Opprop for Bønnetårnet/Petition for The World Wide Prayer Tower!

 

HVORFOR BYGGE BØNNETÅRNET/WHY BUILD THE NORWEGIAN AND THE WORLD WIDE PRAYER TOWER,

   Jfr./Cf Matteus 12:29: 

(Norsk/Norwegian):Ansnitt = (Enlish):Section

Avsnitt 1:(No=Norwegian):"Eller kan noen gå inn i den sterkes hus og røve det han eier, uten først å ha bundet den sterke? Da kan du plyndre huset hans".

Section 1:(En=English):"Or can anyone enter a strong man's house and plunder his goods, without first bind the strong man, then you can plunder his house."

Avsnitt 2: (No=Norwegian/NorsK): Den sterke - the prince of darkness (rulers, powers, principalities in the heavenly) that rules the cities and the government in a deceived nation - binder vi i Jesu Kristi Navn gjennom det Bibelen kaller "enighetsbønn". Dette er et prinsipp som må følges og jeg kaller det ENIGHETSPRINSIPPET, jfr. Matteus 18:18-20. Guds ord forklarer oss at 1 kan slå 1000 og 2 kan slå 10 000. I Norge er det ca 5 millioner mennesker. Dette betyr at den nasjonale bønnegruppa må ha et visst antall mennesker for å kunne slå ut fienden. Dette er sant fordi ellers hadde jo vekkelse brutt ut i Norge for lenge siden. Vekkesle kommer ikke dalende av seg selv men Jesu Legeme må løse ut vekkelsen ved bruk av ENIGHETSPRINSIPPET. Videre må de nasjonale bønnegruppene bygges i de 4 største norske byene. Undertegnede administrerer og leder dette men det eneste som trengs er at det gis meg byggestener som jeg kan bygge bønnetårnet med. Disse byggestenene er blant annet du som leser dette oppropet og signerer på det! Du bør kontakte andre igjen slik at det skapes en kjedereaksjon som gjør at Bønnetårnet reiser ser veldig raskt.

Section 2 (En=English):The strong one we ties in Jesus Christ's name - the prince of darkness that rules the cities in a nation - through what the Bible calls "consensus prayer/agreed prayer(s)". This is a principle that must be followed and I call it THE CONSENSUS PRINCIPLE/THE PRINCIPLE OF THE PRAYER OF AGREEMENT, cf Matthew 18:18-20). God's Word explains us that one can beat 1000 and 2 can beat 10 000. In Norway there are about 5 million people. This means that the national prayer group must consist of a certain number of god's people  that are called by god's name to be able to knock out the enemy. This is true because otherwise the revival had broken out in Norway long ago. The revival will not “waning of himself” (or declining by itself) but the body of Crist (those that are called by God's Name) may release the revival using THE CONSENSUS PRINCIPLE in what Mr Johnsen calls AGREED PRAYERS or CONSENSUS PRAYERS. Moreover, the national prayer groups must be built in the major cities of Norway or any other country and Mr Johnsen calls them city prayer towers. The undersigned manages and directs this but the only thing needed is that it afforded me building blocks I can build the prayer towers with. These building blocks include you who read this petition and sign it! You should consult with others so as to create a chain reaction that allows the Prayer Tower to be built very rapidly.

 

TWO KEY UNITS IN THE ARMY OF GOD MUST BE PRESENT AND OPERATIVE IF REVIVAL SHALL BREAK OUT IN THE CITIES:

Avsnitt 3 (No=Norwegian):Den kjente internasjonal predikanten Roberts Liardon snakker i sin bok "Siste Opprop" nettopp om disse 2 gruppene, dvs bønnetårnet og stormtroppen som må være tilstede for at vekkelse skal kunne bryte ut i byene.

Section 3 (English):The well-known international preacher Roberts Liardon speaks in his book "Final Approach" just about these two groups/units, ie the prayer tower and the storm troop/squad that must be present if revival shall break out in the cities.

Se videoen/WATCH THIS VIDEO:"You can bring your city back to God by joining the prayer tower!"  on this link: http://www.youtube.com/watch?v=veSixlD9qNw

Seksjon 4 (Norsk):Gud kunne ikke redde de forhistoriske byene Sodoma og Gomorrah fordi han fant ikke et nødvendig antall rettferdige sjeler der. Det holdt altså ikke med bare 2 sjeler. Her kommer Guds Prinsipp om enighet til anvendelse hvor 1 kan slå 1000 og 2 kan slå 10 000 av motstanderne:

Section 4 (English):God could not save the ancient cities of Sodom and Gomorrah because he did not have a required number of righteous souls there. It therefore held not only two souls. Here is God's principle of consensus applies where one can turn 1000 and 2 can turn 10,000 of opponents:

Seksjon 5 (Norsk):Nordmenn har ikke helt forstått hva som skjedde 10 april 2008 og 21 mai 2012. Den norske grunnloven §112 ble åpenbart fraveket i strid med Grunnloven (Grl.). Hva sier egentlig Grunnloven §112? I 2008 vedtok samtlige partier på stortinget noe de kalte "Kirkeforliket"! Dette er et SVÆRT misvisende navn og sikkert valgt bevisst for å ikke vekke oppmerksomhet på hva som faktisk ble gjort 10 april 2008 og vedtatt i stortinget den 21. mai 2012. Hva Skjedde? Jo, Norge ble med noen pennestrøk - og noen kaller det statskupp - gjort til en sekulær stat åpenbart i strid med Grl. §112 som lyder slik (i kursiv):

Section 5 (English):Norwegians have not quite understood what happened 10 April 2008 and 21 May 2012. The Norwegian constitution (Grl.) § 112 was obviously waived unconstitutional. What says exactly Constitution § 112? Continue to read and we will tell you. In 2008 all parties in the norwegian parliament adopted a declaration or settlement which they called "kirkeforliket/the church settlement"! This is a VERY misleading name and certainly chosen deliberately to not draw attention to what was actually done April 10, 2008 and passed in Parliament on 21 May 2012. What Happened? Yes, Norway, with some pen strokes - and some call it a political coup – was made ​​into a secular state clearly in violation of the Constitution §112. § 112 which reads as follows (in italics):

Section 6 (English):Constitution §112: If experience shows that some part af the Kingdom of Norway's Constitution should be changed, the proposal thereon must be submitted on the first, second or third Parliament after a new election and announced to the press. But it apply first the first, second or third Parliament after the next election to decide whether the proposed change should take place or not. However, such a change must never contradict the principles of this law, but must be exclusively about (certain) modifications to certain provisions that does not change this konstitutions spirit, and two-thirds of the Paliament should agree to such a change.

