Krav til det nye Bystyreflertallet i Oslo: Avskaff Fattigdommen!

SKRIV UNDER PÅ OPPROP TIL POLITIKERNE SOM FORHANDLER OM OSLOS FRAMTID:

Den delte Byen - hva gjør det nye bystyreflertallet med fattigdom, ulikhet og utelukking.

De sosiale skjevhetene i Oslo er store og vi trenger et krafttak for å rette opp dette for å avskaffe fattigdom, utjevne ulikhet og forebygge utelukking.  Det nye bystyret i Oslo er den beste muligheten for å gjøre noe mot fattigdommen i Norge siden Den Rødgrønne Regjeringen i 2005 hadde avskaffelse av fattigdommen som sak nummer en, men sviktet.  Dagens fattigdom har politikerne selv skapt ved sin manglende vilje og restriktive holdning overfor de fattige og ved den pengemangel som preger dagens stats- og kommunebudsjetter.  Oslo-politikerne må gå foran for å snu denne utviklingen og la hele befolkningen kjenne at vi lever i et rikt land.  De fattige har krav på sin del av velstandsøkningen, men opplever at de sakker akterut og at de ikke blir lyttet til.

Initiativtakerne til dette oppropet har lang erfaring fra fattigkampen og vi understreker at fattigdomsbevegelsens hovedkrav står fast: Garantert minste inntekt med sosialhjelp på «SIFO-nivå».  Det minste anstendige overlevelsesnivået i Norge defineres av Statens Institutt for Forbruksforskning som utarbeider standardbudsjetter som viser hva som trengs for å leve et verdig liv og hva dette koster.  Fattigdom oppstår når kommuner vanligvis opererer med satser for sosialhjelp som ligger på 60 til 70 prosent av dette minsteinntektsnivået. 

Prisene på Boligmarkedet i Oslo utelukker mange fra å kunne bo tilfredsstillende i egen bolig og utarmer de fleste familier og enslige som bruker størstedelen av sine inntekter til boutgifter.  Det er politikernes ansvar å gjennomføre sosial boligbygging og vedta tiltak som kan lette boligproblemene for alle som bor i Oslo.  Kommunale boliger skal ikke være en melkeku for kommunen. 

Oslo-Politikerne må sørge for at mennesker som lever i fattigdom skal ha råd til et tilfredsstillende helsetilbud, tannlegebehandling inkludert.  Retten til liv, helse og sunn mat, til arbeid, inntekt og bolig, er grunnfestet i Menneskerettighetene, og FNs nye globale mål stiller krav til politikerne som de må imøtekomme gjennom universelle velferdstilbud og en aktiv politikk for å avskaffe fattigdom, utjevne ulikhet og forebygge sosial utelukking. Bare økte investeringer i velferd for alle kan forebygge sosiale problemer og få flere ut i arbeid, men dersom arbeidslinja skal fungere må arbeidet som skal gjøres deles på flere, gjerne gjennom forsøk med sekstimers arbeidsdag i Oslo.  Økte bevilgninger er nøkkelen til et rikere liv for alt fra fattige barn til pensjonister, og det er eneste virkemiddel for å unngå at innvandrere, flyktninger og asylsøkere utelukkes fra samfunnslivet og blir belastet med store problemer.  Fattige barn må ikke holdes i barnefattigdom av mangel på ressurser, men foreldrene må sikres sosial støtte som kan bidra til å løfte uskyldige barn ut av fattigdommen.  

Vi som underskriver dette oppropet vil at Oslo-politikerne skal prioritere fattigdomsbekjempelse som sak nummer en.