Natur uten motordur!

NATUR UTEN MOTORDUR

 

Regjeringen oversendte før jul 2014 et lovforslag til Stortinget, som vil gi alle kommuner mulighet til å etablere løyper for fornøyelseskjøring med snøskuter. Stortinget skal behandle saken i løpet av våren. I første omgang var saken oppe til høring onsdag 11/2-15. I slutten av april leverte Energi og miljøkomiteen sin innstilling til Stortinget. Regjeringspartiene med støtte av Senterpartiet sikret flertall for forslaget som skal avgjøres i Stortinget 7 mai.

Konsekvensene av en slik lovendring vil kunne ha en svært uheldig signaleffekt, og gi en radikal økning av motorferdsel i utmark!

Vi trenger din underskrift for å overbevise politikere om at konsekvensene av et slik lovforslag må utredes langt bedre!JA!

Ja til vinterviddas stillhet og naturens egne lyder, til skogsus og fjellvind

Ja til ren og frisk luft

Ja til  at dyr får leve uforstyrret i den årstiden de er mest sårbare

Ja til å oppleve avstander og tid som er basert på ferdsel med egne krefter  

Ja til et naturvennlig friluftsliv, - en av de viktigste kilder til god norsk folkehelse

Ja til en hensynsfull ferdsel, som gir få konflikter, skader og ulykker

Ja til en nasjonal forvaltning av naturen –vårt kanskje viktigste fellesgode

Ja til naturens egenverdi, og våre barns mulighet til å kunne velge stillhet fremfor støy

NEI!

Nei til et lovforslag som tillater fornøyelseskjøring med snøskuter fordi:

1) Regjeringen fremmer sitt forslag uten en tilstrekkelig utredning av konsekvensene for naturmangfold, friluftsliv og folkehelse. Dette er i strid med hva Stortinget har bedt om

2) Erfaringene fra Sverige og Finnmark viser at det blir flere skutere og mer ulovlig kjøring når en tillater skuterløyper. Ulovlig ferdsel har vist seg svært vanskelig og ressurskrevende å kontrollere.

3) Motorisert ferdsel for noen få, ødelegger opplevelsen for det store flertall som nettopp søker naturen som et fristed for stillhet og ro.

4) Mer ferdsel vil medføre større samfunnskostnader, grunnet flere ulykker, mer byråkrati og behovet for oppsyn og kontrollvirksomhet i kommunene

5) Fellesgoder av nasjonal betydning bør forvaltes på nasjonalt nivå.  Hvis ikke kan lokale særinteresser presse frem dispensasjoner i strid med overordnede nasjonale retningslinjer. Lokale konflikter og mistrivsel blir ofte resultatet.

6) Stille natur er er idag et knapphetsgode i mange land. Den levende stillhet er derfor blitt en viktig faktor for det norske reiseliv.

7) Naturens egenart som framtidas  kanskje mest dyrbare opplevelsesverdi må vernes!


Vi krever derfor at lovforslaget blir utsatt til etter at nødvendige konsekvensutredninger er foretatt, og at saken blir behandlet i forbindelse med den kommende stortingsmeldingen om friluftsliv.

 

Signér oppropet og vis at vi er mange!

 

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har laget en grundig høringssuttalelse, se:
www.regjeringen.no/pages/38757169/Norsk_institutt_for_naturforskning.pdf

 

 
Vær med å spre dette budskapet til flest mulig via sosiale medier og e-post!

 

Bø,  1.12. 2014

Bjørn Tordsson - Atle Tellnes - Mona Bjelland