Seksjon 6 (Norsk):Grunnloven §112: Viser Erfaring, at nogen Del af denne Kongeriget Norges Grundlov bør forandres, skal Forslaget derom fremsættes paa første, andet eller tredie Storthing efter et nyt Valg og kundgjøres ved Trykken. Men det tilkommer først det første, andet eller tredie Storthing efter næste Valg at bestemme, om den foreslaaede Forandring bør finde Sted eller ei. Dog maa saadan Forandring aldrig modsige denne Grundlovs Principer, men alene angaa Modifikationer i enkelte Bestemmelser, der ikke forandre denne Konstitutions Aand, og bør to Trediedele af Storthinget være enige i saadan Forandring.

Sesjon 7 (Norsk): En saaledes vedtagen Grundlovsbestemmelse underskrives af Storthingets Præsident og Sekretær og sendes Kongen til Kundgjørelse ved Trykken som gjældende Bestemmelse i Kongeriget Norges Grundlov.

Section 7 (English): Such enacted constitutional provision signed by the President and Parliament Secretary to be sent to the king of Norway in a written statement as "current provision" in the Constitution of the Kingdom of Norway.

Section 8 (English): Let's take a little of the history of this meeting that led to the "church settlement" April 10, 2008 (note the date April 10, a month that Norway has experienced much evil and pain in previously). The following history is taken from the book "The King's No. How far is the secularization come "(Commentum publishing a / s) by Finn Jor, quote:"

Seksjon 8 (Norsk): La oss ta litt av historikken til dette møtet som ledet til "kirkeforliket" den 10 april 2008 (merk deg datoen 10. april, en måned som Norge har opplevd mye ondt og vondt i også tidligere). Følgende historikk er hentet fra boken ”Kong Haralds Nei. Hvor langt er sekulariseringen kommet” (Commentum forlag a/s) av Finn Jor, sitat: "

Seksjon 9 (Norsk): ”Her kommer den eneste virkelige sensasjon under saksbehandlingen: Hans Majestet Kong Harald innkalte midt under forhandlingene (opprop forfatter tilføyer:om kirkeforliket) kirke- og undervisningsminister Trond Giske til en samtale på slottet. Kongen erklærte sin uenighet i endringen av § 2! Den lyder slik: ”Alle indvaanere av Riget have fri Religionsudøvelse. Den evangelisk – lutherske Religion bliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage sine Børn til samme.” Den nye formuleringen er: ”Værdigrundlaget forbliver vor kristne og humanistiske Arv. Denne Grundlov skal sikre Demokrati, retsstat og Menneskerettighederne. Fra kirkelig hold er det kommet få reservasjoner overfor endringen. Man har betraktet den som en naturlig følge av at statskirkeordningen oppheves (Opprop forfatter tilføyer: dette er ingen naturlig følge av at statskirkeordningen oppløses fordi staten Norger er bundet til den kristne tro og ikke den evangelisk lutherske kirke. Det står følgede i grunnleggernes Grl. §2: "Evangelisk Lutherske Religion" og ikke "Kirke"). Ikke desto mindre har den en skjebnesvanger konsekvens (Opprop forfatter tilføyer: dette er egentlig feil forståelse fordi den egentlige konsekvens av Grl. §112 er at man ikke kan slette Grl. §2). Når den evangelisk – lutherske religion ikke lenger skal være statens offentlige religion, har staten heller ikke lenger noen grunnlovsfestet forpliktelse overfor kirke og kristendom. Norge blir en religionsnøytral eller altså en sekulær stat (Opprop forfatter tilføyer: det er dette Grl. §112 egentlig ikke tillater).

Section 9 (En=English): "Here comes the only real sensation in the proceedings: His Majesty King Harald summoned in the middle of the negotiations (petition author adds:"about the church Settlement") Church and Education Minister Trond Giske to a call in the royal palace. The king declared his disagreement with the change of § 2 (in the constitution)! It reads: "All inhabitants of the kingdom has free exercise of religion. The evangelic - Lutheran religion remains the official state religion. The inhabitants professing it are bound to bring up their children in the same (ie faith). The new wording is:" The basic values ​​remain our Christian and humanist inheritance. The constitution should ensure democracy, rule of law and human rights. From religious authorities, there have been few reservations to changes. One has regarded it as a natural consequence of the state church system abolished (Petition author adds: "this is not a natural Consequence of the state church system are dissolved because the state of Norway is bound to the Christian faith and not the Evangelical Lutheran Church. It is followed in the founders' Constitution § 2: "Evangelical Lutheran religion" and not "Church"). Nevertheless, it has a fatal consequence (Petition author adds: "this is really wrong understanding - obviously done on purpose -  because understanding the true impact of the Constitution § 112 is that you can not delete or change Constitution § 2 as you desire or want without violating Constitution §112) - you can't change the Constituition because of Democracy but according to and in line with the Constituition!". When the Evangelical - Lutheran religion will no longer be the official state religion, the state no longer has any constitutional obligation to the church and Christianity. (Petition author adds:"they can even afflict the christians if the regime changes to something else - it's out of controll because the Constitution of Norway has obviously been violated.") Norway becomes a religion neutral or in other words a secular state (Petition author adds:"it is this that Constitution. § 112 does not allow").

Seksjon 10 (No=Norwegian): Da kong Harald innkalte kirkestatsråd Giske til Slottet midt under forhandlingene, var det av flere grunner. Hvilken var den viktigste, kan man sikkert diskutere. Men hans nei var et nei til en grunnlovsfestet sekularisering av landet. Han følte seg forpliktet på den gamle Grunnloven.

Men videre insisterte han på at § 4 skulle beholdes, den som idag lyder:”Kongen skal stedse bekjende sig til den evangelisk- lutherske Religion, haandhæve og beskytte denne.” Riktignok ble de to siste leddene borte, men kongen blir stående i Grunnloven, og han forbliver i hvert fall symbolsk kirkens overhode. Det vil si at selv med nye formuleringer av Grunnloven, skal Norge også for fremtiden være et monarki. I det øyeblikk Kongen tas ut av Grunnloven, åpnes det for en republikk. Det skjer ikke i denne omgang, men endringen er et skritt på veien.

Alt dette har Kong Harald sett. Han gjennomskuet den skjulte agenda under de pyntelige formuleringene, og så at den vasne selvfølgelighet om verdigrunnlaget i den nye § 2 åpner for det rene ingenting. Hans nei var ikke bare en personlig ytring. Han trådte fram som Norges Konge, og hans nei var dermed i egentlig forstand et kongelig nei.” - - - - ”Han har så sterkt han kunne, markert sitt syn ved å insistere på at § 4 om Kongens bekjennelsesplikt skulle beholdes. ”Kongen skal stedse bekjende sig til evangelisk –luthersk Religion.”

Kongen skal prinsipielt ikke ta stilling til politiske spørsmål, han er konge for alle partier og alle nordmenn. Hans inngripen i grunnlovsendringen er helt på kanten av hva han kan tillate seg. Desto større grunn er det til å understreke den betydning det må ha at han la hele den autoritet kongeverdigheten gir ham, i protesten.

I hvilken grad hadde venstresiden selv sett konsekvensene av sekulariseringsbeslutningen? De så den med en gang! I hvert fall er det vanskelig å tro det var tilfeldig at kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell nesten samtidig adviserte at man vil stryke den kristne formålsparagrafen for barnehagene og skolen.” Sitat slutt.

Section 10 (En=English): When King Harald summoned Church Minister Giske on the royal castle in the middle of the negotiations , there were several reasons. What was the most important , one can certainly argue. But his no (The King's No the the change of the Constitution §2) was a no to a constitutional secularism of the country. He felt obligated on the old Constitution. But the further he insisted that § 4 should be retained , the one today reads: "The King shall always professing themselves to the Evangelical-Lutheran religion , enforce and protect this . " Certainly , the two last joints (were) gone, but the king remains in Constitution , and he remains at least symbolic head of the church . This means that even with the new wording of the Constitution , Norway shall also continue to be a monarchy . At the moment the King is taken out of the Constitution , it opens for a republic . It does not happen this time , but the change is a step along the way. All this has King Harald seen. He saw through the hidden agenda under the ornamental value formulations, and so that the watery matter of course on values ​​in the new § 2 allows for the pure nothing (Petition author add: "it allows for chaos and everything that leads to chaos and whats comes after it: destruction/deletion/hell on earth/totalitarian regime"). His no was not just a personal expression . He stood before the Throne , and his no was thus in true sense a royal no. " ---- " He's so strong he could , highlighted his views by insisting that § 4 of the King confession duty should be retained. " The King will stedse professing themselves to the Evangelical-Lutheran religion . "King will generally not consider political issues , he is king of all parties and all Norwegians. His intervention in the constitutional amendment is at the edge of what he can allow himself . All the more reason there is to emphasize the importance it must be that he let all the authority of kingship gives him , in protest.To what extent had left even seen the consequences of secularization decision? They saw it right away ! At least it's hard to believe it was a coincidence that the Minister Bård Vegard Solhjell almost simultaneously sends messages that the government wants to delete the Christian mission statement for daycare and school. " End quote .

 

Seksjon 11 (No=Norsk): KOMMERSIELL KRISTENDOM VIL ALDRI BRINGE NORGE UT AV AVKRISTNINGEN OG KAOSET (RASERING AV GRUNNLOVEN I STRID MED GRUNNLOVEN) SOM FØLGER EN SLIK AVKRISTNING. DET NORSKE BØNNETÅRNET - flankert av STORMTROPPEN (de som går ut på gata og vinner sjeler) - MÅ DERFOR BYGGES OG GJØRES OPERATIVT NÅ STRAKS, se følgende link - http://www.dettalteord.net/webtvchannel1.html - hvor du finner artikkelen (rull på siden) :"THE PRAYER TOWER UNIT and THE STORM TROOP UNIT must work simultanously but must be built and get operative in this order" litt lenger ned på siden under web-tv kanal 1:

Det Norske og verdensvide bønnetårnet må STRAKS bygges og gjøres operativt for å kjempe i enighetsbønn og felles faste for bevaring og gjenoppretting av grunnloven og følgelig friheten til å forkynne og praktisere Guds Ord i kristendommens siste skanse i Europa, nemlig Norge. Vi MÅ kjempe nå og om nødvendig kreve en egen kristen stat (løsrivelse av fylker) hvor hele den norske grunnloven er 100% bevart, respektert og praktisert så langt den ikke strider mot Grunnlovens Ånd og Prinsipper slik Grl. §112 selv slår fast. Man trenger neppe å være professor i juss for å forstå overgrepet mot eller neglisjeringen av Grl. §112.

Section 11 (En=English): COMMERCIAL CHRISTIANITY WILL NEVER BRING NORWAY OUT OF secularisation and chaos (destruction of the Constitution unconstitutional) as a result of such secularisation. The Norwegian and world wide prayer tower - flanked by Stormtroopers (those who go out on the streets and win souls) - must therefore be built and made ​​OPERATIONAL NOW IMMEDIATELY. See the following link: http://www.dettalteord.net/webtvchannel1.html - where you can find the article (scroll the page): "THE PRAYER TOWER UNIT and THE STORM TROOP UNIT must work simultanously but must be built and get operational in this order" a bit further down the page under web TV channel 1:

The Norwegian and The World Wide Prayer Tower must IMMEDIATELY be built and made ​​operational to fight in unity of prayer and fasting for joint preservation and restoration of the Constitution and consequently the freedom to preach and practice the Word of God in Christianity 's last stronghold in Europe , namely Norway . We MUST fight now and if necessary require a separate Christian state ( detachment of counties) where the whole of the Norwegian Constitution is 100 % preserved , respected and practiced so far as it does not conflict with the constitutional spirit and principles such Constitution . § 112 itself states . One hardly needs to be a law professor to understand the assault against or neglect of the Constitution . § 112

 

Seksjon 12 (No=Norsk): Vil også ta med artikkelen "GRUNNLOVENS NYE VERDIGRUNNLAG" av Olav H. Kydland av 11.05.2012, publisert kl 20:07 i Norge i Dag (nettavisen):

Section 12 (En=English): Will also include the article (English title: "Constitution NEW VALUES")/(Norwegian title: "Grunnlovens nye verdigrunnlag") by Olav H. Kydland of 11.05.2012, published at 20:07 in Norway Today (http://www.idag.no/)

Seksjon/section 13: Grunnlovens nye verdigrunnlag/Constitution's new core values:

Seksjon 14 (No=Norsk): (Debatt): Debatten om endring av Grunnloven og forslaget til ny § 2 har vært i fokus i det siste. Noen peker på at Grunnloven har vært endret før. Jøder, munker og jesuitter hadde opprinnelig ikke adgang til Norge, men så ble Grunnloven forandret slik at de fikk adgang til landet.

Section 14 (En=English): (Debate): The debate on amending the Constitution and proposed new § 2 has been the focus in the past. Some point out that the Constitution has been changed before. Jews, monks and Jesuits had originally not allowed in Norway, but so was the Constitution changed so that they gained entry to the country. Section 13 ended.

Seksjon 15 (Norsk): Grunnlovens fedre var klar over at enkelte bestemmelser i lovverket kunne vise seg å bli mindre hensiktsmessige, men selve grunnprinsippene var uforanderlige. Om dette sier § 112 blant annet: ”… Dog maa saadan Forandring aldrig modsige denne Grundlovs Principer, men alene angaae Modificationer i enkelte Bestemmelser, der ikke forandre denne Constitutions Aand, og bør to Trediedele af Storthinget være enige i saadan Forandring.” Ifølge denne paragraf er det alminnelig enighet om at den overfor nevnte forandring ikke bryter med Grunnlovens prinsipper eller konstitusjonens ånd. For ingenting i den evangelisk-lutherske lære tilsier at jøder, munker og jesuitter skulle måtte utelates fra riket.

Section 15 (English): Constitution fathers were aware of that some provisions of the legislation could prove to be less appropriate but the basic principles were immutable. About this says constitution §112 among other things: "...However, such a change must never contradict the constitutional principles, but only regarding modifications to certain provisions, which do not change this/(the) spirit of the Constitution and two thirds of the Parliament should agree to such changes." According to this section, it is generally agreed that the above-mentioned changes do not violate the constitutional principles or spirit of the Constitution. For nothing in the Evangelical Lutheran teachings suggest that Jews, monks and Jesuits were to be excluded from the kingdom.

Seksjon 16 (Norsk): Når det gjelder forståelsen av det nye verdigrunnlaget for staten, hersker det imidlertid stor uenighet. Spørsmålet er om endringsforslaget til § 2 er dekkende for den nåværende paragraf!

La meg først nevne at Grunnloven av 1814 er en forlengelse av Kong Christian Den Femtes Norske Lov fra 1687. Derfor kan vi si at loven av 1687 er det konstitusjonelle grunnlaget bak Grunnloven av 1814. Da må man også tilføye at det ikke er kun loven av 1687 som er det konstitusjonelle grunnlaget til Grunnloven av 1814. Vi må heller ikke glemme den lovgivende myndighet som Mostertinget på Moster i 1024 A.D. representerer som faktiske hadde en legal norsk konge tilstede, nemlig Olav Den Hellige. 1814 hadde ingen norsk konge til stede kun en fremmed makt representert med danskekongen.

Section 16 (English): When it comes to understanding the new property value for the state, ruling that considerable disagreement. The question is whether the proposed amendment to § 2 describes the current section!
Let me first mention that the Constitution of 1814 is an extension of King Christian the Fifth Norwegian Act of 1687. Therefore we can say that the law of 1687 is the constitutional basis behind the Constitution of 1814. One must also add that it is not only the law of 1687 which is the constitutional basis for the Constitution of 1814. We must not forget the Norwegian legislative authority Moster Parliament in 1024 AD represented as actual had a legal Norwegian king present, namely Olav the Holy One (St. Olav), and his nobles. The Constitutional Assembly at Eidsvoll in 1814 had no Norwegian king present but only a distant and alien force represented by the Danes.

Seksjon 17 (Norsk): Loven av 1687 lyder slik:
”Den Religion skal i Kongens Riger og Lande alleene tilstædis, som overeens kommer med den Hellige Bibelske Skrift, det Apostoliske, Nicæniske og Athanasii Symbolis, og den Uforandrede Aar et tusind fem hundrede og tredive overgiven Augsburgiske Bekiendelse, og Lutheri liden Catechismo.” Dette viser oss at ”den evangelisk-luherske Religion”, dvs. Den hellige Skrift og de evangelisk-lutherske bekjennelsesskriftene, skulle være basis for staten. Når det i Grunnloven av 1814 står ”forbliver”, bygger det på at det eksisterende lovvernet for kristen tro, skal fortsatt gjelde.

Section 17 (English): Act of 1687 reads as follows: ”The Religion in the King's Kingdoms and Countries that only shall be present is the one that is consistent with the Holy Bibilical Scripture, the Apostolic, Nicene and Athanasian Creed and the unchangeable Year One Thousand Five Hundred and thirty surrendered Augsburg Confession and The Small Catechism of Luther." This shows us that "the Evangelical luherske Religion", ie the Holy Scripture and the Lutheran confessional writings, should be the basis for the state. When the Constitution of 1814 says "remains", it builds on the existing legal protection for the Christian faith, shall continue to apply.

Seksjon 18 (Norsk): Når det gjelder endringsforslaget til § 2, så lyder det:                                                                                                     ”Værdigrundlaget forbliver vor kristne og humanistiske Arv. Denne Grundlov skal sikre Demokratiet, Retsstaten og Menneskerettighederne.”

Man har altså byttet ut verdigrunnlaget,”den evangelisk-lutherske Religion”, med ”vor kristne og humanistiske Arv”. Dette er uklare begreper. Hva legger man i den kristne arv? Det kan tolkes både i liberal- og konservativ retning. Når man så taler om at verdigrunnlaget ”forbliver vor humanistiske arv”, blir det enda mer uklart. For ordet ”humanistisk” har ikke vært brukt i Grunnloven tidligere. Derfor er det rett som en har sagt at det er en forfalskning av norsk rettshistorie. Det kan følgelig ikke være en fortsettelse av et verdisyn som aldri har vært en del av norsk lov. Med andre ord en har innført noe nytt som prinsipielt (opprop forfatter tilføyer: strider mot konstitusjonens ånd og prinsipper, jfr Grl. §112) er en motsetning til ”vor kristne Arv”. For sekulær humanisme regner ikke med noen Gud eller noe oversanselig. Mennesket selv er sentrum, mål og målestokk for alle ting. Hvordan kan det forenes med vår kristne arv hvor Gud er sentrum og hans skaperordning og livslover gjelder både individuelt og for samfunnet? (Opprop forfatter tilføyer: det går ikke an å forene eller sidestille disse to - de er motstridende krefter - og det er helt klart i strid konstitusjonens ånd eller prinsipper jfr Grl. §112 bare å forsøke noe slikt. Man kunne også ha formulert det slik: "det går ikke an å forene eller sidestille disse to uten å forandre konstitusjonens ånd eller prinsipper - hvilket ikke går da det ikke er tillatt, jfr Grl. §112. Uansett hvordan man formulerer dette så går det ikke an å forene disse to verdigrunnlag i samme verdigrunnlag for en stat men man må velge ett av dem og det har allerede blitt gjort av Norges Grunnleggere av 1024 og 1814).

Hvordan vil for eksempel, de som er inspirert av Karl Marx tolke vår humanistiske arv?

Marx skrev i 1841 i fortalen til sin vitenskapelige avhandling ”Über die Differenz der demokratischen und epikureischen Naturphilsophie” om filosofien: ”Prometeus` bekjennelse: ”Med et enkelt ord, jeg hater alle guder” er dens egen bekjennelse, dens egen tale mot alle himmelske og jordiske guder som ikke anerkjenner den menneskelige selvbevissthet som øverste guddom. Det skal ikke være noe ved siden av ham … Prometeus` er den fornemste hellige og martyr i den filosofiske kalender.” (Sitert fra ”KRISE I MISJONEN” av Peter Beyerhaus).

Hvordan kan dette forenes med vår kristne arv? Det er fullstendig utelukket. Derfor kan vi si at forslaget til den nye § 2, er svært uklart, ullent, selvmotsigende og inkonsekvent.

Siden Den hellige Skrift og bekjennelsesskriftene ikke lenger skal være verdigrunnlag for staten, kommer Guds skaperordning og livslover for samfunnet til å bli forkastet.

Section 18 (English): Regarding the proposed amendment to § 2, as it sounds:"The basic values ​​remain our Christian and humanist inheritance. This Constitution shall ensure democracy, Legal State and human rights. "

It has thus been replaced valuation, "the Evangelical-Lutheran religion" with "our Christian and humanist inheritance". These are vague concepts. What do you put in the Christian heritage? It can be interpreted both liberal and conservative direction. When they speak about the value base "remains our humanist heritage", it becomes even more unclear. For the word "Humanistic" has not been used in the Constitution before. Therefore it is right that one has said that it is a forgery of Norwegian legal history. It can therefore not be a continuation of the values ​​that have never been part of Norwegian law. In other words, has introduced something new in principle (petition author adds, contrary to the spirit and principles of the Constitution, see Constitution. § 112) is opposed to "our Christian heritage". For secular humanism does not expect any god or something transcendent. Man himself is the center, the goal and the measure of all things. How can that be reconciled with our Christian heritage which God is the center and his order of creation and life laws apply to both individual and society? (Petition author adds, it is not possible to combine or juxtapose these two - they are opposing forces - and that is clearly in violation of the Constitution spirit or principles cf Constitution. § 112 only to attempt such a thing. One could also be formulated as follows "It is impossible to reconcile or juxtaposing these two without altering the spirit of the Constitution or principles - which does not go as it is not permitted, cf Constitution. § 112 No matter how one formulates this as it is not possible to reconcile these two fundamental values the same core values ​​of a state but one has to choose one of them and it has already been done by the Norwegian Founders 1024 and 1814).

How, for example, will those who are inspired by Karl Marx interpret our humanistic heritage?

Marx wrote in 1841 in the preface to his scientific treatise "Über die Differenz der demokratischen und epikureischen Naturphilsophie" the philosophy: "Prometheus` confession: "With a single word, I hate all gods" is its own confession, its own voice against all heavenly and earthly gods who do not acknowledge human self-consciousness as the supreme deity. It should not be something next to him ... "Prometheus is the noblest saints and martyrs in the philosophical calendar." (Quoted from "CRISIS IN MISSION" by Peter Beyerhaus).

How can this be reconciled with our Christian heritage? It is completely excluded. Therefore we can say that the proposal for the new § 2, is very vague, woolly, contradictory and inconsistent.

Since Sacred Scripture and Confession Scriptures no longer be core values ​​of the state, the god of creation and life laws for society to be rejected.

