Ja til nedregulering av den norske ulvebestanden. 

Ulvebestanden må reguleres for å unngå unødvendige tap av husdyr, beitedyr og skader på hjortevilt stammen her i landet. Utover dette begynner folk på bygdene å få konsekvensene av at ulvestammen  begynner å bli såpass stor. Ulvens tilstedeværelse har ikke så mange positive sider men heller negative når landbruk å dyrehold vanskeliggjøres av ulvens tilstedeværelse. Mennesker som utøver jakt på både smått og stort kan ikke lengre bruke løshund uten å måtte risikere at hunden skal bli drept av ulv. Disse rovdyrene er begynt å bli så nærgående at de kommer inn på gårdstun for å finne seg mat. Mange tør ikke la barna leke alene ute i frykten for ulv. 

Denne russisk/finske ulven som ikke har sitt opphav her i Norge hører ikke hjemme her den er pr i dag og det blir bare verre når bestanden øker. Folk som bor på bygdene skal ikke være nødt å måtte bo, leve å utøve sitt yrke i frykt for at ulven skal få ødelegge! 

Signer og vis din støtte for at ulvebestanden er nødt å reduseres! 

 

Yes to downregulation of the Norwegian wolf population.
Wolf population must be regulated to avoid unnecessary loss of livestock, grazing animals and damage to the deer tribe in this country. Beyond this, people start on the villages to get the consequences of that wolf stem begins to be so great. Wolf presence has not so many positive aspects but also negative when farming to animal husbandry made more difficult by the wolf's presence. People who practice hunting both large and small can no longer use stray dog ​​without risking your dog to be killed. These predators are starting to be so aggressive that they come into the farmyard to find food for themselves. Many dare not let children play alone outside in fear of wolves.
This Russian / Finnish wolf that has not originated here in Norway do not belong here it is at present and it only gets worse when the population increases. People living in rural areas should not have to have to stay, live to practice their profession in fear that the wolf shall destroy!
Sign and show your support for the wolf population will have to be reduced!