Nei til bro i indre Oslofjord www.broneitakk.no

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Fakta om undersjøiske tunneler i Norge. Fra Nei til bro over Indre Oslofjord

2017-04-07 05:56:41

bro2_copy.jpg På bakgrunn av det vi mener er en pågående svertekampanje i riksmeia av dagens Oslofjordtunnel og regjeringens avgjørelse om å utvide tunnelen med et ekstra parallelt løp, finner vi i alliansen "Nei til bro over Indre Oslofjord" det påkrevet å komme med denne faktabaserte informasjonen om Norske undersjøiske tunneler generelt og Oslofjordtunnelen spesielt. 

Med vennlig hilsen Reidar Bruusgaard og Øystein Giertsen Medlem av Alliansen Nei til bro over Indre Oslofjord - en overbygning for flere tusen privatpersoner, naturvernforbund, båtforeninger, kystvernforeninger og friluftsforeninger. Besøk vår hjemmeside: www.broneitakk.no.    

Undersjøiske tunneler i Norge - fakta   Problemstillingen Stortinget skal før sommeren ta stilling til kryssing av Oslofjorden. Valget står mellom et tunnelløp nummer 2 og en ny bro. Denne uken offentliggjorde regjeringen at den går inn for å gjennomføre byggetrinn 2 med en kostnadsramme på 4,5 milliarder kroner. Dette innebærer at kryssingen av Oslofjorden ved Drøbak/Hurum skal skje ved utvidelse av eksisterende tunnel med ett parallelt tunnelløp og utbedring av eksisterende Rv. 23. Prosjektet er ferdig regulert og kan settes i gang raskt.  

Hvorfor er en toløps tunnel den beste løsningen? En toløps tunnel ivaretar alle de grunnleggende samfunnshensynene. Samferdselshensynene ivaretas på en fremtidsrettet måte. En toløps tunnel utgjør en sikker og trygg løsning. En toløps tunnel innebærer forutsigbar trafikkavvikling. Skattebetalerne sparer nærmere 20 milliarder sammenliknet med en bro. Samfunnet får en fremtidsrettet og god løsning om 4 år. Miljøet og et unikt fjordrom ivaretas på beste måte. Til sammenlikning ivaretar en bro kun samferdselsperspektivet. Vi er derfor stolte av våre politikere som, i tråd med anbefalingene fra det store flertallet av høringsinstansene, har falt ned på en klok og fremtidsrettet beslutning.  

Uriktig kritikk av sikkerhetsperspektivet Etter at beslutningen ble kjent, har deler av riksmedia, interesseorganisasjoner og enkeltpersoner stått frem og kritisert beslutningen. Særlig har påstått manglende sikkerhet med en toløps tunnel vært fremhevet. Mange av oppslagene og innleggene er dessverre både unyanserte og inneholder faktafeil. Alliansen ønsker derfor å bidra til en opplyst debatt om sikkerhet og undersjøiske tunneler.  

Undersjøiske tunneler Norge har i dag 34 undersjøiske tunneler. Kun tre har en slakkere helning enn Oslofjordtunnelen, og kun én (Festningstunnelen) tilfredsstiller EU-kravet om 5 % helning.  Følges logikken til broforkjemperne, blir det mange tunneler å stenge i tiden som kommer. http://www.frognmarka.no/andresider/Bro/Teknisk/undersjoisketunneler%20i%20Norge.pdf

Har det vært mange ulykker i tunnelen? Nei. Ifølge Statens vegvesen og Trafikkøkonomisk institutt har Oslofjordtunnelen under halvparten så mange ulykker per kjørte kilometer som tunneler generelt. Sammenlignet med broer har den kun en tredjedel så mange ulykker per kjørte kilometer. Oslofjordtunnelen har også færre ulykker enn det firefelts motorveier generelt har per kjørte kilometer. Trafikksikkerhet er ikke et argument for å bygge bro. http://www.frognmarka.no/andresider/Bro/Eget/Sammenligning%20av%20trafikkhendelser%20med%20personskade%20per%20million%20kjørte%20kilometer%20i%20Norge.pdf Det som er korrekt, er at det har vært mange stopp i Oslofjordtunnelen. De mange stengningene vil nærmest bli eliminert med et ekstra tunnelløp, ifølge Statens vegvesen, ettersom trafikken enkelt vil kunne omdirigeres fra det ene til det andre løpet. I tillegg vil to parallelle løp med rømningsveier for hver 250 m vil gi den nødvendige barrieren ved en eventuell brann og vesentlig bedre kontinuitet og forutsigbarhet enn dagens ene løp.  