Seksjon 19 (Norsk):                                                                                                                                                                               UTTRYKK, HÅNDHEV ELLER IVERKSETT DITT STANDPUNKT VED SIGNERING AV OPPROPET FOR BEVARING OG FULL GJENOPPRETING AV DEN NORSKE GRUNNLOVEN ETTER Grl. §112 og MEDVIRKNING TIL BYGGING AV DET NORSKE BØNNETÅRNET:

DERE SOM VIL AT DEN NORSKE GRUNNLOVEN SKAL BEVARES OG GJENOPPRETTES FULLT OG HELT I OVERENSSTEMMELSE MED Grl. §112 OG SOM VIL HA OG MEDVIRKE TIL BYGGINGEN AV DET NORSKE BØNNETÅRNET, VENNLIGST SIGNER PÅ DETTE OPPROPET OG FØLG FØLGENDE LINK: http://www.dettalteord.net og les artiklene på nevnte webside som forklarer i mye større grad det bibelsk-teologiske grunnlaget for bønnetårnet og stormtroppen. Vi anbefaler websiden:http://www.dettalteord.net/endringerinorgesgrunnlovog3dagersfaste.html bl.a. med artikkelen (rull på siden): (Norwegian)"RETTSSTAT ELLER KAOSSTAT? VI ANSER USA Å HA BLITT KAOSSTATEN NR 1 I DET FRIE VESTEN - SKAL NORGE OG DE ANDRE FØLGE ETTER?"

Se også Full Video Library på følgende link (velg da de videoene som vedrører bønnetårnet og endring av grunnloven): http://www.dettalteord.net/fullvideolibrary.html

Section 19 (English): Express, enforce or implement your stand by signing the petition for the preservation and full recovery of the Norwegian Constitution in accordance with the Constitution. § 112 and contribute to the building of the Norwegian prayer tower:

Those of you that want the Norwegian Constitution to be preserved and restored fully consistent with The Constitution §112 and who want to have and partisipate to the construction of the Norwegian Prayer Tower, please Sign this petition and click on following link: www.thehealingspokenword.com and read the articles and watch the web-tv channels there that in much greater extent explains the Biblical foundation of the Prayer Tower and the Storm Troop Unit. We recommend the website page: http://www.dettalteord.net/endringerinorgesgrunnlovog3dagersfaste.html where you can read the article: "RETTSSTAT ELLER KAOSSTAT? VI ANSER USA Å HA BLITT KAOSSTATEN NR 1 I DET FRIE VESTEN - SKAL NORGE OG DE ANDRE FØLGE ETTER?"/(English): Legal state or Chaos State? We consider the U.S. to have been the Chaos State No. 1 in the Free West - shall Norway and the other follow after?"

See also Full Video Library on the following link (please select the videos that relate to the prayer tower and amendment of the Constitution): http://www.dettalteord.net/fullvideolibrary.html

 

Seksjon 20 (Norsk):

KOMMERSIELL KRISTENDOM I NORGE - ANSER UNDERTEGNEDE - ER FORREDEREN ELLER SYNDEREN SAMMEN MED DE SOM IKKE VIL RETTE SEG ETTER DEN TYDNINGEN AV GRL. § 112 SOM MAN MÅ KUNNE GREIE Å LESE DIREKTE UT AV PARAGRAFEN - UTEN Å BEGI SEG UT PÅ ANTAGELSER - OG DET KONSTITUSJONELLE GRUNNLAGET FOR GRUNNLOVEN AV 1814:

Undertegnede har til nå med noen få unntak ikke sett det engasjementet som burde ha vært til stede i mye større grad hva gjelder å kjempe for bevaring og full gjenoppretting av grunnloven og oppretting av det norske bønnetårnet. Mange kristne mennesker gir masse penger til såkalte "kristne" kommersielle tv-kanaler og organisasjoner etc. Hva får de igjen for det? Svar: UNDERHOLDNING, UNDERHOLDNING OG ATTER UNDERHOLDNING OG MASSE PRAT OG INGEN HANDLEKRAFT MEN MASSE TIGGING, DVS PASSIFISERING. Hva er grunnen til dette lave engasjementet? Jo, de kristne kommersielle tv-kanalene har ikke villet slippe de til som har forstått alvoret. De vil bare prentere enn snill og tannløs NIKKEDUKKE kristendom som ikke er brukbar til annet enn å tigge penger på tv og sende underholdningsbasert kristendom for å holde de borte som virkelig har skjønt hva som foregår. USA har opplevd akkurat dette hvor kristendommen har blitt kommersialisert og dette har igjen lammet de kristne og fullstendig forført dem slik at avkristningen av USA har gått sin raske gang med sekularisering av hele lovverket i strid med grunnloven. Idag er USA på veg nedover i den onde spiralen som ender i selvutslettelse - dette har sekulariseringen av USA ført til - de styrer mot avgrunnen med sekularismens som åpner opp for kaos fordi man sidestiller det onde med det gode og kaller det onde godt og det gode ondt!

Profeten Esajas advarer oss om dette i kapittel 5, vers 20:

Norsk (1930)

Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, som gjør bittert til søtt og søtt til bittert!

Esaias er høyaktuell også nå i endetiden og han treffer jo 100% på sekularismens forførende ideologi som nettopp gjør det Esaias her advarer mot og roper Ve over. Dette skal vi kristne også rope VE over på TV, på gata, i samtalene, på talerstolen, på stortinget osv. Vi skal ikke bli tause men stå satan imot - faste i troen på Guds Ord - så han vil flykte fra oss og vårt kjære fedreland som Gud oss gav. VI KAN IKKE GODTA AVKRISTNINGEN AV VÅR GRUNNLOV FORDI DET STRIDER MOT BÅDE GRUNNLOVEN § 112 OG VÅR SAMVITTIGHET! Vi er som kristne svært priviligert i Norge men hvem er klar over det? Hvilke andre nasjoner i europa har slike grunnleggere som Norge?

Hvor mange lover skal forsvinne under bena på de kristne i Norge før de skjønner alvoret? Skal de vente til de nektes adgang på skolene, universitetene, arbeidsplassene, stortinget osv? Skal kristne vente til de bures inne og aldri får sin konstitusjonelle frihet tilbake igjen fordi det vil ta for lang tid å få den tilbake, så lenge vil ikke jorden bestå!!!

