Behold Sydskogen og Torvbråten skole!

https://dl.dropbox.com/u/15899032/sydkogen%20skole.JPG

 

Signer dersom du er enig i:

  • at sammenslåing av skolene ikke er løsningen
  • at vi må beholde Sydskogen og Torvbråten skole!
  • at begge skolene må pusses opp til god standard!
  • at vi må unngå økt trafikk på Østskogen!

 

 

 

 

 

 

Rådmann Georg Smedhus foreslår at Sydskogen skole legges ned. Torvbråten skal utvides til å bli en storskole som skal ta imot barn fra Sydskogen og være avlasting for Slemmestad og Nærsnes skole. Saken blir avgjort av kommunstyret i Jan/Feb 2013.

Vi må stå opp for skolen som er så viktig for barna våre og nærmiljøet!

Barns fremtid og nærmiljøet er viktigst!
Vi har tro på at kommunestyret vil treffe et riktig valg og beholde Sydskogen skole. Dette er et valg for fremtiden og bevaring av et godt lokalmiljø. Det er en bevaring av skolen vi fra lokalsamfunnet ønsker og har mest tro på. Det må også vektlegges mest! I dette tilfelltet kan vi ikke la økonomi, effektiviserings- og administrasjonshensyn veie tyngst. Det er hensynet til kvaliteten på skolegangen og barnas livskvalitet, som sammen med et godt lokalmiljø må veie tyngst!

Større trafikk på Østskogen
En storskole på Torvbråten vil føre til en merkbar trafikkøkning på Østskogen fra både Sydskogen og etterhvert fra Slemmestad og Nærsnes. For å håndtere dette skal man bygge ut veinettet på Østskogen samt lage enveiskjørte veier og bomregulere veier.  Dette vil føre til store inngrep i beboernes omgivelser, og byggingen vil totalt sett medføre uforholdsmessig tap av natur.  Mange foreldre vil føle seg tvunget til å kjøre barna til skolen, samtidig som en sterkt trafikkert skolevei blir den utrygge realiteten for barna som kommer til skolen som myke trafikanter.

Læringsmiljø
Alt tyder på at læringsmiljø og trivsel er bedre for barn i en liten nærskole. Både Torvbråten og Sydskogen skole har i dag slike gode nærskoler. En sammenslåing vil føre til en storskole og de små nærskolene går tapt. Rådmann legger også frem planer om å utvide storskolen ved å ta inn barn fra Slemmestad. Det er også nevnt at Torvbråten storskole i fremtiden også kan omfatte barna på Nærsnes. Vi må stoppe denne utviklingen! En slik storskole vil ikke kunne gi de fordelene dagens nærskoler har for barna og lokalmiljøet, i forhold til lærertetthet, små klasser, tilknytning til lokalmiljøet og skolen som identitetsbærer og møteplass. Skriv under dette oppropet og fortell klart at vi alle mener at storskole ikke er løsningen for fremtidens skole. Vi må bevare nærskolene og ruste de opp!

Et eksempel på at en storskole kan føre til større klasser. Si at man har 50 elever i et årskull. I stedet for å dele inn barn i tre klasser på 17 elever velger man fort to klasser på 25 barn for å spare på skolebudsjett. Små skoler med 1-2 klasser per trinn derimot sikrer mindre klasser både på Torvbråten og Sydskogen. Lærertettheten blir bedre på små skoler. Hvert enkelt barn blir mer synlig og får bedre oppfølging! Gode intensjoner om å bevare høy lærertetthet på storskoler blir fort glemt når man i fremtiden skal spare på skolebudsjettene.

Barnehage og skole må ligge sammen
Dagens samarbeid mellom lærere på Sydskogen barnehage og Sydskogen skole fungerer spesielt godt. Dette i stor grad på grunn av at barnehage og skole ligger nærme hverandre. For foreldre med barn fordelt på barnehage og skole slipper man også levering på skoler som er geografisk langt fra hverandre. Dette er viktig for familiene og det fører også til mindre trafikk i nærmiljøet. I forslaget fra rådmannen har man ikke planer om å flytte barnehage, dvs. at man mister disse fordelene ved å ha barnehage og skole ved siden av hverandre.

En god skolevei er viktig
På Sydskogen er det bygd et flott nett av godt belyste gangveier og det er trygt for barn helt ned i første klasse å gå til skolen. Dette klarer man ikke å opprettholde på Torvbråten. Lengre avstand og betydelige høydeforskjeller på traseen gjør at foreldrene blir nødt til å kjøre barna langt ut i skoleløpet.

La oss bevare skolene!
Vi må alle stå opp nå for å bevare nærskolene. Barna våre fortjener en god start og en god framtid.  Vi ber om at skolene pusses opp til en god standard og la Sydskogen skole leve! Skriv under, hver eneste stemme teller og vi må overbevise kommunstyret vårt! Alle i husstanden kan signere, store og små!