Opprop mot planting av klimaskog!

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Opprop mot planting av klimaskog!-oppropet.


Gjest

#1


Hvorfor bare by?

Gjest

#2


Kystlandskapet gror igjen med trær uten planting av gran. Løsningen er for all del ikke sitkagran. Ikke hjelper det klima og ikke hjelper det fremkommeligheten i utmark.-

Gjest

#3


Totalt hodeløst!
Peter

#4 Re:


#2: -

Det er rett at allt gror igjen, om det då ikkje er allt for eksponert for vind og ver. Di for er det viktig at beitelandskapet vert halda i hevd. Me ynskjer å halda det gamle kulturlandskapet i hevd, og det kan berra gjerast ved at det vert i bruk. Løysinga er drift med beite av vilsau!


Gjest

#5


Ikke veien å gå for å nå klimamålene.

Gjest

#6


Planting av som kalles for "Klimaskog" er helt forkastelig. Har vi ikke nok problemer med den krattskogen som har tatt fulstending over de fleste steder på Vestlandet? Så betales bønder og andre for å bli kvitt Sitkagranen som er blitt et problem etter storstilt satsing og planting på 60 tallet!! Fostå det den som kan, jeg med flere forstår det ikke.

Gjest

#7


All CO2 opptak som reduserer CO2 fra atmosfæren den etter fylles fra havet, CO2 i gassform er alltid i balanse i hav atmosfære og i forhold til tempratur og aktiv biomasse. Helt håpløst tiltak og bortkastede midler.

Gjest

#8


Vi må gå over på mer fornybare energikilder og dette landet er gjengrodd nok som det er!

Gjest

#9


Feilslått klimapolitikk!
Uønsket naturødeleggelse!

Gjest

#10


Kjøp av falsk god samvittighet ved å ødelegge natur og i realiteten gjøre mer skade enn gavn også når det gjelder CO2-regnskapet...

Helt ufattelig at det en gang vurderes.

Gjest

#11


Jeg støtter oppropet. Eneste kommentar/presisering: Det er ingen illusjon at skog tar opp CO2, men la oss nå bruke naturlig skog til dette.

Gjest

#12


Tall fra 2011 sier at de globale menneskelige utslipp basert på fossilt brennstoff var 31,6 gigatonn CO2-ekvivalenter (regnet ut fra CO2). Norges totale utslipp i 2011 var 53,7 kilotonn slike CO2-ekvivalenter, noe som utgjør 0,0000537 gigatonn CO2-ekvivalenter. En økning i atmosfæren på 1 ppm utgjør 7,75 gigatonn CO2-ekvivalenter. Norges utslippsmengde for 2011 økte altså innholdet i atmosfæren med (0,0000537 : 7,75)ppm = 0,000007 ppm.

I praksis vil dette si at Norge måtte ha sluppet ut CO2 på 2011-nivå i mer enn 144 tusen år for å øke innholdet i atmosfæren med totalt ubetydelige 1 ppm, for lite til en gang å kunne måles meningsfullt. Legg så til at naturen ser ut til å kontinuerlig ta ut halvparten av det som mennesket tilfører, og det ville ta nærmere 300 tusen år.

Vil Miljøverndiretektoratet virkelig sette i gang en skogplanting med et stygt og trist resultat for noe som ikke har noen som helst betydning for jordas klima?

Gjest

#13


Kortsiktig løsning! CO2 som tas opp av trær skal ut igjen den også. Etter en tid med karbongjeld i startfasen og veldig mye ressursbruk, vil trærne ta opp en god del, før det flater ut når de blir gamle, og etterhvert slippes ut igjen når trærne dør. Unødvendig stor bruk av verdifullt areal, og kostnadene veier ikke opp for gevinst i det hele tatt.

Anonymous

#14


Latterlig! Vi sliter allerede med den granskogen vi har her på vestlandet. Få den vekk, og la det vokse naturlig til med bjørk, lønn, or, hassel, rogn, hegg, osp og andre NYTTIGE trær! Grana ødelegger jordsmonnet og fortrenger ALLE andre former for liv, både av botanisk og animalsk opphav. Det er en hån mot artsmangfoldet og de mange små og sårbare nisjene skogene våre innehar, og som allerede trues av grana vi allerede sliter med. Håpløst!


