss. Kommuneansatte, Bane Nor og Statens vegvesen er bundet av gjeldende mandater de får fra lokale og sentrale myndigheter.  Statsråden venter på en krisemelding fra bystyret, mens bystyret tror de kan miste en plass i køen.  

Folkeaksjon

Budsjettet er nå i havn og folkeaksjon er flyttet til Borggården til Rådhuset i Moss sentrum. Vi ber flest mulig om å avsette tid til aksjon lørdag den 2. desember kl. 14.00! Vi vil legge fram vår sak med appeller, sanger og underskrifter.

Det er fortsatt mulig for bystyret å be Statsråden å prioritere bruk av pengene slik at Rv 19 og banen samordnes i lys av Norsk Banes alternativ før igangsetting. Slik kan  samferdselsløsninger i Moss og Østfold gjennomføres i tråd med kravene som Stortinget  har stilt for Rv19 og Intercitybanen.  Vi forventer et stort oppmøte fra alle positive krefter i Moss og Østfold. 

 

Mer info på facebooksiden Bedre Byutvikling Moss:

https://www.facebook.com/groups/273696669469289/

prosjekt

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.839365656235718&type=3

Norsk banes utredning med mer.

https://www.facebook.com/groups/273696669469289/files/

 

 


Styre i Bedre Byutvikling Moss: Jonathan Parker, John Bilek, Eirik Stridsklev Nielsen, takk til medv    Kontakt personen bak underskriftskampanjen