Nei til bro i indre Oslofjord www.broneitakk.no

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Nei til bro i indre Oslofjord www.broneitakk.no -oppropet.


Gjest

#1


Jeg bor selv i umiddelbar nærhet og vil ikke ha den støy og bråk dette vanvittige prosjektet vil medføre. Vi flyttet hit for den fred og ro som her er. Vi vil ikke at tilværelsen skal forsøples av skjemmende bruer, motorveier og massiv trafikk. Legg overfarten i rør.

Gjest

#2


En bro over Oslofjorden ved Drøbak, er en voldtekt på naturen og miljøet på begge sider av fjorden.Naturen er best uten bro over Drøbaksundet.
NEI TIL BRO!!
Anne Holmen

#3


En bro vil skape støy for alle som bor i nærheten av fjorden, ødelegge idyllen som fjorden er for alle som bruker den til rekreasjon og medføre at mere skog må hogges i marka. Dette er helt unødvendig, for med 2-løps tunell, vil vi f¨å en god og sikker forbindelse.
Båtstøkvinne

#4


Dette er ren galskap! Hilsen Båtstø-beboer som i aller høyeste grad vil bli berørt. Ja til 2-løps tunnel.

Gjest

#5 Merete


Helt unødvendig forringelse av området. Området er en perle for fastboende og hyttefolk. Dette vil være et alt for stort inngrep i naturen. Som sagt i foregående innlegg. "Ja til 2-løps tunnel."

Gjest

#6


Ingen stygg bro takk!
pårørende

#7


Idioti å gå for bru når man allerede har et eksisterende tunnelløp. gå for tunnel!

Gjest

#8


San Fransisco har sin Golden Gate - Oslo får sin Silver Gate. Støy blir ikke det største problemet. Motorveien vil bryte seg vei gjennom naturen, og broen forandre den naturlige silhuett som naturen har gitt oss.

Gjest

#9


En meningsløs rasering av naturen som vil berøre svært mange mennesker.

Gjest

#10


Dette kan ikke være riktig! Berører friluftsområdene til Norges tettest befolkede områder!

Gjest

#11


Glade vannvidd med fjordkryssing så langt inn i fjorden. En tunnel lengre syd vil være best for alle, men skal det på død og liv være bro, så må den legges mye lengre syd. (Er ikke noe av vitsen at det skal bli kortere forbindelse mellom Østfold og Vestfold ?)
Husk også at Håøya nord har meget sjelden forekomst av ørn som vil bli sterkt forstyrret ved en Frogn-bro.
Bro er best

#12 Bro jaaaaaaaaa.....


Stem ja til bro

Gjest

#13


Bro og tilførsel tar for mye areal.

Gjest

#14


Det eneste fornuftige med en evt bro må være at traseen havner syd for Drammen. Målet med en så stor investering må jo i det minste være å lette trafikkavviklingen sydover e18.
Knut

#15


Skal det bygges en tverrforbindelse over Oslofjorden så bør det jo bli i området Moss - Horten.
Dette vil også sørge for bedre kommunikasjon mellom flyplassene Torp - Rygge og det kan bli tog mellom alle flyplassene i området.
En bro så nært Oslo, som her er foreslått, vil vel egentlig bare gjøre at det blir en avlastningsvei for Drammensveien mot Oslo.
Gjest

#16 JA til bro


På tide å få bro over fjorden og ikke dette sinnsyke tunnel prosjektet. Få blir berørt av denne broen om den blir lagt til dette område som er veldig lite befolket. Bodd i området der ser selv å benyttet område flittig både sommer og vinter og det er aldri noen å se i disse skogene.

Hytte eiere med fjorden som nærmeste nabo syntes jeg ikke man skal ta hensyn til i denne saken, til det er for mange andre viktige interresser å i vareta.

En annen sak er at alle fra Nesodden endelig kan få en normal vei til Oslo enn den krøtterstien som ligger der i dag.

Avlastningen med trafikken fra Drammensområdet til Oslo vil også være formidabel.

All trafikk i dag som går gjennom Oslo(når tunnel er stengt, og det er ofte) blir kraftig redusert.

Hvis den planlagte broen får en avkøring på Håøya kan denne perlen også bli brukt av andre enn de med båt.

Sigbjørn

#17 Re: JA til bro


#16: Gjest - JA til bro 

Her var det mye usaklig, men det dummeste er at noen fortsatt ikke skjønner at ved to tunneller under fjorden blir det ALDRI omkjøring om Oslo, da stopp i en tunnel medfører trafikk i begge retninger i den andre. Det er tross alt tre kjørebaner i den eksisterende tunellen og det må forutsettes at det blir det i den nye også. 

En annen sak er at dette er sløsing med penger, da vi har en tunell og det koster under halvparten av en bru og bygge en ny tunell. I tillegg har vi tilførselveiene i dag. Ved bru må det bygges nye - på begge sider. Bruk heller pengene på å ferdigstille dagens vei med fire felter til Spikkestad og ny trase videre til E18 i Lier! 


Gjest

#18


Ingen vil ha bro! Drøbak kjempet mot bro fra Grande (?) og over på 60-tallet. Det ble tunnel fordi ingen vil ha bro. Bro med landforbindelse hører fortsatt ikke hjemme i fjorden og landskapet vårt. Vil aldri gjøre det

Gjest

#19 Du bor kanskje på Nesodden?Gjest

#20


jeg ønsker heller ikke bro Hvitsten/Tofte, kan jeg signere på den også?

Gjest

#21


En bro vil ødelegge vestfjorden for ferie og fritid. Støyen fra tunge biler går over en en kilometer. Videre er det ødeleggende for Frogns Nordmark. Ved dårlig vær vil det være vanskelig å sykle eller gå over en så værutsatt bro. Et nytt tunnelløp vil gi en bedre ,billigere og betydelig raskere løsning på dagens tverrforbindelse.
Nei til bro

#22 Nei til bro- vær med på å stoppe planen


Nå er det viktig å samle argumentasjon mot brobyggingen i indre Oslofjord, da den vil ødelegge det unike landskapet med urørt natur som gir alle som bor i området rundt Oslofjorden en unik mulighet for friluftsliv og båtliv.

Hvis det er slik at det i tillegg til bro/tunnel lengre syd også må bygges tverrforbindelse i nord, må det ikke gå på bekostning av områdets uvurderlige kvaliteter når det finnes et alternativ, som et ekstra tunnelløp til dagens Drøbaktunnel vil være. Denne løsningen vil føre til minst påvirkning på miljøet for alle. Argumentene om at dagens tunnel ikke fungerer som tenkt blir et sidespor, med et ekstra løp sikrer man fremkommeligheten uansett og hvis stigningen er for bratt, kan man legge innkjøringen litt lengre unna enn dagens løsning. Nytt tunnelløp er også betydelig billigere enn en bro.

 

TIL ALLE SOM IKKE ØNSKER BRO NORD FOR DRØBAK VED FAGERSTRAND/HÅØYA/ SUNDBYHOLMENE NATURRESERVAT/BÅTSTØ/ÅROS:

abcdef

Se på alle konsekvenser en bro vil medføre i form av 

a. utvidelse/utbygging av vei til selve broen (oransje linje over land)

b. i selve området rundt innslagspunktet ved Hallangen/Fagerstrand

c. der den er tenkt lagt over Håøya og Sundbyholmene naturreservat med Oslofjordens største ærfuglkoloni 

d. og området rundt der den er tenkt endt ved Båtstø/Åros og 

e. området med utvidelse av vei etter Båtstø/Åros

f. og ikke minst hva utbyggingen av veien i seg selv vil føre til av økt trafikk gjennom Oslofjordområdets viktigste område for friluftsliv/båtliv for 2 millioner mennesker.

Se på nåværende illustrasjonen over bro over til Håøya (http://www.nrk.no/ostlandssendingen/vil-bygge-bru-over-haoya-1.12052429)- broen synes å være lagt for lavt i forhold til at store skip kan krysse under. Det betyr at broen må bli høyere med de konsekvensene det får for hvor den skal starte, gå over Håøya og ende.

Forslag om bro over Håøya har tidligere vært utredet. I 1990 utgav NINA en rapport over planter på Håøya da bro var ment å gå over sørenden. Nå er det nordenden som er i fare med tverrområdene (transekter) IX-XII som mest utsatte:

abcdef

Det ble dengang angitt at plantene ertevikke og bittergrønn var i faresonen, begge i transekt XI.

I konklusjonen ble det da angitt at "Ut fra en helhetsvurdering av områdene som eventuelt kan berøres av vegutbyggingen, er det Håøya som peker seg ut som det mest verneverdige objektet". (Norsk institutt for naturforskning, Botaniske forhold på Håøya, Frogn (Akershus), og tilgrensende områder av Klaus Høiland).

Det er ønskelig at denne vurderingen gjøres på nytt i forhold til dagens forslag om bro over nordenden av Håøya. 

 

VURDERINGSPUNKTER FOR HVERT OMRÅDE NEVNT OVER, a-f:

1. Vurder påvirkning av dyre- og fuglelivet, insekter (vilttråkk, salamander/amfibiedammer, biotoper for ulike dyr, fugler, insekter/sommerfugler, dyr, flaggermus osv.) og planter.

Ha spesielt fokus på arter som er rødlistet og truet. Vær spesifikk mht. lokalisasjon og dokumentér hvor du finner informasjon.

F.eks ble det i 2004 påvist Dolkveps på Håøya, som eneste(!) sted i Norge hvor denne er påvist.

I tillegg ble det funnet 7 nye rødlistearter (NINA rapport 174, Kartlegging og overvåking av rød- listearterDelprosjekt II: Arealer for Rødlistearter - Kartlegging og Overvåking (AR-KO)).

Hva er f.eks. status for sildemåker og hegrer nær Håøya og Sundbyholmene?

 

2. Vurder påvirkning av evt. kultur og fornminner.

 

3. Vurder påvirkning på viktige landskapsfunn som f.eks. jettegryter.

 

4. Vurder påvirkning av naturreservater: 

Sundbyholmene er naturreservat og huser Oslofjordens største ærfuglkoloni (se Miljødirektoratets Naturbase på http://faktaark.naturbase.no/Vern?id=VV00001639). Hva vil bropilarer og trafikk medføre her hvis ikke selve utbyggingen har medført at kolonien blir borte pga. støy og forstyrrelser?

Det er ilandstigningsforbud i hekkeperioden for å ikke forstyrre fuglelivet- hvordan er broutbyggingen tenkt utført her?

Håøya er unik i Oslofjorden- den største av øyene har stort sett vært i fred for menneskelig aktivitet pga. Forsvaret og tildels utilgjengelighet og det er et mangfold av vegetasjon man ikke finner mange andre steder i Norge, dette er så viktig at søndre del ble gjort om til naturreservat, men på ca. halvparten av arealet er det ferdselsforbud pga. hekkende havørnpar, sist oberservert 2014- (hva vil bråkete broutbygging gjøre med havørnen?). Resten av øya er friluftsområde, men det er bare noen få steder som egner seg som badeplasser, den beste mot nordenden.

Det er mange rødlistearter på Håøya, hvor mange er det i nordre del der broen er tenkt lagt?

 

5. Vurder påvirkning av friluftslivet/fritidsbåtlivet

Midtre og nordre del av Håøya er viktig friluftsareal for alle, da øya ikke er utbygd med private hytter som alle andre øyer. Oslo kommune er eier og har bygget tre hytter til utleie.

En bro vil ødelegge området for friluftsliv (man ville ikke lagt motorvei gjennom Nordmarka). Broen vil også ødelegge for de få nordre badeplassene og ankringsplassene som er på øya.

I sommerhalvåret kan man ta båt fra Aker brygge til Håøya og overnatte i telt/leie en av hyttene/ eller ta en dagstur- uvurderlig med tilgang til sjøen for alle som ikke har hytte ved sjøen eller båt. Strandsonen må ikke ødelegges av en støyende bro.

 

6. Vurder påvirkning av miljøet for fastboende og hytteområder som blir berørt av en evt. bro. Støy bærer svært langt ved sjøen og vil påvirke mange.

 

7. Vurder påvirkning av landskapet om en bro skal skjære Oslofjordlandskapet på tvers, om natten sikkert kunstnerisk opplyst for å poengtere at den er et "signalbygg"-( dette er ikke et miljø hvor denne type bygg har en plass).

 

8. Vurder argumentasjonen til forslagsstillerne som har foreslått nordre broløp- utfordre dem og krev bakgrunnsmateriale for hvorfor de påstår at f.eks. bro vil lønne seg på sikt- hva baseres det på?

 

9. Krev en risiko- og sårbarhetsvurdering av effekter på miljøet. Spør Statens Vegvesen hvorfor de tenker at bropilarer på et naturreservat som Sundbyholmene er en god ide.

 

10. Krev kartlegging av naturmangfoldet på berørte steder med innsamling av data av fagfolk.

 

11. Følg med på hvilke uttalelser de enkelte interesseorganisasjonene kommer med- alle er ikke like velbegrunnede. Utfordre der det er påkrevet.

F.eks. leser jeg at Oslofjordens friluftsråd allerede har kommet med en uttalelse (http://www.oslofjorden.org), men som etter mitt syn er alt for passiv:

"OF har så langt ikke motsatt seg at det planlegges nye krysninger av Oslofjorden. Mye taler for at befolknings- og trafikkveksten tvinger fram bedre kommunikasjonsforhold.  Vårt standpunkt er at naturen,  friluftsområder og kulturminner skal skånes i størst mulig grad. Dersom viktige områder må ofres, vil OF kreve store avbøtende tiltak som kompenserer tapet. Høringsfrist er 1. mars 2015, men denne saken vil følge oss i mange år. OFs kompetanse og innsikt er nødvendig i den videre planlegging."

Naturskade kan ikke kompenseres og OF bør heller si at 

"Mye taler for at befolknings- og trafikkveksten tvinger frem bedre kommunikasjonsforhold. Vårt standpunkt er at naturen, friluftsområder og kulturminner skal skånes i størst mulig grad og det er ikke akseptabelt at viktige områder må ofres. OF krever derfor at videre planlegging ser på tunnel som eneste løsning for å ivareta alles interesser."

 

12. Søk etter informasjon på internett, i utredninger, rapporter- det er utrolig mye som allerede finnes.

Spør kolleger eller andre med kompetanse innenfor ulike fagfelt som kan ha positiv betydning for saken om de kan uttale seg.

 

13. Gå til dine organisasjoner og be om at de kommer med velbegrunnede innsigelser til høringsfristen 1. mars 2015. Krev at de tar et klart standpunkt uten kompromisser. Her må alle som kan, delta. Engasjér deg og din omgangskrets.

Foreslåtte broløp vil få enorme konsekvenser for all fremtid. 

Vær med på å stopp galskapen før det er for sent.

Nei til bro

#23 Kommentar til "Nei til bro"


Teksten over er lang, man må scrolle seg nedover i tekstfeltet.

Ja til nytt tunnelløp i Drøbak

#24 Ja til nytt tunnelløp i Drøbak. Nei til bro


I grunnlaget for å vurdere om bro skal utredes som alternativ til nytt tunnelløp for rv 23 Oslofjordforbindelsen datert 01.02.13 står det at 

"konsekvensene av en bruløsning er omfattende. 
For tunnelen er inngrepet i hovedsak allerede gjort. Vegen vil få en større dimensjon i forhold til omgivelsene, men inngrepet går gjennom landskap som tåler det.» 

Bygg nytt tunnelløp til Drøbaktunnelen- mye billigere og raskere å få etablert enn en ny bro. To løp sikrer at forbindelsen holdes åpen hele tiden.
I tillegg blir miljøet for alle bevart! Vinn vinn for alle!
 
Ja til dobbeltunnel i Drøbak

#25 NEI TIL TRAFIKKSTØY I INDRE OSLOFJORD


Brobygging i indre Oslofjord vil ødelegge det unike landskapet med urørt natur som gir alle som bor i området rundt Oslofjorden en unik mulighet for friluftsliv og båtliv og føre støy inn i området, støy som bærer langt over sjøen. 
Peter Ennals, Sætre, har seilt under Storebeltbroen i Danmark 15 ganger: “Lenge før man kan se broen pga. horisonten, hører man bråket fra tungtransport og biler på vei over. Jeg tør ikke tenke meg hvordan dette ville bli med en brokryssing ved Håøya eller Filtvet. Terrenget med høye fjellsider på begge sider kommer til å føre støy i hele Drøbaksundet eller i den vakre skjærgården rundt Håøya.” 

Indre Oslofjord er friluftsområde for 1-2 millioner som må tas vare på, ikke ødelegges. Tunnel ivaretar alles miljøer og skjærer ikke Oslofjorden i to, som en bro vil gjøre. 
Stopp galskapen, bygg nytt tunnelløp i allerede eksisterende Drøbaktunnel. Planene er allerede klare, det blir mye billigere enn en 4000 meter lang fjordstrekning med broer og miljøet ivaretas for all fremtid.