 

Section 20 (English):

Commercial, carnal Christianity in Norway - considers the undersigned, yours truly in Christ- are the traitors or sinners along with those who will not abide by the true and obvious interpretation of grl. § 112 if willing to become sober/honest would have been able to manage to read directly out of the law text - without embark on assumptions - and the constitutional basis of the Constitution of 1814:

The undersigned has until now with a few exceptions not seen the commitment that should have been present to a much greater extent what comes to fight for the preservation and full restoration of the constitution and creation of the Norwegian prayer tower. Many Christians give lots of money to so called "Christian" commercial TV channels and organizations etc. What they get out of it? Answer: "entertainment, entertainment and overnight entertainment and lots of talk and no vigor but lots of begging for money, ie pacifying". What is the reason for this low involvement? The christian commercial TV channels have not been willing to let those who have understood the seriousness get prime time. They will only present that kind and toothless puppet Christianity that is not usable except to beg money on prime time and submit entertainment based Christianity to keep away those who really understand what's going on. The U.S. has faced this where Christianity has been commercialized and this has left paralyzed Christians (the body of Christ in the U.S. has been leaft paralyzed) and completely deceived them so that the de-Christianization of the United States has been its rapid process of secularization rather than an introduction of the Living Bible faith with God's laws in the U.S. Constitution. Today the U.S. is heading down the vicious spiral that ends in self-destruction - this has resulted in the secularization of the United States - they steer towards the abyss with secularism that opens up chaos because you/they equate evil with good and call evil good, and good evil!

Prophet Esajas warns us about this in chapter 5, verse 20:

King James Bible
Woe unto them that call evil good, and good evil; that put darkness for light, and light for darkness; that put bitter for sweet, and sweet for bitter!

Isaiah is also highly topical now in the end times and he hits the 100% of secularism seductive ideology that exactly does what Isaiah warns against, crying woe. As christians we shall also cry woe over this on TV, the streets, in concersations, in the pulpit, the Parliament etc. We will not be silent but stand against satan - in the faith of God's Word - and he will flee from us and our loved ones and fatherland which God gave us. WE CAN NOT ACCEPT dechristianisation OF OUR CONSTITUTION BECAUSE it's against BOTH THE CONSTITUTION § 112 AND OUR CONSCIENCE! We are very privileged as Christians in Norway but who are aware of it? What other nations in Europe have such founders as Norway's founders?

How many laws will disappear under the feet of the Christians in Norway until they realize the seriousness? Should they wait until they are denied access to schools, universities, workplaces, Parliament etc? Should Christians wait for being imprisoned and never get their constitutional freedom back again because it will take too long to get it back if ever!

 

Seksjon 21 (Norsk/Norwegian):

HUSK KJÆRE NORDMENN HVA GUD OG KONG HÅKON DEN 7DE HAR SAGT:                                                                                               - sortert under artikkel 1 i underavsnitt C på følgende webside:http://www.dettalteord.net/endringerinorgesgrunnlovog3dagersfaste.html

JEG VIL AVRUNDE MED Å TA FREM HVA VÅR KJÆRE HANS MAJESTET KONG HAAKON DEN 7DE ADVARTE OSS ALLE IMOT I HANS KRAFTIGSTE ADVARSEL TIL DET NORSKE FOLK (OG FOLKENE FORØVRIG) NOEN SINNE. Du finner denne artikkelen "HUSK kjære Nordmenn hva Gud og Kong Haakon den 7de har sagt" på følgende link - rull nedover på siden så finner du artikkelen under artikkel 1, C): http://www.dettalteord.net/endringerinorgesgrunnlovog3dagersfaste.html

Vi gjengir artikkelen her og den er som sølger:

 

C: HUSK kjære Nordmenn hva Gud og Kong Haakon den 7de har sagt:

 

Til frihet har Kristus frigjort oss; stå derfor fast, og la eder ikke atter legge under trældoms åk! - Jfr. Galaterne 5:1.
Guds advarende Ord er hevet over våre politikeres ønsker om å fjerne Guds Ord fra folk og land og erstatte det med humanismen som ikke er noen moralsk rettesnor men som skaper kaos og elendighet (fordi den kun ble skapt for å erstatte Guds Ord som skaper Guds Orden på alle nivå i skaperverket) og er en av flere inngangsporter til den onde spiralen med finanskriser/økonomiske kriser, ulykker, terror, krig, død og fordervelse og til slutt selvutslettelse i bunnen av spiralen.
La oss også ta på fullt alvor - den så høyt aktede og kjære folkekonge, som aldri overgav seg til fiendemakten og som aldri ble tatt til fange - Hans Majestet Kong HAAKON VII’s oppfordring og advarsel til hele det norske folk. Jeg siterer:

 

”DET ENESTE SOM KAN REDDE VERDEN (vår kommentar: og følgelig Norge)UT AV VANSKELIGHETER OG ALT DET ONDE, ER Å VENDE TILBAKE TIL DEN GAMMELDAGSE KRISTENDOM MED DE GAMLE KRISTNE VERDIER, SOM MÅ GJENNOMSTYRE ET FOLK HVIS VÅR KULTUR SKAL BESTÅ.”

 

Kong Haakon Den 7de sier på sin måte det vi har sagt her på vår måte vedrørende den onde spiralen.  En kultur som ikke består blir med andre ord utslettet eller erstattet av en annen. Det blir samme sak. At den kristne kulturen blir erstattet med den islamske vil være et ekempel på det. Vi mener at det er nettopp dette som vil kunne skje hvis man sletter Grl. § 2, 2.punktum.
 
