Bevar Skjønnhaug skole!

Skjønnhaug er en barneskole i Bydel Alna med nærmere 300 elever og omtrent to parallell-klasser på hvert trinn. Skolen har flotte uteområder, en stabil AKS med et godt rykte og de fleste elevene har trygg og kort skolevei.
 
Skolens fremtid er nå oppe til vurdering, og vi mener det er viktig at skolen bevares. Den er et viktig møtepunkt for nærmiløet vårt. Du kan gi din støtte ved å signere denne underskriftskampanjen!
 
skjønnhaug_skole.jpg
 
 
Dette er saken:
Skolebehovsplanen for Oslo skal kartlegge kapasiteten i alle skoler i Oslo og legges frem annenhvert år. Som en del av denne prosessen er Utdanningsetaten i gang med å utrede ulike alternativ for skolekretsene i området vårt som vil få konsekvenser for Skjønnhaug skole. 
 
I et notat til Skolebehovsplanen for 2022-31 har utdanningsetaten lagt fram følgende tre ulike forslag for Skjønnhaug skoles framtid:
1. Skjønnhaug skole nedskaleres til én klasserekke, samtidig etableres nye Trosterud skole med fire klasserekker i stedet for tre
2. Skjønnhaug skole videreføres med to klasserekker, slik som i dag
3. Skjønnhaug skole legges ned og kapasiteten erstattes ved utvidelse av en eller flere naboskoler
 
Endringene kommer tidligst i 2028 og vil derfor ikke få direkte konsekvenser for barna som går på skolen nå. Vi er likvel bekymret for at det vil ha negative konsekvenser på sikt for nærmiljøet vårt, og at planene i seg selv vil skape ustabilitet og uro allerede nå. 
 
 
Hvorfor er det viktig å beholde Skjønnhaug? 
 
  • Skolen er det eneste sosiale møtepunkt i nærmiljøet. Skolens lekeplasser og fotballbaner er mye brukt av elevene etter skoletid og i helgene. Trygge møteplasser for barn og unge i nærmiljøet er spesielt viktig i en bydel der mange bor trangt og ikke har tilgang til egne uteområder. Vi bor tett på Lindeberg, men elevene har en kort, bilfri og trygg skolevei.
  • Skolen er en viktig arena for inkludering og intergrering. Elevmassen på Skjønnhaug er mangfoldig og består av elever med svært ulik bakgrunn når det kommer til språk, kultur og religion. Skolestørrelsen gjør skolemiljøet oversiktlig, og gjør det lett å bli godt kjent og bygge samhold og felleskap på tvers av trinn både for barn og foreldre.
  • I utsatte områder kreves det tett oppfølging av elevene. En oversiktlig skolestørrelse bidrar til at skolen jobber godt med å fange opp elever som av ulike grunner er sårbare. Her er det bygget opp et finspunnet nett av samarbeid mellom skole, fritidsklubber, barnevern og politi. Dette har tatt tid å etablere, og vi frykter at flere barn vil falle fra om dette må starte på nytt på en ny og større skole med lenger avstand til fritidsklubber og nærmiljøet forøvrig.
  • Behov for stabilitet. Etter to veldig krevende år, der våre lokale skoler har vært hardt rammet under pandemien, er behovet for ro og forutsigbarhet stort. Et vedtak om å legge ned Skjønnhaug skole vil skape usikkerhet om framtidig skoletilhørighet for barn tilhørende Trosterud, Lutvann, Skjønnhaug, Lindeberg og Jeriko skoler i lang tid fremover. For 20 år siden var det Lutvann skole som ble midlertidig nedlagt, nå står Skjønnhaug i fare for å bli utsatt for det samme. Slike inngrep skaper uro, usikkerhet og fraflytting. Det sosiale miljøet rundt skolen, og frivillig innsats er bygd opp med skjøre strukturer som er lett å rive. Hvis skolen forsvinner, frykter vi at også mye frivillig innsats forsvinner som vanskelig lar seg bygge opp igjen.

Hva vil vi gjøre med denne underskriftskampanjen? 

FAU på Skjønnhaug Skole vil overrekke underskriftene til Utdanningsetaten og  til politikerne i Oslo Bystyre som tar avgjørelsen om Skjønnhaug Skoles fremtid. Jo flere vi er som stiller oss bak kravet om å bevare Skjønnhaug Skole, jo sterkere står vi. Gi din støtte ved å signere! 

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Skjønnhaug Skole FAU fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...