Appell til H.M. Kong Harald om brudd på grunnlovens paragraf 1 angående USA's anlegg på norsk jord.

Appell til Kongen angående brudd på paragraf 1 i Grunnloven og angående Baseerklæringen, gjort av Den Norske Regjering i 1949   Vi ber Hans Majestet om å stoppe iverksettelsen av Stortingets vedtak om bruk av norske områder for amerikanske styrker.

Vi er en gruppe mennesker som føler dyp bekymring for vedtak som er blitt gjort av det Norske Storting. Vi henvender oss til Kongen som ifølge grunnlovens paragraf 3, har utøvende makt i forhold til grunnloven. Vi mener at, i denne saken har ikke de folkevalgte fulgt grunnlovens paragraf 1. Vi mener også at den erklæring og det løfte som Den Norske Regjering gjorde til Sovjets regjering i 1949 om ikke å la fremmede makter etablere baser i Norge, er brutt av Stortinget. Denne erklæringen har lagt til grunn for Norges politikk i hele perioden fra 1949 og fram til nå.

Vi ber om, at Hans Majestet Kong Harald V, setter seg nøye inn i den nedenfor nevnte avtalen som ble vedtatt av Stortinget fredag 3. juni. Vi ber om at Kongen diskuterer innholdet med Kongens sønn og arvtaker H.K.H. Kronprins Haakon Magnus. Dette er en avtale som i høyeste grad berører den neste generasjon. Vedtaket gjelder Prop. 90 S (2021–2022) Samtykke til inngåelse av tilleggsavtale mellom Norge og USA om forsvarssamarbeid av 16. april 2021. Tilleggsavtale mellom Kongeriket Norges regjering og Amerikas forente staters regjering om forsvarssamarbeid.

Begrunnelse. Etter vår mening, er begrepet «omforente områder» i vedtaksteksten å betegne både som en omgåelse både av Grunnlovens paragraf 1, og av baseerklæringen fra 1949. Slik de «omforente områder» blir beskrevet i avtaleteksten, er dette snakk om amerikanske baser, områder som skal brukes av USA, der det skal befinne seg amerikansk personell, våpenlagre, hangarer, fly og marinefartøyer som skal ha fritt leide og som til dels skal følge amerikansk lov, og der norske lover i enkelte tilfeller skal settes til side. 

Grunnlovens paragraf 1 lyder: Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike. Vi mener at Stortinget med dette vedtaket har gitt USA rett til å besitte deler av Kongeriket Norge på Rygge, på Sola, på Evenes og i Ramsund.

Når Regjeringen Solberg hevdet og Regjeringen Støre hevder at basepolitikken står fast er dette feil. Det er å lyve for seg selv og for folket.

Vi mener vedtaket er i strid med basepolitikken som ble vedtatt i 1949, da Norge gikk inn i NATO. Vi siterer fra Store Norske Leksikon: «Før Norge sluttet seg til Atlanterhavspakten, erklærte den norske regjeringen at den ikke ville tiltre noen overenskomst med andre stater som forpliktet oss til å åpne baser for fremmede styrker på norsk område så lenge Norge ikke var angrepet eller utsatt for trusler om angrep (baseerklæringen). Disse selvpålagte restriksjonene var en av bærebjelkene i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk under den kalde krigen. Hensikten var blant annet å dempe spenningen i nordområdene.»

Vi som undertegner dette brevet, mener at den nåværende situasjonen i Europa understreker nødvendigheten av å holde fast ved den restriktive basepolitikken. Den oppbygging av spenning som har skjedd i Europa etter at flere og flere land har sluttet seg til NATO, er virkelig grunn for Norge til å beholde gode relasjoner til Russland. Avtalen ble gjort bare 5 år etter at Sovjet-soldater befridde Finnmark fra nazistenes grep. Russerne er våre naboer og vi må arbeide for å beholde vennskap, kultursamarbeid og gode relasjoner som har blitt etablert i den gode perioden fra Berlin-murens fall og fram til nå. Å hindre at dette settes ut i livet, er ytterligere aktualisert på grunn av Russlands invasjon i Ukraina. Vi er dypt bekymret for at en styrking av amerikansk tilstedeværelse på norsk jord og mulighet for å kunne angripe Russland fra norsk territorium, øker spenningen i høy grad og fungerer som det motsatte av forsvar og beskyttelse. 


Inger Susæg (utvidelse av innlegg i Facebookgruppa "Nei til amerikanske baser på norsk jord")    Kontakt personen bak underskriftskampanjen
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )