Utbyggingsfeltene på Mortensrud må ses i sammenheng og dekke områdets behov

UTBYGGINGSFELTENE PÅ MORTENSRUD MÅ SES I SAMMENHENG OG DEKKE OMRÅDETS BEHOV. FORTETTING AV BOLIGER VED KOLLEKTIVKNUTEPUNKT PÅ MORTENSRUD KAN IKKE SKJE PÅ BEKOSTNING AV NATUR, BEHOV FOR SOSIAL INFRASTRUKTUR OG ET GODT BO- OG OPPVEKSTMILJØ.

Alle utbyggingsfeltene på Mortensrud må gås gjennom på nytt for å ses i sammenheng. 
Planprogram for Mortensrud må vurderes i sammenheng med nye faktorer som endring av levekårs- og kriminalitetsutfordringer, ny kunnskap om viltkartlegging og miljøhensyn.
Mortensrud har store levekårsutfordringer, og det må vises spesielle hensyn for å balansere mellom nye boliger og sosial infrastruktur.
Tilstrekkelig sosial infrastruktur er en forutsetning for å sikre et godt oppvekstmiljø for barn og unge.
Det planlegges for mange boliger på Mortensrud som ikke svarer på områdets behov og utfordringer.
Planlagt sosial infrastruktur sikrer ikke lokale behov.
Fortettingspolitikken ved kollektivknutepunkt kan ikke trumfe hensynet til bevaring av natur og biologisk mangfold. 
Mortensrud har skogsområder med vilttråkk mellom Østmarka og fjorden, som må bevares. 
Balanse mellom antall nye boliger og bevaring av nærskog er en forutsetning for å sikre et godt bomiljø for innbyggerne på Mortensrud.
For å sikre en helhetlig og forsvarlig utbygging og utvikling av Mortensrudområdet, må utbyggingsplanene og rekkefølgen samkjøres i plan- og høringsprosesser og politisk behandling. 
Det forventes at ansvarlige politikere, utbyggere og kommunale etater i større grad lytter til tilbakemeldinger fra lokalbefolkningen og vurderinger gitt fra Oslo politidistrikt. 

---

Ny_plan_Mortensrudprosjektet.pngMortensrud står foran en stor utbygging, men etter at utbyggingsplanene har vært utredet og diskutert i mer enn ti år er det fortsatt lenge før planene blir realisert. 
Planene har i stor grad stått stille, mens samfunnsutviklingen har gått framover, og Mortensrud har også endret seg mye de senere årene. 

Spørsmålet som virker mer aktuelt å stille er om utbyggingsplanene svarer på Mortensrudområdet behov og utfordringer i dag og for tiårene framover. 

 • Er det riktig å bygge så mange boliger som det er planlagt på Stenbråtveien 13-63, Felt 16 og Felt 18?
 • Hva med hensynet til natur, vilt, biologisk mangfold? Skal fortettingspolitikken med å bygge mange boliger ved kollektivknutepunkt trumfe hensynet til vilt og natur?
 • Skal vi bygge ned så mye nærskog for å bygge et stort antall nye boliger?
 • Er boligfeltene planlagt for å sikre et godt og trygt bomiljø, og bidrar de til et godt oppvekstmiljø for barn og unge?
 • Har Mortensrud tilstrekkelig sosial infrastruktur for enda flere innbyggere, når vi alt nå ikke har dekket behovet for lokal idrett, frivillighet og væresteder for barn og unge?
 • Hvorfor skal det bygges så tett og høyt på Felt 16, og hvem vil bo i blokkene rett ved E6? 
 • Hadde det ikke vært mye bedre med næringslivsbygg ved E6, i steden for boliger?
 • Hva med idrettshallene våre? Er det ikke mulig å få flere hallflater? Hva med badmintonhall, og hva med plasthallen som nesten ramler sammen? Hva med fjellhallen som fikk oversvømmelse da Lille Hans passerte Mortensrud?
 • Får vi aldri svømmehall til Mortensrud?
 • Er det virkelig ikke mulig å få mer baneanlegg for fotball på Mortensrud? Har politikerne vilje til å forsøke å utrede muligheten for å eksempelvis snu fotballbanene inn mot skogen som kan gi plass til to 11er baner på idrettsfeltet?
 • Er det ikke mulig å gjøre noe som ikke står i Planprogram for Mortensrud og VPOR for Mortensrud, selv om det har gått mange år siden de ble vedtatt?
 • Hvorfor er politikerne så utrolig redde for at endringer gir forsinkelser når det har gått flere år med forsinkelser, hvor de kunne ha utredet og undersøkt alle de gode forslagene som lokalbefolkningen har kommet med?
 • Og hvorfor nekter politikerne å utrede å snu fotballbanene fordi noen trær må hogges, når det planlegges boligområder hvor nesten all nærskog forsvinner? Men vi vet at det er mulig å snu dem, for vi har klippet og limt i kartene. Hvorfor kan ikke politikerne la arkitektene sjekke om det går å få til?
Planene for de ulike boligfeltene på Mortensrud har pågått i mer enn 10 år. I dag er det et helt annet fokus på klima og miljø enn det som ligger til grunn i planene. Her har kommunen fortsatt mulighet til å lage en første klimapositiv delbydel i Oslo. En signalbydel og et bevis på at kommunen mener alvor med klimamålene sine. Det krever visjoner og tydelige grep fra politikerne.
 
Det har vært mye snakk om å ta hensyn til biologisk mangfold og dyreliv ved utviklingen ver. Likevel er det planlagt høyhus med nærmere 1 000 boliger midt i et viktig dyretråkk. Det er planlangt en viltkorridor, men denne er smal i et strekk. Og i den prosessen skjedde det mye rart på tross av kartleggingsrapporter som kom med advarsler, til og med før Planprogram for Mortensrud ble behandlet og vedtatt i Bystyret.
 
Det sies at Mortensruds lokalbefolkning er medvirkningstrøtte. Men vi er lei av å ikke bli hørt! Når vi nesten har gitt opp, kommer Oslo politikammer med brev og presentasjon, og sier mye av det vi har tenkt og sagt i de senere årene. Kanskje politikerne vil lytte til dem?

Dette innbyggerforslaget har en rekke påstander, krav og ønsker, og først og fremst ønsker vi å signalisere behovet for å se på planene med kritisk blikk - anno 2023. Fordi utviklingen har løpt fra planene. 
 
-----
 

PRAKTISK INFORMASJON

Dette er et innbyggerforslag som vil sendes til politisk behandling i Oslo bystyre når det oppnår mer enn 300 underskrifter.
Ved signering av oppropet kan man velge å skrive en kommentar med sine meldinger.
Overskrift og punkter under utgjør selve innbyggerforslaget som skal til behandling i Oslo bystyre.
Det vil legges til mer saksinformasjon og relevante lenker i oppropet, som ikke påvirker selve innbyggerforslaget.

-----

SAKSOPPLYSNINGER

Kartlegging av naturmangfold på Mortensrud
I arbeidet med Planprogram for Mortensrud bestilte Oslo kommune en kartlegging av naturmangfold fra Norconsult. Dette resulterte i rapporten Kartlegging av naturmangfold på Mortensrud (1) som ble oversendt Plan- og bygningsetaten 25.10.2016 (2). I oversendelses-epost skriver Norconsult: «…fant vi ikke rare verdier når det gjelder biologisk mangfold på Mortensrud, men en del områder med dels store mengder svartelistede arter.» I oppsummering av rapporten står det: «Området vurderes ikke å inneha særlige verdier for biologisk mangfold i form av verdifulle naturtyper eller forekomster av truede arter. Potensialet for forekomst av truede arter vurderes også som lite ettersom skogteigene er små og av ung alder.» Navnet på rapporten, «Kartlegging av naturmangfold», sier noe om bestillingen. Og det svares i rapporten. Ingen verdifulle naturtyper og forekomster av truede arter. Men på slutten advares det: «Slike skogteiger er likevel viktige for lokalt dyre- og fugleliv og dersom planene realiseres vil beboere i nærområdene sannsynligvis merke det i form av mindre fugl på foringsbrett samt at de mer sjelden vil observere arter som ekorn, rådyr, rev og grevling i nærområdet.»

Planprogram og VPOR for Mortensrud
På tross av en klar advarsel om at lokalt dyre- og fugleliv vil rammes om planene realiseres, vedtok Bystyret Planprogram for Mortensrud (3) med planer for utbyggingsfelt for boliger hvor store skogsområder skulle nedbygges til fordel for boligfelt med stor fortetting. Veiløsning og torg tilknyttet feltet er omtalt i Mortensrud Veiledende plan for offentlig rom (VPOR) (4).

Mortensrudprosjektet
Mortensrudprosjektet (5) er et stort utbyggingsfelt på en kommunal tomt bak senteret som skal gi plass til sosial infrastruktur på Mortensrud. Mortensrudprosjektet har tre felt:
Felt 10 som har generasjonstunet med sykehjem, omsorg+-boliger og bibliotek med fritidsklub. Her var det tidligere i planprosessen innplassert et svømmeanlegg, som ble fjernet fra planene i februar 2020.
På Felt 11 ligger Mortensrud skole som også skal fungere som en kulturstasjon, og Kulturskolen har lokaler på skolen. 
På Felt 12 er idrettsanleggene på Mortensrud. Det er en flerbrukshall med en hallflate, kampsportarealer, arealer for BUA og klubblokaler for BUA. Det er to fotballbaner, en 7er og en 11er bane. Lokalbefolkningen mener at både flerbrukshallen og baneanlegget for fotball er underdimensjonert. 
Det er planlagt en regional landhockeybane, et nasjonalanlegg for cricket, en friidrettshall og klubblokaler for MASK. 
Det er gjennomført offentlig høring for Mortensrudprosjektet som det kom inn mange bemerkninger til. Det planlegges en ny offentlig høring for Mortensrudprosjektet.

Midlertidige anlegg
Når Mortensrudprosjektet skal bygges er området avhengig av et midlertidig anlegg (6) for lokale behov i byggeperioden. Det er planlagt å anlegge en midlertidig 11er bane for fotball hvor dekket flyttes fra eksisterende kunstgressbane. Det er planer for klubblokaler for KIL og MASK, samt et lokale for en midlertidig fritidsklubb. I tillegg skal landhockeybane med aktivitetsanlegg bygges, og dette skal forbli en del av idrettsfeltet når Mortensrudprosjektet står ferdig.
De midlertidige anleggene er sterkt forsinket.

Nåværende idrettsanlegg
Idrettsanleggene på Mortensrud er preget av stor slitasje. Plasthallen har store lekkasjer, og KILs klubbanlegg har også lekkasjer fra taket. Klemetsrud idrettshall fikk store vannskader da uværet rammet området i 27.08.2023. 

Stenbråtveien 13-63
Stenbråtveien 13-63 (7) er et utbyggingsfelt på en skogstomt eid av OBOS Nye Hjem hvor det er planlagt en stor boligutbygging. Det har vært gjennomført offentlig høring og begrenset høring for Stenbråtveien 13-63, hvor det kom inn mange høringsvar. Planforslaget ble sendt til politisk behandling 24.03.2023.
Stenbråtveien 13-63 skal ha en viltkorridor på feltet, som en del av en sammenhengende viltkorridor gjennom fire av Mortensruds utbyggingsfelt. Det er gjennomført en Kartlegging av naturverdier på feltet, BioFokus-rapport 2019-3. 

Felt 16 
Felt 16 (8) er et utbyggingsfelt på en skogstomt eid av OBOS Nye Hjem og Oslo kommune. Det planlegges en stor boligutbygging på feltet, og planforslaget er sendt til politisk behandling 10.03.2023. Her er det planlagt for et vilttråkk nord på feltet, som innsnevres et strekk nord for Jettegryta barnehage. Det er bredt omtalt i innbyggerforslaget Sikre forsvarlig viltkorridor og bevar mer nærskog på Felt 16 på Mortensrud (9). 
På de kommunale tomtene er det planlagt boligblokker, men det ønskes ikke i innbyggerforslaget Det skal ikke bygges boliger på de kommunale tomtene langs E6 på Mortenrud (10). Her omtales det et ønske om å utrede framtidig bruk av tomten nærmest E6 til offentlige formål, som idrettsanlegg for lokal idrett på Mortensrud, anlegg for annen sosial infrastruktur, eller egnede næringslivsformål. 

Felt 18
Felt 18 (11) er et utbyggingsfelt på en skogstomt eid av Oslo kommune. Det gjennomføres for tiden en offentlig høring for planforslaget om bygging av boliger på feltet. Felt 18 har en viltkorridor som skal være en del av en sammenhengende viltkorridor gjennom de fire utbyggingsfeltene på Mortensrud. 
Det er organisert et innbyggerforslag Det skal ikke bygges boliger på Felt 18 på Mortensrud (12).

Felt 20
Felt 20 (13) er et utbyggingsfelt på en skogstomt eid av Oslo kommune. Feltet er regulert til offentlige formål, og her er det fortsatt muligheter for påvirkning. 

Mortensrud gård
Mortensrud gård (14) er eid av OBOS, og man kan se for seg at dette kan bli et framtidig samlingssted for lokalbefolkningen.

Lofsrud gård
På Lofsrud gård holder Søndre Nordstrand Rideklubb og Fontenehuset til. 

Viltkartlegging på Mortensrud og viltkorridor
Det ble gjennomført en viltkartlegging på Mortensrud som kan leses i Kartlegging av vilt og naturtyper på Mortensrud. BioFokus-rapport 2020-16 (15). Se ellers grundig redegjørelse for dette i innbyggerforslaget Sikre forsvarlig viltkorridor og bevar mer nærskog på Felt 16 på Mortensrud. 
Viltkorridoren skal sikre nåværende vilttråkk som går fra Østmarka, over Mortensruds fire utbyggingsfelt, og videre mot fjorden. 

Væresteder og anlegg for frivillighet, barn, ungdom, eldre ungdom og øvrig lokalbefolkning
Mortensrud har stor mangel på lokaler for frivillighet, barn, ungdom og den øvrige lokalbefolkningen. Utbyggingsplanene har underdimensjonerte planer for dette, og det legges opp til stor sambruk med bruk av skolelokaler osv. Imidlertid er det ønskelig å ha også egne lokaler, slik som Mangfoldhuset er i dag. Det står i fare for å bli revet når byggingen av Stenbråtveien 13-63 skal bygges. 
Disse behovene er viktige å sikre, både som midlertidige og lokaler for framtiden. 

Tilbakemelding fra Oslo politikammer til Felt 16, også relevant for Mortensruds øvrige utbyggingsfelt
Byrådsavdeling for byutvikling har i sin behandling av plansaken hatt et møte med Oslo politidistrikt 23.06.2023. Dette informerer de Plan- og bygningsetaten om i brev 27.06.2023 (16), hvor de også ber PBE om å innkalle dem til møte og sørge for å ivareta Politiets medvirkning på en planmessig måte i fremtiden.  I brev 22.08.2023 ber Byrådsavdeling for byutvikling om PBEs uttalelse til merknad fra politiet (17). Vedlagt brevet ligger Oslo politidistrikts brev 05.07.2023 (18) til Byrådsavdeling for byutvikling med deres tilbakemelding om Felt 16 etter møte med byrådsavdelingen 23.06.2023. Avslutningsvis står det: Politiets vurdering er at Felt 16, slik det er forelagt oss per juni 2023, vil kunne forsterke kriminalitetsproblemene som i dag eksisterer på Mortensrud.» (Se skjermdump av brevet under.)

 Brev_Politiet.JPG

Verdt å lese er også politiets presentasjon i møte med Byrådsavdeling for byutvikling 23.06.2023: Kriminalitetsforebygging i planprosesser og Mortensrud felt 16 (19). (Nedenfor er tre lysark fra politiets presentasjon.)

Politiet_1.JPG

Politiet_2.JPG

Politiet_3.JPG


---

REFERANSER MED LENKER

(1)   Kartlegging av naturmangfold på Mortensrud. Rapport fra Norconsult 2016.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2016138006&fileid=6650188

(2)   Oversendelse av kartleggingsrapport om naturmangfold. Epost fra Norconsulent til Plan- og bygningsetaten 25.10.2016.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2016138006&fileid=6650187

(3)   Planprogram for Mortensrud, vedtatt i Bystyret 05.09.2018.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2019031268&fileid=8367036

(4)   Mortensrud. Veiledende plan for offentlig rom (VPOR), vedtatt i Bystyret 05.09.2018.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2019031268&fileid=8367049  

(5) Saksinnsyn Mortensrudprosjektet. Klemetsrudveien 41 mfl. - Mortensrud sykehjem, omsorgsboliger, bibliotek, fritidsklubb, skole, flerbrukshall, park- og idrettsanlegg - Detaljregulering med konsekvensutredning - Dialogfase før politisk behandling - Mortensrud felt 10, 11 og 12    
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201817933&fbclid=IwAR22wdiovZcYqw33naj4cWk_mGIgzNngFOpmYI20avsh6G8sXD4KbD2Ju2Q 

(6) Saksinnsyn midlertidig anlegg Mortensrud. Link mangler

(7) Saksinnsyn Stenbråtveien 13-63 - Detaljregulering - Boliger 
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?direct=Y&mode=&caseno=201415168 

(8)   Saksinnsyn Mortensrud felt 16 – Planforslag oversendt til politisk behandling – Boligutbygging. Saksnr. 201801656.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?caseno=201801656&wfl=N&Dateparam=10/03/2021&sti=

(8)   Planforslag Mortensrud felt 16. Planforslag til politisk behandling. Sendt til politisk behandling 10.03.2023.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2023030979&fileid=10674365 

(9)   Innbyggerforslag "Sikre forsvarlig viltkorridor og bevar mer nærskog på Felt 16 på Mortensrud https://www.opprop.net/sikre_forsvarlig_viltkorridor_og_narskog_pa_felt_16_pa_mortensrud 

(10) Innbyggerforslag "Det skal ikke bygges boliger på de kommunale tomtene langs E6 på Mortensrud https://www.opprop.net/det_skal_ikke_bygges_boliger_pa_de_kommunale_tomtene_langs_e6_pa_mortensrud 

(11) Saksinnsyn Mortensrud Felt 18 https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?direct=Y&mode=&caseno=201905048 

(12) Innbyggerforslag "Det skal ikke bygges boliger på Felt 18 på Mortensrud https://www.opprop.net/det_skal_ikke_bygges_boliger_pa_felt_18_pa_mortensrud 

(13) Saksinnsyn Mortensrud Felt 20 https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?direct=Y&mode=&caseno=201919107 

(14) Saksinnsyn Mortensrud gård - Link mangler

(15)  Kartlegging av vilt og naturtyper på Mortensrud. BioFokus-rapport 2020-16.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2020165023&fileid=9376744

(16)  Oversendelse av rapport om ny kartlegging av vilt og naturtyper på Mortensrud. Brev av 07.12.2020 fra Bymiljøetaten til Plan- og bygningsetaten.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2020165023&fileid=937674

(14) 

(16)  Brev fra Byrådsavdeling for byutvikling 27.06.2023 til Plan- og bygningsetaten. Medvirkning i plansaker.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2023092963&fileid=10896349

(17)  Brev fra Byrådsavdeling for byutvikling 22.08.2023 til Plan- og bygningsetaten. Ber om PBEs uttalelse til merknad fra politiet.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2023116504&fileid=10973459

(18)  Brev fra Oslo politikammer 05.07.2023 til Byrådsavdeling for byutvikling vedrørende plansak – Mortensrud Felt 16.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2023116504&fileid=10973460

(19)   Politiets presentasjon i møte med Byrådsavdeling for byutvikling 23.06.2023. Kriminalitetsforebygging i planprosesser og Mortensrud felt 16.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2023116504&fileid=10973461&fbclid=IwAR0W-gsl4Bqczqyy7aY1N2gUdJYjcoDkvMklbAo0tTSDSFN9mjJaRHpqJVU

-----

INNBYGGERFORSLAG OM MORTENSRUDS UTBYGGINGSPLANER

Samtidig med dette innbyggerforslaget er det utarbeidet tre andre innbyggerforslag som omhandler Mortensruds utbyggingsplaner. Disse innbyggerforslagene henger sammen, men av praktiske årsaker er de fire separate innbyggerforslag av hensyn til framtidig behandling i Oslo bystyre. Det oppfordres til å støtte alle fire innbyggerforslag så de kan sendes til politisk behandling.

Navn på innbyggerforslagene med lenke til digitalt opprop for signering:

Sikre forsvarlig viltkorridor og bevar mer nærskog på Felt 16 på Mortensrud

Det skal ikke bygges boliger på de kommunale tomtene langs E6 på Mortensrud

Det skal ikke bygges boliger på Felt 18 på Mortensrud

-----

Ansvarlig for innbyggerforslaget:

Aksjonsgruppe Mortensrud

aksjonsgruppemortensrud.no

 

 


Aksjonsgruppe Mortensrud    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Aksjonsgruppe Mortensrud vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...