Nei til rundkjøring og biltrafikk i Leaparken!

Kommunen vil la biler kjøre inn i og parkere i Leaparken fordi det skal bli barnehage i gamle Solhaug skole. Den flotteste og mest brukte delen av parken blir omgjort til rundkjøring med parkeringsplasser. Dette kan vi ikke akseptere!

Å slippe biltrafikk inn i hjertet av parken strider mot en fornuftig og helhetlig byutvikling. Bergen kommunen vil ha fortetting langs bybanen, og fortettingstanken gjør det ekstra viktig å verne om og beholde eksisterende grønne lunger for lek, rekreasjon og sosialt samvær.

Leaparken har en viktig funksjon i nærmiljøet, som samlingspunkt for barn og unge og friområde for lek, læring og aktiviteter. Forskning viser tydelig sammenheng mellom tilgang på grøntområder i urbane strøk og human helse og trivsel, og den politiske bevisstheten omkring bruk av grøntområder i forebyggende helsearbeid er økende. Å fjerne parkområder til fordel for biltrafikk kan umulig være i tråd med ønsket miljø- og oppvekstpolitikk. Vi protesterer på det sterkeste mot dette!

Vi ønsker barnehagen velkommen i Leaparken! Med Bybanestopp like i nærheten, bør alt ligge til rette for en miljø- og nærbarnehage, der man kan sykle, gå eller ta kollektivtransport på vei til og fra, uten at man gjør uopprettelige inngrep i Leaparken for å tilrettelegge for biltrafikk. At grøntområdene blir bevart, vil komme alle til gode, også den nye barnehagen.

La Leaparken fortsette å være en fredelig, grønn lunge til glede for barn og voksne i fremtiden også! Støtt kampen om bevaring av Leaparken og skriv under oppropet nå!