TeologenesKlimaAksjon - Teologer krever rask og omfattende klimainnsats

Teologenes_KlimaAksjon_600.png

Til regjeringen ved statsminister Solberg

Klimakrisen blir stadig mer akutt. Flere og flere erkjenner det. Likevel er det vanskelig å få politisk oppslutning om en så rask og omfattende omstilling som klimaforskerne sier er nødvendig. Situasjonen utfordrer etisk og eksistensielt. Den krever at politikere viser lederskap og går inn for endringer som er politisk nødvendige, ikke bare de som i dag synes politisk mulige.

Som teologer arbeider vi med de lange perspektivene på livet i verden – etisk, eksistensielt og åndelig. Troen på den treenige Gud forplikter oss til kamp for livsbetingelsene på kloden. Vi anerkjenner det hellige i det mangfoldige livet som omgir oss. Som skapt i Guds bilde og grunnleggende relasjonelle, er vi mennesker ansvarlige overfor Gud, medmennesker og verden. Vi har imidlertid lett for å prioritere det kortsiktige og egennyttige framfor det som tjener livet på lang sikt, og å fornekte realitetene når de blir for ubehagelige. Situasjonen utfordrer til åpen refleksjon om hvilke verdier som styrer oss.

Representanter for ulike kirkesamfunn og religioner tar i dag til orde for vår felles fremtid på kloden, som religiøse ledere i koalisjonen «Religions for Peace», Pave Frans i miljøencyklikaen «Laudato Si», og Kirkemøtet i Den norske kirke i sin uttalelse om klima. Initiativ som dette understreker det ansvaret politiske ledere har, men også det ansvaret vi alle har for å støtte våre ledere i en krevende og nødvendig omstilling.

Paris-avtalen setter mål vi alle må forpliktes av. De forsterkede klimamålene regjeringen har meldt inn som ledd i oppfølgingen, er oppløftende og gir viktige signal. Det er avgjørende at målene følges opp med konkrete tiltak som fører til reelle og raske utslippsreduksjoner. Vi, undertegnede teologer og teologistudenter, ber derfor regjeringen om å:

➢    kutte klimagassutslippene slik at Norge mer enn innfrir kravene som følger av Paris-avtalens mål

➢    avvikle oljeletingen og begynne utfasingen av norsk olje og gass

➢    bidra til rask og rettferdig omstilling, til en omfattende satsing på fornybar energi og nye miljøvennlige arbeidsplasser

➢    bidra til at utsatte samfunn og folkegrupper får hjelp til å møte klimakrisens utfordringer          

Ved siden av å stille krav til politikere, ser vi behov for en åpen etisk refleksjon. Vi vil løfte fram følgende punkter til en slik samtale:

1.       Virkeligheten legger premissene. Klimaendringene setter allerede tydelige spor. Den vitenskapelige dokumentasjonen om utfordringene er overveldende. Vi kan ha ulike syn på virkemidler, men ikke fornekte de fakta forskerne er enige om.

2.       Alt liv må behandles med respekt. Mennesket inngår i økologiske kretsløp sammen med annet liv på kloden. Samtidig er vi gitt et særlig forvalteransvar for livsformene som omgir oss. Kortsiktig interesse for velstand og vekst gir ingen rett til å frarøve andre arter deres livsgrunnlag.

3.       Generasjonene som følger må ha en levelig klode. De unges utålmodighet gir håp, men bare hvis vi voksne svarer med å ta den historiske oppgaven som ligger på oss. Omstillingen kan ikke utsettes til neste generasjon.

4.       Alle mennesker lever i forpliktende fellesskap. Rike land må vise særlig ansvar for dem som lider mest under klimakrisen og som har bidratt minst til den. Det gjelder særlig jordens urfolk, sårbare øysamfunn og fattige.

5.       Ingen lever ideelt hele tiden. Alle forårsaker utslipp, særlig vi som lever i rike, fossilbaserte økonomier. Det er bedre å erkjenne tilkortkommenhet, dilemmaer og skyld, enn å lukke øynene for utfordringene. De ideale fordringer må ikke ta motet fra oss.

6.       Alle kan bidra til omstilling. Ny teknologi gir viktige bidrag, men kan ikke løse utfordringene i tide. Målene nås ikke uten at energibruk og reisevirksomhet reduseres betydelig. Våre private handlinger må gjenspeile de endringer vi ser er nødvendig for alle i en bærekraftig fremtid.

7.       Folkelig engasjement krever politisk handlekraft. Folkelig oppslutning må underbygges gjennom politiske vedtak som skaper reell endring. Velgerne må gi modige politikere legitimitet ved å støtte beslutninger som fører til nødvendig omstilling.

8.       Omstillingen skal være rettferdig. Enkeltgrupper skal ikke ta uforholdsmessige belastninger på vegne av mange. Endringene må ikke føre til økt ulikhet. Samfunnet må bidra overfor yrkesgrupper som vil ha særlig behov for ny kompetanse eller nytt arbeid.

9.       Alle land må gjøre sitt. Norge kan ikke unndra seg sin del av ansvaret selv om vår andel av verdens totale utslipp er liten. En oljenasjon har en særlig plikt til å bidra økonomisk, teknologisk, politisk og juridisk til de nødvendige endringer internasjonalt.

10.   Samfunnet må bygges på bærekraftige verdier. Utvikling må baseres på langsiktighet. Kortsiktige økonomiske interesser må ikke få overstyre hensynet til menneskeverd, rettferdighet, solidaritet og jordens tålegrense. 

Vi som undertegner dette oppropet forplikter oss til å la ansvaret for livet og vårt felles livsgrunnlag prege våre valg, vår faglighet og vårt samfunnsengasjement. Vi vil støtte politiske tiltak som er nødvendig for en rask omstilling, og bidra til å mobilisere ressurser i kristen tro og praksis i et felles engasjement for klodens framtid.  

Signaturer:

Andreassen, Silje Kivle, sokneprest Holmlia
Austad, Kaja Burhol, teologistudent, MF
Bergem, Ragnar Misje, postdoktor i systematisk teologi, MF
Breen, Elisabet B. teolog og tidligere prest, Besteforeldrenes klimaaksjon
Bientie, Bierna, pensjonert prest i sørsamisk område
Birkedal, Erling, førsteamanuensis i praktisk teologi, MF
Czaika, Otfried, professor i kirkehistorie, MF
Dahl, Laila Riksaasen, biskop em.
Dahl, Per Arne, biskop em.
Engedal, Leif Gunnar, professor em. i religionspsykologi og sjelesorg
Fagermoen, Hege, prost i Søndre Follo
Fretheim, Kjetil, professor i etikk og diakoni, prorektor MF
Gammelsæter, Marianne Bergsjø, sokneprest
Grau, Marion, professor i systematisk teologi, MF
Gresseth, Birte Andersen, Sokneprest i Skatval, Stjørdal
Grung, Anne Hege, Førsteamanuensis i interkulturelle studier, Det teologiske fakultet
Grønvik, Knut, sokneprest, Lommedalen
Gulbrandsen, Jon Henrik, prost i Stjørdal
Guðmarsdóttir, Sigríður, førsteamanuensis i systematisk teologi, VID
Gylver, Sunniva, sokneprest Fagerborg og universitetslektor II, MF
Hageman, Ellen, teolog
Hegstad, Harald, professor i systematisk teologi, MF
Heiene, Gunnar, professor i etikk, MF
Henriksen, Jan-Olav, professor i systematisk teologi, MF
Hugdal, Gunhild Maria, stipendiat i etikk, MF
Joachimsen, Kristin, professor i GT, MF
Johnsen, Tore, PhD kandidat, World Christianity, University of Edinburgh
Jørgensen, Tor Berger, biskop em.  
Kartzow, Marianne Bjelland, professor i NT, UiO/TF
Kaufman, Tone Stangeland Kaufman, professor i praktisk teologi, MF
Kessel, Birgitte, teologistudent, MF
Knapstad, Reidar, prost i Sunnfjord
Kristiansen, Roald E, 1. amanuensis, UIT- Norges Arktiske Universitet
Liavåg, Mario, teologistudent, MF og studentforeningen: Kjønn, religion og klima
Magerøy, Lars Inge, pensjonert sokneprest
Midttømme, Ingeborg, biskop i Møre bispedømme, Den norske kirke
Mjaaland, Marius, professor i systematisk teologi, UiO/TF
Movafagh, Hilde Marie Øgreid, rektor, Metodistkirkens teologiske seminar
Munz, Marianne, teologistudent, MF
Nordeide, Knut, teologistudent, MF
Nordengen, Per Anders, prest, foredragsholder og forfatter
Nylenna, Helge, prest, rådgiver i Bispemøtet i Den norske kirke
Pettersen, Erling, biskop em.
Rossavik, Asle, prest, leder for presteforeningens klimautvalg
Rystad, Linn Sæbø, stipendiat MF
Sandnes, Karl Olav, professor i NT, MF
Saxegaard, Fredrik, førsteamanuensis i praktisk teologi og praktikumsleder, MF
Schorre, Hans-Jürgen, seniorrådgiver Kirkerådet, biolog og teolog
Setran, Jørgen Indregård, sokneprest i Stjørdal
Skeie, Eyvind, forfatter, prest og salmedikter
Sjøberg, Lovisa Mienna, førsteamanuensis, Samisk høgskole
Solevåg, Anna Rebecca, professor i NT, VID Vitenskapelige høgskole, Stavanger
Solbu, Hans Kristian, pensjonert prest, Trondheim
Stifoss-Hanssen, Hans, professor, Center of Diaconia and Professional Practice
Stålsett, Sturla, professor diakoni, religion og samfunn, MF
Sætre, Per Kristian Hovden, stipendiat NT, MF
Thorbjørnsen, Svein Olaf, professor i etikk, MF
Tjelle, Einar, assisterende generalsekretær, Mellomkirkelig råd for Den norske kirke
Tomren, Tom Sverre, førsteamanuensis i religion og etikk, Høgskulen på Vestlandet
Utnem, Stig, pensjonert sokneprest i Ris, tidligere gen.sekr. mellomkirkelig råd for DnK
Wergeland, Andrew, universitetslektor i GT/hebraisk, MF
Wernø, Kjersti, pensjonert prest
Westly, Inge, universitetslektor i praktisk teologi, MF 

Til videre lesning:

· Kirkemøtet i Den norske kirke fra 2019: https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkemotet/2019/saksdokumenter/uttalelse-fra-kirkemotet-2019-kirka-stotter-klimastreikende-ungdom.pdf

·         Pave Frans, Laudato Si: https://laudatosi.com/watch

·         Religions for peace – rainforest initiative: https://rfp.org/religions-for-peace-interfaith-rainforest-initiative-concept-note

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at TeologenesKlimaaksjon vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...