NEI til flere godstog på Østfoldbanen Oslo-Ski, JA til "Bryndiagonalen/godsforbindelse til Alnabru"

NB! Se nederst i dette opprop for hvordan du gir din underskrift.  Hjelp oss å spre budskapet.

Follobaneprosjektet er det største landbaserte prosjektet i Norge i nyere tid og får landets lengste jernbanetunnel. Det nye dobbeltsporet mellom Oslo S og kollektivknutepunktet Ski, er innerste del av InterCity-utbyggingen sørover fra Oslo. Hovedarbeidene starter etter planen i 2014, mens de forberedende arbeidene allerede er i gang. Den nye Follobanen skal etter planen være ferdig i løpet av 2021.

Prosjektet er planlagt slik at all godstrafikk skal kjøres på den gamle jernbanetraséen mellom Oslo (Loenga) og Ski.  Det er lagt opp til en stor økning av godstrafikken fram mot 2040. Fra dagens 9 godstog pr. retning pr. døgn er det i 2021 planlagt 18 tog og i 2040 mulighet for opptil 35 tog i hver retning.  I tillegg er godstoglengden planlagt økt fra dagens 450 meter til 600-750 meter.

For oss som bor langs jernbanelinjen betyr dette en uholdbar støybelastning som det ikke er mulig å skjerme seg mot. Myndighetene ønsker økt fortetting langs kollektivlinjene, men vil samtidig tillate godstogtrafikk som ødelegger lokalmiljøet og forstyrrer nattesøvnen.  Dette blir et uforstålig paradoks.

Økt ulykkesrisiko er også et viktig moment.  Dagens bane fra 1879 har krappe kurver og sterke stigninger.  Transport av farlig gods gjennom tettbebygde områder bør unngås der det er mulig.  Vi vet at ulykker skjer. Vi kan nevne Lillestrøm i år 2001 (stor gasstank med propan i tog var nær å eksplodere) og flere store ulykker med godstog i USA og Canada de siste årene.  En ulykke i f.eks Kolbotn sentrum vil kunne utslette alt innen en radius på 1 km fra ulykkessted.

Løsningen på alle miljøproblemene er "BRYNDIAGONALEN" /ny godsforbindelse til Alnabru:

"Bryndiagonalen" muliggjør å kjøre godstog direkte fra Alnabru til Ski via den nye Follobanen og reserverer dagens jernbanetrasé mellom Oslo og Ski for lokaltog.  Vi vil få flere avganger og bedret lokalmiljø langs nåværende bane.

"Bryndiagonalen" muliggjør å kjøre persontog/flytog fra Follo/Østfold mot Romerike/Gardermoen uten å kjøre innom Oslo S. Reisetid Ski-Gardermoen vil kunne være under 30 minutter.

Mer info om Follobaneprosjektet kan lastens ned fra www.oppegardvel.no eller www.jbv.no

Se artikkel i ØB 17/6-2011: Oppegård kommune kjemper mot godstog på Østfoldbanen

Støtt opp om NEI til flere godstog på Østfoldbanen Oslo-Ski, JA til "Bryndiagonalen/godsforbindelse til Alnabru" - det er vår framtid det handler om

Følgende foreninger/organisasjoner støtter oppropet:

Oppegård Vel, Oppegård kommune, Myrvoll Vel, Hauketo og Prinsdal Vel, Kolbotn Vel, Sameiet Kolbotn terrasse, Naturvernforbundet Oppegård, FNF-Oppegård (flere foreninger er underveis, følg med)Oppegård Vel v/styret, FNF-Oppegård    Kontakt personen bak underskriftskampanjen