Grunnloven_mot_Monsanto

MILJØ STOPPER IKKE VED NORGES GRENSER

Derfor har vi som nasjon en moralsk  plikt til å bruke den påvirkningskraft vi har ved globalt å vise vårt ståsted ved hjelp av våre investeringer, og tar de grep som er nødvendig for å fremme folkehelsa. Det er ikke logisk at vi investerer i selskaper som  Monsanto når vi har lover i dette landet som helt klart har et verdigrunnlag som står i sterk kontrast med det Monsanto står for.  

Du har f.eks Genteknologiloven [1] som har til formål:
«…å sikre at framstilling og bruk av genmodifiserte organismer og framstilling av klonede dyr skjer på en etisk og samfunnsmessig forsvarlig måte, i samsvar med prinsippet om bærekraftig utvikling og uten helse- og miljømessige skadevirkninger.»

Vi spør: Hvordan skal vi sikre det? - når vi vet at de forsøk som blir gjort på GMO og helserisiko består i 90-dagers forsøk med rotter, som i mange tilfeller har vært gjort på oppdrag fra produsenten. Vi vet at forskeren Gilles-Éric Séralini [2] som så på helsen til forsøksdyr over 2 år, fikk sitt arbeid plutselig trukket tilbake fordi det ble hevdet at han bl.a. brukte feil rotterase. Det er flere som har påpekt at det ville være mer naturlig – etter så alarmerende funn – å reprodusere forsøket med godkjente kriterier, istedenfor å bare trekke tilbake hele studien.

Når det gjelder miljørisikoen og GMO, har vi bare begynt å se konsekvensene av det i alle juridiske søksmål Monsanto har fått mot seg, fra bønder i USA og Canada som fikk avlingene sine underkjent som ‘gmo-fri’ pga. forurensning fra GMO-avlingen fra nabogården [3]

Grunnlovens §112 lyder [4]:

«Enhver har Ret til et Milieu som sikrer Sundhed og til en Natur hvis Produktionsævne og Mangfold bevares. Naturens Ressourcer skulle disponeres ud fra en langsigtig og alsidig Betragtning, der ivaretager denne Ret ogsaa for Efterslægten.

For at ivaretage deres Ret i Henhold til foregaaende Led, ere Borgerne berettigede til Kundskab om Naturmilieuets Tilstand og om Virkningerne af planlagte og iværksatte Indgreb i Naturen.

Statens Myndigheder give nærmere Bestemmelser til at gjennemføre disse Grundsætninger.»

Vi har altså rett til å få kunnskap om Naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen. For at vi skal få kunnskap om virkningene av inngrepene GMO og økende giftbruk faktisk innebærer, holder det ikke å blindt stole på den forskning som finansieres av de samme selskapene som tjener på å få solgt produktet. Det holder heller ikke med bare 90-dagers forsøk med rotter  – og det holder ikke å fortsatt importere varer som har sin opprinnelse i land som nekter å merke varer som inneholder GMO.  Vi kan ikke lukke øynene for at de samme selskapene som profitterer mest på å omsette GMO-mat, startet en massiv mot-merke-kampanje, og la ned  4-500 millioner på å slå tilbake forslaget som ca. 90% av det amerikanske folk stilte seg bak; å få merket varer som inneholdt GMO.  Vi kan ved å senke etterspørselen, eller stoppe innførsel av varer som kan mistenkes inneholde GMO, være med på å støtte dette solide flertallet som stemte for merking men ikke ble hørt i de fleste stater i USA.
http://www.amindas.no/img/1apotekKampanje.jpg


VI HAR GRUNN TIL Å TA DETTE ALVORLIG!

Vi har sett en økning barn født med ulike fosterskader [5] som linkes til giftbruk i landbruket i land som i stor grad har gått over til GM-avlinger av mais, raps, soya, bomull og sukkerroer. Etter innførsel av GMO-planter modifisert for å tåle herbicider har sprøytemiddelbruken i enkelte land økt med over 900%!

USA ligger på verdenstoppen på kreftstatistikken [6], men ettersom GMO ikke blir merket der, er det umulig å trekke noen sikker konklusjon om at inntak av GMO – eller om økningen i rester av giftstoffer - er en medvirkende årsak til helseproblemene. Merking av varer som inneholdt GMO burde derfor være et minstekrav, og dette burde det også stilles krav til når det gjelde import av kritiske(*) varer fra land hvor merkereglene ikke er lik våre egne.

(*)Foredlede varer som inneholder soya, mais, canola eller sukkerroer, eller produkter av disse.

KRAVET

Grunnloven har i år 200-års jubileum, og det vil være en verdig feiring å rette opp noen av de forhold som med årene har utviklet seg til å stå i skarp kontrast til – og rett og slett strider mot – grunnleggende retningslinjer nedfelt i nettopp Grunnloven. På bakgrunn av Grunnlovens §112, krever vi at Oljefondet trekker sine investeringer i Monsanto og andre selskaper som har produksjonsmetoder eller produkter som – direkte eller indirekte – skader miljøet for våre etterkommere.

Vi ønsker at midlene i stedet skal bli brukt på alternativ forskning for å imøtegå de utfordringer bl.a. matproduksjon står ovenfor. Vi ser det som uheldig å investere i selskaper som på sikt vil oppnå total kontroll over matproduksjonen vår, og slik svekker vår matsikkerhet. De samme selskapene patenterer også frø, og kan dermed også svekke vår frøsikkerhet. Inntil tilstrekkelig, uavhengig forskning på langtids helserisiko ved konsum av de ulike GMO-plantene foreligger, vil vi at all innførsel av varer som inneholder råvarer som kan være genmodifisert skal bli stoppet – dette gjelder mais, soya, sukkerroer, raps eller bomull som har sitt opphav i land som ikke har samme merkereglene som oss.


Kildeliste:

[1] Genteknologiloven: http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1993-04-02-38

[2] Bakgrunn Seralini:

(1) http://www.bt.no/meninger/kronikk/Vi-ma-vare-pa-vakt-3034061.html#.Utq9KRDsTIU

(2) http://www.forbes.com/sites/jonentine/2014/01/16/flawed-seralini-gmo-study-back-in-spotlight-as-hastings-center-makes-ethical-stumbles-in-ethics-critique/

(3) http://www.bion.no/2013/05/urovekkende-funn/#.Us7PJnjyTxl.facebook

[3] Miljøskader: http://youtu.be/omtYlsG1P5U

[4]  Grunnloven http://www.regjeringen.no/nb/dep/kld/dok/nou-er/2001/nou-2001-2/8/1.html?id=376674

[5] Helseskader:

(1) http://www.tv2.no/nyheter/utenriks/ingen-forstaar-hvorfor-aixa-5-har-haarete-flekker-paa-hele-kroppen-4139796.html#.UtcC2fTuJv8

(2) http://www.svd.se/nyheter/inrikes/kemikalier-bakom-flera-folksjukdomar_7927024.svd

[6] TEDx: http://www.youtuHYPERLINK "http://www.youtube.com/watch?v=rixyrCNVVGA"bHYPERLINK "http://www.youtube.com/watch?v=rixyrCNVVGA"e.com/watch?v=rixyrCNVVGA

_____________________________________________________________________________________________

2014 marks the 200 year anniversary of the Norwegian Constitution. On that occasion we demand that Norway in accordance to article 110b of the Constitution takes these measures regarding GMO:

* Halt all import of corn, canola, soya, cotton and sugar beet until there is a world wide GMO-labelling of raw material and products

* Start alternative research within agricultural techniques, foods and health with the goal of a sustainable food production and agriculture

* Take measurements to support independent quality GMO-research to be up to par scientifically regarding food security and environment friendly production.