Vi ønsker å beholde eksisterende trasé for ny E6 strekningen Nedgård - Toset


GJELDENDE PLAN FOR E6 NEDGÅRD-TOSET ER ET FULLVERDIG ALTERNATIVVi bryr oss om bygda vår, og plassene der folk har bygd og bodd i hundrevis av år og formet et kulturlandskap som vi alle har et forhold til. Vi er veldig bekymret for at Nye Veier nå synes å ha bestemt seg for å legge en ny motorvei tvers gjennom natur- og landskapsområder, bryte seg gjennom eller fylle over det forfedrene våre møysommelig har bygd opp og, med et pennestrøk, endre nærmiljøet i disse områdene for all framtid.Vi lever nå midt i ei natur- og klimakrise, der urørte natur- og kulturlandskapsområder så langt som mulig bør tas vare på. Dette både av hensyn til å ta vare på mest mulig av det naturmangfoldet som er igjen, og fordi disse områdene har karbonlagre som så langt som mulig bør bevares, uforstyrret av inngrep i myr og jordsmonn.Vi ser ikke hvorfor vedtatt løsning, med utbedring av eksisterende E6 over Kløftbrua, ikke "fremstår som en endelig løsning på sikt", slik Nye Veier hevder. En utbygging som foreslått nå fremstår derimot som lite fremtidsrettet, sett i forhold til at Norge skal ha halvert utslippene av klimagasser innen 2030. Dette vil bl.a. kreve en omfattende flytting av gods fra vei til jernbane, i alle fall der denne er elektrisk.Når Rennebu kommune nå skal behandle planprogrammet forventer vi at kommunen så langt som mulig sørger for at egne boplasser, nærmiljø, natur- og kulturlandskap blir ivaretatt. I tillegg må det legges til grunn at vi skal inn i lavutslippssamfunnet. Vi forventer derfor at kommunen

• utformer planprogrammet slik at en utbedring etter gjeldende plan blir et likeverdig alternativ til det foreliggende forslaget fra Nye Veier. Dette innebærer at det i planprogrammet stilles krav om at konsekvensene av å følge gjeldende reguleringsplan skal klargjøres og sammenstilles med konsekvensene av det nye forslaget fra Nye Veier for alle tema.

• tar inn i planprogrammet at konsekvensene i form av utslipp av klimagasser fra anleggsarbeid og veitrafikk skal beregnes i en periode fram til 2050, samt at utslipp som kommer som følge av arealinngrep tas med i sin helhet. Dette fordi Norge på dette tidspunktet har blitt et lavutslippssamfunn, d.v.s. at det ikke lenger skal være utslipp av klimagasser som følge av biler drevet av fossilt drivstoff.
kysytään!-- Large modal -->