Gjest

#15


Det værste jæ... skap av trær som noen gang er utplanta? Norge gror igjen, og dyra i skogen har snart ikke beiteområder. Folk som planta " søte små" Sitkagraner i grenseskillene har mistet kontrollen og nabokranglene eskalerer for rettsapparatene! M.m.!! :(

Gjest

#16


Heilt enig med en annen taler her: "Stopp Grana ved Rana!"
Sitkavenn

#17 Ja til skog


Vi nordlendinger har et merkelig forhold til skog. Mens man i resten av verden finner enorme områder med gamle flotte trær så skal nordlendingen hugge ned alt som er høyere enn ei høymuggel. Det skal være "utsikt"...sier nordlendingen. Denne usaklige indoktrineringen er sterk nord for Trøndelag.
Litt merkelig at vi skal ha slikt et hatforhold til skog her i nord. For opprinnelig var NordNorge varmere og dekt av store skoger av det vi kaller "uønskede arter". Men så økte folketallet i nord, klimaet ble kaldere og nordlendingen begynte å trenge ved. Så i takt med økende folketall og mer effektive økser brant nordlendingen opp alt han fant av skogvirke. Og etter at det blei snaufjell helt ned til fjæra har vi ikke hatt tradisjon for vern av skog her oppe. Heller motsatt. Straks det vokser opp litt ungskog så skal det snauhugges igjen. Og man forsvarer denne totale mangel på kultur for skog med masse misforstått prat om "kulturlandskap" og "nei til sitka" og "arter som ikke hører hjemme her". Jovisst hører de hjemme her. Temperaturen svinger mellom istid og varme perioder så i prinsippet hører "alle sorter" hjemme her. Og nå går vi mot varmere århundrer og da forsvinner de gamle arter og mer varmekjære overtar. Sånn har det alltid vært.

Jeg foreslår at det plantes store mengder skog langs kysten. Ikke som plantefelt som tar livet av underskogen og gjør framkommelighet umulig, men i slikt omfang man finner av skog andre steder i Norge. Slik at mennesker og skog og dyr kan leve side om side slik det skal være.

Jeg ønsker at det opprettes ei ny liste: -"Nei til snauhogst av NordNorge". Og at vi alle begynner å plante for å redde miljøet i nord og ikke minst planeten vår.

Anonym (for å unngå lynsjing)Gjest

#18


Vi har jammen nok skog i Norge! Vi kan vel heller plante i Amazonas, der kjøttindustrien til USA ødelegger mer og mer skog for å få plass til kjøttbeistene...:-p

Gjest

#19


Veldig godt initiativ! Vi maa prioritere aa redusere utslipp, ikke gaa inn for halvgode kompensasjonslösninger.

Gjest

#20


Granskog = ugras!! Granskog skader til dei grader biologisk mangfold, landskapsverdier, lokal matproduksjon og reiselivsnæringen.

Gjest

#21


Miljødirektoratet bør heller konsentrere seg om å få tilbake tareskogen langs kysten, den lagrer Co2 på en god måte den også!
http://www.forskning.no/artikler/2011/april/285136
sitkauvenn

#22 Re: Ja til skog


#17: Sitkavenn - Ja til skog

uvitende gnom! sitkagran er som løvetann,sprer seg overalt. her eg bur er den et stort viltvoksende problem! uegnet til trelast og dårlig ved..godt du er anonym for din egen del...


Gjest

#23


Vi har store problem med sitkagranen. Den passer ikke i kystlandskapet. La naturen selv bestemme hvad som skal vokse der.

Gjest

#24


Det er plantet mye sitkagran og hybriden mellom sitkagran/kvitgran i kyststrøk. Sitkagrana sprer seg meget effektivt ved frø og nær plantefelt vokser det opp tusener av småplanter som etter hvert fortrenger naturlig stedlig vegetaasjon. Men lutzgrana (hybriden) sprer seg også med frø og krysser tilbake mot sitkagran som igjen medfører sterkere frøspredning. Slike tilplantninger vil gjøre stor og ubotelig skade på det biologiske og naturlige mangfold som hører til i kyststrøkene. Gjennoomføring av den foreslåtte tilplantnngen vil bli en skamplett for tiltakshaverne og et svært problem for kommende generasjoner. Dette må ikke få skje!

Gjest

#25


Flott initiativ!