Nei til forskjellsbehandling av Oslo by steinerskole!

Vår skole har siden 2009 arbeidet for å bli behandlet likt som Kongshaug og for retten til samme støtte som Kongshaug. Støtten utgjør per i dag 3.4 millioner kroner per år utover de ordinære statstilskuddene til musikk-dans-og dramalinje fordi musikklinjer er dyrere å drive.

Utdanningskomiteens innstilling fra 2013 var følgende:
«Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre er kjent med at enkelte videregående skoler, godkjent etter privatskoleloven, og som driver likeartet virksomhet med lik fagplan, mottar ulik statsstøtte pr. elev. Dette dreier seg bl.a. om musikklinje på henholdsvis Kongshaug Musikkgymnas og Oslo By Steinerskole. Disse medlemmer reagerer på at ikke like tilfeller behandles likt i tilskuddssammenheng, og vil henstille departementet om reell likebehandling ved tildeling av midler til skoler godkjent etter privatskolelova.

På denne bakgrunn legger disse medlemmer til grunn at departementet snarest, og senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, kommer tilbake med en sak til Stortinget om hvordan man kan sikre at musikktilbudene både ved Kongshaug Musikkgymnas og ved Oslo By Steinerskole på like vilkår kan opprettholdes og videreføres.»

Etter regjeringsskifte regnet vi med at den nye regjeringen hadde som intensjon å behandle begge skolene på en rettferdig måte, noe de påpekte da de var i opposisjon. Imidlertid fortsetter dagens regjering samme forskjellsbehandling som den forrige. Vi ble ikke tatt med i statsbudsjettet for 2014.

Er det slik at dagens regjeringspartier har glemt hva de stod for da de var i opposisjon?

Ifølge norsk lov, Grunnlovens §98,  skal likt behandles likt. Dette er per i dag ikke tilfelle, og vi kan ikke akseptere slik urettferdighet.

Les hele redgjørelsen her