Opprop fra ansatte ved St Olavs hospital om å åpne tidligere pasientjournalverktøy

Til Administrerende direktør Grethe Aasved

Til Styret for St Olavs hospital                                              St Olavs hospital, 19.02.23

 

Opprop fra ansatte ved St Olavs hospital om å åpne tidligere pasientjournalverktøy   

Etter at Helseplattformen ble innført 12. november har vi som helsepersonell ved sykehuset opplevd

- å miste sikker og umiddelbar kommunikasjon med de andre sykehusene i regionen

- å miste kontakt med fastlegene og kontroll med henvisninger inn og epikriser ut av sykehuset

- å miste oversikten over ventelistene og passerte frister

- store forsinkelser i pakkeforløp og utredning av svært syke pasiente

- uakseptable forsinkelser ved avdeling for bildediagnostikk

- at pasienter blir feilmedisinert

- overforbruk av overtid, utslitt personell, sykemeldinger og personell som slutter ved St. Olavs hospital

- og generelt tungvint, tidkrevende og uoversiktlig journalsystem som nedsetter effektiviteten vår i alle ledd. Dessuten er det så vanskelig å bruke at det er lett å gjøre feil. Et journalsystem skal være enkelt i bruk, det skal hjelpe oss å gjøre ting rett. 

Vi vet alle at vi ved vanlig drift balanserer hårfint opp mot personellmangel, og at vi ved vanlig drift ikke har tid til overs. Vi vet også at vi ved vanlig drift bare akkurat klarer å overholde forpliktelsen i forhold til ventelister og ventetider for pasienter. De som er mellomledere, har blitt satt i en umulig posisjon. Ledelsen og IT leverandøren bryter frist etter frist for når «alt skal være i orden». Vi ser heller ikke at denne situasjonen blir løst, selv om man skulle klare å rette rene datafeil. Dette kan vi ikke leve med.

Nå har også Helsetilsynet avdekket uforsvarlig drift ved St Olavs hospital etter at Helseplattformen ble innført og krever strakstiltak.  

Vi ber derfor om at

- Doculive åpnes i dokumentasjonsmodus

- PAS (pasientadministrativt system-ventelistesystem) gjenåpnes

- Avdeling for bildediagnostikk får gjenåpne PACS/RIS

- at man gjeninnfører papirbasert legemiddelhåndtering, evt tar i bruk Doculives elektroniske legemiddelkurve, får tilbake reseptformidleren

- at man gjenåpner operasjonsplanleggeren og får oversikt over utførte operasjoner ved respektive   avdelinger, som er essensielt for kvalitetsarbeid ved sykehuset

- at man gjenåpner PICIS (anestesi/overvåking)  

Dette vil gjenopprette:

1) St Olavs kommunikasjon med omverdenen; andre sykehus, fastleger, lovpålagte register; NPR, DRG registrering mv.

2) Ventelisteoversikten med fristbrudd-registrering, normalisere arbeidsdagen for merkantilt personell

3) Gjenopprette en velfungerende avd. for bildediagnostikk

4) Normalisere arbeidsbelastningen i akuttmottak og poliklinikker

5) Sikre pasientene mot feilmedisinering 

Vi vet at dette er teknisk mulig. Disse systemene er i aktiv bruk ved alle de andre sykehusene i regionen, de driftes uten problemer av Hemit. Man trenger heller ikke å kjøpe de, da man allerede har avtale, og denne fortsatt gjelder. Det er altså mer eller mindre uten kostnad. Teknisk er det ikke noe problem å la både Epic og Doculive være åpne. Epic vil da inneholde informasjon i lesemodus, men ikke dokumentasjonsmodus (slik Doculive er i dag), og all informasjon som er lagt inn der i løpet av disse siste ukene kan vi finne der. Vi kan heller ikke se at man ved dette bryter noen kontrakt med Epic. Det at man velger å ivareta pasientsikkerhet kan umulig være noe de, som en stor leverandør av pasientjournalsystemer, er imot.  

Vi ber ledelsen vurdere denne løsningen umiddelbart.    

Med vennlig hilsen   

Helsepersonell ved St Olavs hospital

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Mie Cappelen Skovholt vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...