Gjenopprett Møteplassen for innvandrerorganiasjonene

Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo opprettet i 2008 en møteplass på Grønland, driftet av rådets egne midler. Offisielt er rådets møteplass nedlagt fordi kommunen ikke har avsatt midler til drift. Hvert år blir lokalene brukt rundt 500 ganger, hvilket viser et klart behov for et samlingssted. En felles møteplass bidrar til økte aktiviteter og trening i demokratiseringsprosesser som er viktige for det norske samfunnet, som ønsker aktive borgere. Det er en selvmotsigelse å oppfordre til organisasjonsvirksomhet uten samtidig å tilby rimelige lokaler organisasjonene kan bruke.

Byen Oslo er flerkulturell og trenger et sted mennesker kan møtes for å samarbeide, dele informasjon, bli kjent med hverandre på tvers av etnisk, politisk og religiøs tilhørighet, og dermed minke rasistiske holdninger og gi rom for gjensidig toleranse, respekt og forståelse. Møteplassen viste at Oslo trenger en møtearena for mangfold, spesielt rettet mot frivillige organisasjoner og andre som driver mangfolds- og integreringstiltak på et ikke-kommersielt grunnlag.

Rådets møteplass var det eneste gratistilbudet til frivillige organisasjoner i Oslo. Nedleggelsen av møteplassen får følgende konsekvenser:

•    Innvandrerorganisasjoner og andre aktører som driver med tiltak/aktiviteter som fremmer integrering, økt arbeidsdeltakelse, mellommenneskelig forståelse og samarbeid TAPER.

•    Barn og ungdom som faller utenfor skolesystemet, som har fått kurs i møteplassens lokaler TAPER. De kan nå bli et lettere mål for rekruttering til kriminelle gjenger eller religiøse ekstremistgrupper.

•    Oslo kommune TAPER, som mister gode forebyggende tiltak som ikke koster kommunen noe.

•    Mange innvandrerkvinner mister muligheten til å se de valgene de har i det norske samfunnet og realisere sitt potensiale som kvinne og samfunnsborger i landet.

Blant møteplassens flittige og trofaste brukere har vært kvinne- og ungdomsorganisasjoner, med dårlig råd og er helt avhengige av å ha et slikt tilbud. Møteplassen har vært et viktig tiltak for å lykkes med integrering av disse gruppene i det norske samfunnet. Det hjelper ikke at politikerne snakker om å få kvinnene ut av hjemmet, og samtidig stenger lokalene som de samme kvinnene bruker. Møteplassen er et rimelig tiltak, som kan forhindre tragiske hendelser og i sin ytterste konsekvens kan spare liv.

Rådet for innvandrerorganisasjoner (RIO) krever at Oslo kommune gjenoppretter Møteplassen under Enhet for mangfold og integrering eller en annen kommunal enhet som kan tilby organisasjonene billig/gratis lokale. Frivillige innvandrerorganisasjoner uten religiøse eller politiske sponsorer trenger et sted å være.

Nedleggelsen er et STORT steg tilbake for mangfoldet i organisasjonslivet i Oslo!