 
 
Section 21 (English):
 
"DEAR NORWEGIAN WHAT HAS GOD AND KING HAAKON THE 7TH (a Norwegian king that reigned before King Olav the 5th) SAID":
 
- This article was sorted under Article 1 of Subpart C on the following website at (when you are on the (site)page then scroll down on that page and you will find it):
 
To make it esier for you we render the article right her as follows:
 
C: Remember dear Nowrwegians what God and King Haakon the 7th have said:
I will round to take forward what our beloved His Majesty beyond Mejesties Yahweh, Our God, and also our beloved His Majesty King Haakon the 7th warned us (here in the free West especially since Haakon used the phrase: "Our culture"!) against in His Word and for Haakon's part in his most forceful warning to the Norwegian people (and the free West in general) ever. You can find these informative and warning words on the link above but we reproduce it here as follows:
Quote: "To freedom Christ has set us free; stand therefore firm and be not again put under the yoke of slavery, cf. Galathians 5:1. God's warning words are beyond our politicians want/wish to remove The Word of God from the people and land and replace it with a humanism that is not a moral precept but creating chaos and misery (because it was only created to replace the word of God as creates order   at all levels of creation) and is one of several paths to the vicious spiral of financial crises/economic crises, accidents, terrorism, war, death and destruction and ultimately self-destruction in the bottom of the spiral.
Let us also take very seriously - the so revered and beloved King of the people, who never surrendered to the enemy power, and that was never taken prisoner - His Majesty King Haakon VII's urging and warning to all the Norwegian people and the entire free West.
I quote the warning speach of His Majesty King Haakon the 7th of Norway: "The only thing that could save the world (our comment: consequently Norway and the rest of the free west) OUT OF DIFFICULTIES AND ALL EVIL IS TO RETURN TO THE old CHRISTIANITY WITH THE OLD CHRISTIAN VALUES THAT must penetrate a people (our comment: our people) if our culture will stand!", unquote.
King Haakon the 7th says in his own way what we have said here on our way regarding the vicious/evil/downward spiral. A culture that do not survive or pass - will in other words be destroyed or replaced by another. It does the same thing. That the Christian culture are replaced by the Islamic will be an example on it. We believe that precisely this will happen if you delete Constitution. § 2, 2nd sentence in the Norwegian Constitution.
 
 
Seksjon 22 (Norsk/Norwegian):

HUSK AT DET DEN 9 SEPTEMBER 2013 ER DET STORTINGSVALG I NORGE OG AT DET NORSKE BØNNETÅRNET KOMMER I OPERATIV TJENEST HELST I GOD TID FØR DETTE VALGET VIL VÆRE AVGJØRENDE FOR UTFALLET AV DET OG DETTE VALGET VIL BLI NORGES VIKTIGSTE TIL NÅ!

ENESTE KLOKE ER Å SIGNERE DETTE OPPROPET OG PÅ DENNE MÅTEN TA STANDPUNKT FOR NOE SOM BURDE VÆRE EN SELVFØLGE FOR ENHVER SOM VIL RESPEKTERE DE NORSKE GRUNNLEGGERNE, HERUNDER DE LEVENDE KRISTEN I NORGE OG UTENFOR SOM VIL STØTTE DE KRISTNES GRUNNLOVSFESTEDE RETTIGHETER OG PRIVILEGIER I NORGE!

HVIS DIN SIGNERING AV OPPROPET SKAL HA NOEN BETYDNING SÅ FYLLER DU OGSÅ UT OPPROPET MED DITT NAVN, BY, LAND, E-POST ADRESSE OSV SLIK AT DET BLIR REELLE PERSONER BAK OPPROPET SLIK AT BØNNETÅRNET FAKTISK BLIR BYGGET MED DERE SOM SIGNERER OPPROPET SOM BYGGESTENER. BARE SLIK KAN BØNNETÅRNET BLI GJORT OPERATIVT MED ADMINISTRERING AV DE NASJONALE BØNNEGRUPPENE I ALLE DE 4 STØRSTE NORSKE BYENE: OSLO, STAVANGER, BERGEN OG TRONDHEIM.

For å kunne bygge Det Norske Bønnetårnet så må jeg i det minste kunne sende e-post til de som signerer på oppropet så jeg kan sette sammen de nasjonale bønnegruppene! Glem ikke det!!!

HUSK DERFOR Å SENDE MEG EN EMAIL VED Å KLIKKE PÅ:  FØLGENDE LINK: Kontakt forfatteren bak et opprop

Eller send til e-post adressen: dettalteord@yahoo.no (du finner link til denne e-post adressen ved å klikke på siden: "Kontakt oss/Contact us".

 

Section 22 (English):

Remember that the 9th September 2013 is the parliamentary (in Norway) and that the Norwegian prayer tower comes in operational service, preferably well in advance of this election will be decisive for the outcome of it and this choice will be Norway's most important to date!

 

HOW TO RETURN TO THE TRUE BIBILICAL CHRISTIANITY THAT ALSO SIR ISAAC NEWTON - THE WELL KNOWN SCIENTIST - DID FOUGHT FOR?

The only wise is to sign this petition to return to the true biblical Christianity - not only for Norway's sake but also for the sake of the entire free west because all our Christian culture is about to perish (which will open up for the totalitarian regime in the free West) - as King Haakon the 7th of Norway exhorts us (which we just did read) through his warning words in his speach to the whole nation of Norway and the free west). In this way we take a stand for something that should be obvious to anyone who will respect the Norwegian founders and who will support the Christian constitutional rights and privileges in Norway and other nations!

 

THE WANTED URBAN, NATIONAL AND WORLDWIDE EFFECT:

If your signing of the petition shall have the wanted effect then also fill out the signature area - that follows immediately - on the petition with your name (ditt navn), your city (din by), your country (ditt land), your e-mail address (din e-post adresse) so there are real people behind the Petition for the Norwegian and the Worldwide Prayer Tower so that the towers are actually built with you who signs the petition as building blocks. Only thus can the worldwide prayer tower be made operational with its urban and national prayer groups worldwide.

 

See these links:

Historical Introductions to the Lutheran Confessions

Norsk statskupp mens folket sover…

 

TRANSLATION (FROM NORWEGIAN TO ENGLISH) OF THE SIGNATURE BOXES BELOW: 

Fornavn = First name, Etternavn: Last name, Sted = City, Land = Country, Epost adresse = Email address, Vis din signature offentlig? = Show your signature publicly? Ja = Yes, Nei = No, Signer dette oppropet = Sign this petition: