Vern Bergerskogen


Bergerskogen er et svært viktig natur- og friluftsområde på nordre Nesodden som er sterkt truet av utbygging. 

Skogen er registrert som viktig for det biologiske mangfoldet, og i de senere årene er store deler kartlagt som viktige naturtyper, og flere rødlistearter er registrert. Undersøkelser viser også at svært viktige naturtyper fortsatt ikke er registrert og kartlagt. Utbyggingsplanene har skapt bekymring, både blant folk og miljøvernmyndigheter. Bergerskogen er unik, med eikeskog, lindeskog, edelløvsumpskog, gammel granskog, kildeskog, kilde, myr og bekker. Praktisk talt alle norske treslag er representert, og skogen er registrert som viktig viltområde, med bl.a. en fast rådyrstamme og observasjon av flere enn 50 fuglearter, inkludert dvergspett og gjøk som begge er rødlistet. 

Dette verdifulle naturområdet må søkes vernet. Utbyggingsplanene ble vedtatt, men ble først opphevet av fylkesmannen etter innsendte klager. Planene ble så vedtatt på nytt og igjen påklaget til fylkesmannen i Oslo og Akershus, som i januar 2016 opphevet reguleringsplanen for andre gang, og den er nå ikke lenger aktuell. Imidlertid foreligger det nå en annen utbyggingsplan, sørøst i Bergerskogen. Her er det foreslått og bygge dobbelt så mange boliger som i den tidligere planen, som ble opphevet av fylkesmannen. Så kampen er ikke over, og din underskrift kan være avgjørende. 


Skoklefallåsen er gått tapt. Vern Bergerskogen! 


Besøk og lik denne siden: 
https://www.facebook.com/VernBergerskogen