Bedre arbeidstidsordning for barnehagelærere

Barnehagelærerens oppgave er å planlegge, gjennomføre, evaluere og dokumentere pedagogisk arbeid i tråd med vårt samfunnsmandat. Med den arbeidstidsordningen som foreligger i dag er rammevilkårene for å utføre dette arbeidet for dårlige. Gjennom tre år har hovedaktørene Utdanningsforbundet (UDF) og Kommunenenes Sentralforbund (KS) forhandlet for å få på plass en ny arbeidstidsavtale for barnehagelærerne. I august 2013 brøt forhandlingene sammen. KS står på samme sted som i 2010. Riksmekleren har nå satt ned en nemnd med nøytral leder, og med medlemmer fra KS og UDF. Nemndas kjennelse i saken må følges av partene, og er ventet før jul. Vi ønsker å legge press på KS og nemnda, ved å vise at vi er svært mange barnehagelærere som bryr oss om jobben vår, og som derfor støtter utdanningsforbundets krav.

Oppropets signatører støtter Utdanningsforbundets krav om bedre arbeidstidsordning for barnehagelærerer. Kravene er som følger:

Tid til planlegging og faglig ajourføring på minst 6 timer for pedagogisk personale i barnehagen

 • Av den ordinære arbeidstiden på 37,5 timer pr. uke, skal pedagogisk personale ha rett til å få avsatt minst 6 timer til individuell og kollektiv planlegging, forberedelser, vurdering, faglig utviklingsarbeid, faglig ajourføring og lignende, for å sikre kvaliteten på det pedagogiske arbeidet.
  - Beskrivelsen av hva de minst 6 timene skal brukes til skal trekke en grense mot hvilke administrative oppgaver som ikke skal utføres innenfor rammen disse timene.
 • Minst 4 av de minst 6 timene skal være avsatt til individuelt arbeid.
 • Barnehagelærerne skal som kollegium råde over hva de minst 6 timene skal brukes til innenfor rammen av bestemmelsens ordlyd og den enkelte barnehages mål i samråd med styrer.
 • Styrer har ansvar for rammebetingelsene for gjennomføring av arbeidsoppgavene. Dette gjelder blant annet hvor og når arbeidet skal utføres
 • Dersom arbeidsplanens fastsatte timer til faglig planlegging ikke blir brukt som forutsatt, pga. fravær eller andre oppgaver som blir pålagt, så har styrer plikt til å sørge for at det frigjøres tilsvarende tid til planlegging på et annet tidspunkt eller at tiden tas igjen som overtidsarbeid.
 • Dersom barnehagelærer ikke blir ferdig med den nødvendige planlegging/forberedelse innenfor den avsatte tiden, er det styrers ansvar å avgjøre om det skal pålegges overtidsarbeid for å sluttføre arbeidet.
 • Det skal utarbeides kvartals-/halvårige planer for bruken av den samlede ukentlige arbeidstiden. Før utarbeiding av planen, drøftes dette med den tillitsvalgte/de ansatte.
 • Dersom hele eller deler av de minst 6 timene legges til barnehagen, forutsettes det at barnehagen har grupperom og gode, skjermede kontorarbeidsplasser med tilgjengelig elektronisk arbeidsredskap. Dersom barnehagen ikke har slike egnede arbeidsplasser, velger det pedagogiske personalet selv hvor arbeidet skal utføres.
 • Dersom foreldremøter eller andre møter pålegges utenfor arbeidstiden, skal det fortsatt være slik at medgått tid enten kompenseres med tilsvarende fritid eller med overtidsbetaling. I de tilfeller de kompenseres med fritid, skal overtidstillegget utbetales.

 


Barnehagske Betraktninger    Kontakt personen bak underskriftskampanjen