Vi vil beholde Bjørsetsaga som friområde

Bjørsetsaga ligger om lag 1,5 km vest for Molde sentrum, i bydelen Bjørset. I kommunedelplan for Molde By 2000-2010, ble tomta Bjørsetsaga enstemmig avsatt som friområde. Den ble likevel kjøpt av Planor i den hensikt å få omregulert tomta til bolig- og forretningsområde. Siden har den ligget som lagerplass for bygningsmaterialer og utstyr.

Bjørset Vel har over lengre tid jobbet for å sikre Bjørsetsaga som friområde. Velforeningen har i nært samarbeid med kommunen jobbet med en detaljplan for Bjørsetsaga med tilliggende sjø, strand og trafikkareal. Velforeningen ønsker at friområdet skal være en plass for rekreasjon, fysisk aktivitet, friluftsliv, allsidig lek og idrett, spesielt knyttet til sjøen. Se skisse over muligheter for utnyttelse av friområdet her

Planor presenterte den 26.5.15 en ideskisse for plan- og utviklingsutvalget som medfører utfylling i sjøen for å bygge et stort antall boliger. Se omtale i Romsdal Budstikke her

Vi ønsker ikke at friområdet og strandlinja blir nedbygd med boligblokker, som også vil virke som en barriere mot sjøen for beboerne på Bjørset. Det vil også komme i konflikt med en gjennomgående kyststi.

En ny kommunedelplan ble lagt fram for plan- og utviklingsutvalget 25.8.15. Utvalget godkjente planen, som er lagt til offentlig høring med en frist på 6 uker. Vær med å si din mening. Send inn din uttale under "Min uttalelse til planen". Frist innen 19.10.2015. Lenke til kommunedelplanen som er på høring finner du her

Tiden er knapp. Vi må bruke høringsfristen til å fremme vårt syn og påvirke politikerne. Vi mener det nå er svært viktig å samle underskrifter som støtter det synet at vi sikrer friområdet.

Kanskje kan vi klare å få politikerene til å støtte vår sak, hvis vi blir mange nok som står samlet for å beholde Bjørsetsaga som friområde.

Vær med å skriv under på kampanjen!

Vi som skriver under på denne lista ønsker at Bjørsetsagas status som friområde opprettholdes, og at en bevarer en fri strandlinje.