Vil en toløps tunnel under Oslofjorden være både trygg og sikker? Ja. Toløps tunnel er en garanti for høy sikkerhet. All tilgjengelig statistikk viser at Oslofjordtunnelen allerede nå med et løp er én av Norges sikreste tunneler. Den har sammenlignet med broer, firefelts motorveier og andre tunneler signifikant lavere ulykkesfrekvens. Kildene her er Transportøkonomisk institutt og Statens Vegvesen. Sistnevnte opplyser videre følgende:   «Et nytt løp i Oslofjordtunnelen gir vesentlig bedre trafikksikkerhet, sikker og fremtidsrettet løsning med god kapasitet, rømningsveger ut i dagen dersom en hendelse oppstår og forutsigbarhet for trafikantene.»

Er det juridiske problemer knyttet til å bygge et tunnelløp nummer 2? Nei. Tunnelsikkerhetsforskriften av 15/5 2007 og NA-rundskriv 2014/6 er ikke til hinder for å bygge et parallelt tunnelløp til det eksisterende løpet i Oslofjordtunnelen. Det er utarbeidet forskriftsmessige byggeplaner for tunnelløp nr. 2. Prosjekt Rv. 23, Oslofjordforbindelsen, trinn 2 er regulert og byggeklart.

Hva er et fremtidsrettet valg? 23 milliarder kroner representerer en enorm sum, og broprosjektet kan sammenliknes med å bygge en firefelts motorvei tvers gjennom Nordmarka kun for å spare 5 minutters kjøretid til Gardermoen. I en tid med økt oppmerksomhet på natur og miljø, effektiv bruk av det offentliges midler, og hvor det etterlyses en snarlig avlastningsvei for E-18, oppfordrer Alliansen våre beslutningstakere til snarest å beslutte iverksettelse av bygging av tunnelløp nummer 2.  

Med vennlig hilsen og håp om en faktabasert beslutning,   Reidar Bruusgaard og Øystein Giertsen Medlem av Alliansen Nei til bro over Indre Oslofjord - en overbygning for flere tusen privatpersoner, naturvernforbund, båtforeninger, kystvernforeninger og friluftsforeninger. Besøk vår hjemmeside: www.broneitakk.no .


Trygve Gulliksen

Statens vegvesen foreslår statlig plan for rv. 23 Oslofjorden 6.februar 2017

2017-02-07 15:44:11

Om det er noen av dere som har signert oppropet som vil engasjere seg nå, da er tiden moden.

Statens vegvesen foreslår statlig plan for fire store prosjekter  

Alliansen har sendt denne bekymringsmeldingen til noen av våre sentrale politikere

Alliansen Nei til bro over indre Oslofjord er bestyrtet over råd om statlig overkjøring for bro?  

Vår allianse har hele tiden arbeidet for en faktabasert beslutning vedrørende RV23 Oslofjordforbindelsen. Vi har nå et byggeklart alternativ til bro: Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2. Her er fakta godt belyst gjennom en ferdig regulering og detaljprosjekteringen er ført lang frem. Vi kan ikke se at forslag om statlig reguleringsplan bringer nye fakta på bordet som kan grunngi hvorfor valg av en fremtidig bro over Håøya med nye motorveitraseer gjennom vår felles natur, fremstår som et fornuftig valg. Det kan tvert imot synes som om rådet er tuftet på en erkjennelse om at her mangler et godt nok faktagrunnlag og at det da er fristende å ty til overkjøring av lokal og regionale interesser. Dette er svært betenkelig. Vi er svært takknemlige for om dere kan opplyse oss om hvordan rådet oppfattes i Høyre og Arbeiderpartiet samt om dette skal behandles av Samferdselskomiteen og i så fall når?      

Øystein Giertsen Medlem av alliansen Nei til bro over indre Oslofjord

www.broneitakk.no

 

neitilbro.jpg


Øystein Giertsen

Avstemning om tunnel kontra bro er nå avsluttet Mars 2015

2015-03-04 10:07:44

Amtas useriøse og tendensiøse avstemning er nå avsluttet. AMTAS redaktør har nok en gang vist at redaktørplakaten kun er til pynt med sin initierende reportasje til avstemningen i AMTA papir. Alt fra bilder, video og påstander er feil! Vi nevner: Feil bro bilde, Hurum, Røyken og Buskerud sier ja til tunnel og nei til bro over Håøya. Ikke motsatt som en kan få inntrykk av. Artikkelen viser en broløsning mellom Hvitsten og Filtvet, denne er ikke lenger et alternativ, dette kan forlede folk til å tro at det er mer enn ett broalternativ. Redaktøren har rettet opp noe i etterkant, men vi er ikke imponert over objektiviteten til AMTA. jhttp://www.amta.no/Mandag_sier_Frogn_politikerne_nei_til_bro_og_ja_til_tunnelen-5-3-24675.html 

Oppropet.

AMTA har igjen satt i gang en avstemning gjeldende bro kontra tunnel over Oslofjorden. Dagens avis har i tillegg en forvirrende, uriktig og manipulerende beskrivelse av kryssingsalternativene. Artikkelen ser vi på som en bevisst strategi fra AMTA sin redaktør for å få folk til å stemme for en bro i Frogn. Vi oppfordrer deg til å gå inn på http://www.amta.no/  og avgi din stemme.


Trygve Gulliksen

Folkemøte i Drøbak kino 11.2 kl. 19:00 2015

2015-02-07 13:38:27

Alliansen "Nei til bro over indre Oslofjord" arrangerer folkemøte i Drøbak kino 11.2. kl. 19:00. Det er fint om du vil komme. På programmet har vi foredragsholdere fra Statens vegvesen, fagpersoner på natur, statistikk, sikkerhet m.m. Mer informasjon finner du på www.broneitakk.no Fint om du sprer e-posten til venner og kjente, gjerne med en appel til å singere oppropet mot bro.

Velkommen til møtet

Mvh

Trygve Gulliksen


Trygve Gulliksen

Start en stafett for å redde indre Oslofjord 2014

2014-12-14 23:04:12

Appell om signerings-stafett mot bro over indre Oslofjord (nei til bro i frogn)

Kopier denne appellen og send den videre til din familie, venner og kjente

På vegne av - Nei til bro i indre Oslofjord og Frognmarkas Venner ber vi dere som har signert oppropet mot bro om videre hjelp til å redde indre Oslofjord. En bro vil forringe/ødelegge natur og friarealer for nærmere en million mennesker, vi må derfor få folk til å ta standpunkt før det er for sent. Dette er som en motorvei tvers igjennom Nordmarka.

Vi trenger også å stanset myten om at Oslofjordtunnelen er en sikkerhetsrisiko. På tross av hendelser har statens Vegvesen dokumentert statistisk at tunnelen er en av Norges sikreste, sikrere enn en ny bro.

Fakta om sikkerhet i Oslofjordtunnelen med mer.

Frognmarkas Venner www.frognmarka.no      Nei til bro i Indre Oslofjord  www.broneitakk.no

Øystein Giertsen (Leder)                               Reidar Bruusgaard (leder)

 

Støysonekart


Trygve GulliksenDel denne underskriftskampanjen

Hjelp dette oppropet å innhente flere signaturer.

Hvordan markedsføre et opprop?

  • Del oppropet på Facebook-veggen din og i grupper som har med emnet i oppropet ditt å gjøre.
  • Kontakt vennene dine
    1. Skriv en melding der du forteller om hvorfor du har signert dette oppropet. Det er mer sannsynlig at folk signerer hvis de forstår hvor viktig temaet er.
    2. Kopier og lim inn nettadressen til oppropet i meldingen din.
    3. Send beskjeden ved hjelp av e-post, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram og LinkedIn.