VI MÅ FÅ KORTERE VENTETID FOR FAMILIEGJENFORENING SAKER FRA UDI NÅ!!!

d003265c-3310-43a5-81d8-95b771e6874711.jpeg

 

 

SCROLL DOWN FOR ENGLISH:

 

Til Justis- og beredskapsdepartementet

 

Vi oppfordrer myndighetene til å vurdere følgende endringer:

1. Reduser ventetider for behandling av familiegjenforeningssaker, FOR SAKER VEDRØRENDE NORSKE STATSBORGERE MED PARTNERE FRA UTENFOR EU/EØS. Slutt på aktiv familiesplittelse og separasjon av barn fra foreldre, partnere og samboere.

2. En nødløsning frem til UDI har kommet ajour med gamle saker. I form av f.eks lettelse på Besøksvisum / D-visum.

Pr. Idag ligger hele byrden med å møtes på oss nordmenn i Norge. Mange her har bare 5 ukers ferie. Og mange har barn dem ikke kan reise fra eller får tatt ut fra skole. Et avslag på besøksvisum betyr 12 mnd ventetid på svar fra klagen. Og kravene her er så og si uoppnåelige. Mange får avslag ene og alene pga av at dem ikke eier bolig i hjemlandet. Og at det ansers på dette grunnlag at det er lite sannsynlig at søkeren vil returnere til sitt hjemland. Selv om vi er fullstendig klar over de fatale konsekvensene det vil medføre om vi velger å bryte disse reglene.

Vi ber om din støtte for retten til familiegjenforening i Norge, og ønsker å understreke viktigheten av reduserte ventetider i behandlingen av familiegjenforeningssaker hos UDI. Innvandringspolitiske hensyn går foran hensynet til familiens enhet og hensynet til barnets beste - stikk i strid med FNs anbefalinger. FN har gjentatte ganger kritisert Norge, og har konkludert med at hensynet til barnets beste ikke gjelder i utlendingssaker. Norge har også tidligere tapt en sak i den Europeiske Menneskerettsdomstol, som omhandlet familiegjenforening og utvisning. Regjeringen ignorerer disse klare anbefalingene, og har til nå ikke gjort de endringer som skal til for at praksis er i samsvar med internasjonale forpliktelser og menneskerettigheter. Ingenting er mer inngripende i et menneskes liv enn å bli fratatt retten til familieliv! I dag lever hundrevis av barn, ektefeller og partnere i Norge adskilt fra sin familie. Barn blir nektet å vokse opp sammen med mamma eller pappa, og ektefeller og kjærester mister årevis av livet de skulle hatt sammen. Disse menneskene lever i dag i dyp sorg og bunnløs fortvilelse i savnet av sin elskede mor, far eller ektefelle. Det å ha barn og ektefelle i Norge anses ikke som å ha særlig tilknytning til landet.

Siden April 2023, har UDI ikke lagt ut nøye ventetider på siden deres og det er mange norske statsborgere med ektefeller i utlandet som må vente på å få svar på familiegjenforening søknad i godt over ett år. Å vente over ett år på en avgjørelse bryter med retten til familieliv, menneskerettighetene og grunnloven. Dette har alvorlige konsekvenser for familiene som lider i ventetiden. Det er mest barn og kvinner som er preget av disse ventetidene og det mener vi burde tas som et stort alvorlig problem og burde endres.

Behandlingstidene i et stort antall familieinnvandringssaker er i strid med de lovbestemte kravene til behandlingstid i forvaltningsloven § 11 a). Av søkerne som ventet på svar per januar 2022 hadde 453 søkere allerede ventet på svar i rundt 2 år eller mer, mens den aller eldste saken gjaldt en søknad fra 2013. Selv om drøye 60 % av sakene har en behandlingstid på under seks måneder, ser Sivilombudet alvorlig på at UDI over flere år har hatt mange saker med svært lange behandlingstider. Det er særlig alvorlig at dette også gjelder mange saker om barn.
 
Lange behandlingstider i familieinnvandringssaker utgjør en risiko for brudd på retten til familieliv etter Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen artikkel 8. I saker som gjelder eller berører barn kan svært lange behandlingstider dessuten innebære et brudd på bestemmelsene om at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn, jf. Grunnloven § 104 annet ledd og FNs barnekonvensjon artikkel 3 nr. 1

I tillegg vil vi påpeke at Norge har fått verdens dyreste avgift for familiegjenforeningssøknader som pr.idag koster 11 900 kr. Så det burde kunne forventes en raskere behandlingstid til denne prisen.

Vi ønsker også å bringe oppmerksomheten mot en bekymrende skjevhet i familiegjenforeningspolitikken, spesielt for norske statsborgere som har giftet seg med noen som kommer utenfor EU/EØS-området. Det er vår oppfatning at familiegjenforeningssaker for disse gruppene behandles på en urettferdig og diskriminerende måte. Det er påfallende at personer fra EU/EØS-området og personer som kommer på arbeidsvisum, gis prioritet over norske statsborgere når det gjelder familiegjenforeningssaker. Der er ventetiden KUN 4 mnd. Dette er i strid med prinsippet om likhet for loven og burde ikke være akseptabelt hvordan Norge prioriteter enkelte borgere ovenfor sine egne. Vi mener dette systemet bør endres. Vi ber om at myndighetene tar forslaget til etterretning og handler for å sikre rettferdighet for alle familier som søker gjenforening i Norge.

 

Hilsen,

Vi som er preget av UDI sine ventetider.

Facebook gruppen vår: https://www.facebook.com/groups/889795932601702 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Urgent Appeal to the Ministry of Justice and Public Security

We encourage the authorities to consider the following changes:

  1. Reduce waiting times for the processing of family reunification cases, ESPECIALLY FOR CASES INVOLVING NORWEGIAN CITIZENS WITH PARTNERS FROM OUTSIDE THE EU/EEA. Put an end to active family separation and the separation of children from parents, partners, and cohabitants.

  2. Implement an emergency solution until the Norwegian Directorate of Immigration (UDI) has updated old cases. This could include, for example, easing the requirements for Visitor Visas / D-visas.

Currently, the entire burden of meeting falls on us Norwegians in Norway. Many here only have a 5-week vacation, and many have children they cannot travel away from or take out of school. A rejection of a visitor visa means a 12-month waiting period for a response to the appeal. The criteria are nearly unattainable, with many rejections solely because the applicants do not own property in their home country. It is considered on this basis that it is unlikely the applicant will return to their home country, even though we are fully aware of the catastrophic consequences that breaking these rules would entail.

We seek your support for the right to family reunification in Norway and emphasize the importance of reduced waiting times in the processing of family reunification cases at UDI. Immigration policy considerations take precedence over the unity of the family and the best interests of the child - in direct contradiction to UN recommendations. The UN has repeatedly criticized Norway, concluding that the best interests of the child do not apply in immigration cases. Norway has also previously lost a case in the European Court of Human Rights, which concerned family reunification and deportation. The government is ignoring these clear recommendations and has not made the necessary changes to align practices with international obligations and human rights. Nothing is more intrusive in a person's life than being deprived of the right to family life! Today, hundreds of children, spouses, and partners in Norway live separated from their families. Children are denied the opportunity to grow up with their mother or father, and spouses and partners lose years of the life they should have had together. Having children and a spouse in Norway is not considered to have a particularly strong connection to the country.

Since April 2023, UDI has not posted accurate waiting times on their website, and many Norwegian citizens with spouses abroad have to wait well over a year to receive a response to their family reunification application. Waiting over a year for a decision violates the right to family life, human rights, and the constitution. This has serious consequences for the families suffering during the waiting period. It is mostly children and women who are affected by these waiting times, and we believe this should be recognized as a significant and urgent problem that needs to be addressed.

Processing times in a large number of family immigration cases are in violation of the statutory requirements for processing time in the Administrative Procedure Act § 11 a). Of the applicants waiting for a response as of January 2022, 453 applicants had already been waiting for a response for around 2 years or more, with the oldest case dating back to 2013. Although just over 60% of the cases have a processing time of less than six months, the Ombudsman views it as serious that UDI has had many cases with very long processing times for several years. It is particularly serious that this also applies to many cases involving children.

Extended processing times in family immigration cases pose a risk of violating the right to family life under the European Convention on Human Rights Article 8. In cases involving or affecting children, very long processing times may also constitute a violation of the provisions that the best interests of the child should be a fundamental consideration, cf. the Constitution § 104, second paragraph, and the UN Convention on the Rights of the Child Article 3, paragraph 1.

Additionally, we would like to point out that Norway has the world's most expensive fee for family reunification applications, currently costing 11,900 NOK. Therefore, a faster processing time should be expected at this price.

We also want to draw attention to a concerning imbalance in family reunification policy, especially for Norwegian citizens who have married someone from outside the EU/EEA. It is our perception that family reunification cases for these groups are treated unfairly and discriminatorily. It is striking that individuals from the EU/EEA and those coming on work visas are prioritized over Norwegian citizens when it comes to family reunification cases. The waiting time for them is ONLY 4 months. This is in violation of the principle of equality before the law and should not be acceptable in how Norway prioritizes certain citizens over its own. We believe this system should be changed. We request that the authorities take note of the proposal and take action to ensure justice for all families seeking reunification in Norway.

Sincerely,

Those affected by UDI's waiting times.

Our Facebook group: https://www.facebook.com/groups/889795932601702

 


Vi Som Er Preget Av Ventetidene i UDI    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Vi Som Er Preget Av Ventetidene i UDI fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...