Offentlig, nasjonal brunsneglebekjempelse NÅ!

 

Det er på høy tid OGSÅ myndighetene bidrar i kampen mot skadedyrene! Våre politikere har fraskrevet seg alt ansvar for å stanse eller begrense brunsnegleinvasjonen i 28 år! Mens private hageeiere og bønder sliter seg ut og har store utgifter, sitter regjering og myndigheter fremdeles stille og betrakter skadedyrinvasjonen utvikle seg til et stadig større, mer kostbart og mer omfattende samfunnsproblem.

Vi har fått NOK!

Stat, kommuner, bedrifter og private i hele EU er fom. 01.01.16 forpliktet til aktiv bekjemping. Vår regjering har derimot valgt å ikke følge EU's forordning. Deres eneste tiltak, og som skal «hindre videre spredning», er å innføre en forskrift som fom. samme dato:

a)  "Forbyr" brunsnegler (!)
b)  Pålegger planteimportører å kontrollere planter for egg og snegler

At det allerede finnes milliarder som fritt får fortsette å formere, spre og spise seg gjennom bokstavelig talt hele landet, velger det store flertallet av våre riks-, fylkes- og kommunepolitikere å overse. Mat- og Landbruksminister Jon Georg Dale, Klima- og Miljøvernminister Vidar Helgesen og Helse- og Omsorgsminister Bent Høie er dessverre ingen unntak.

Politikere flest skyver alt ansvar over på hageeiere og bønder. De fastholder at det er du og jeg som må ta ansvaret for brunsneglebekjempingen også på offentlig grunn; Kirkegårder, sykkelstier, lekeplasser, veier og friarealer, - områdene vi stadig re-infiseres fra uansett hvor mye tid, penger og energi vi bruker på bekjemping på egen eiendom og i nabolaget.

Foruten de enorme skadene brunsnegleinvasjonen påfører land- og hagebruket, den store trusselen den representerer ift. dyrehelse, miljøet og økosystemet, har den også svært negative konsekvenser for menneskers fritid og trivsel, følgelig også livskvalitet og psykiske/fysiske helse. Det er viktig for helsen at vi trives der vi lever og bor!

Myndighetene kan relativt raskt og enkelt iverksette en rekke kort- og langsiktige tiltak. Dessverre er det svært få av  våre politikere som har kunnskap, interesse for eller vilje til å ta invasjonen og alle problemene den medfører, på alvor.

Derfor noen forslag til/eksempler på tiltak som kan gjennomføres på nasjonalt, fylkes, eller kommunalt nivå:

 • Avsette midler til kommunene for utdeling av Nemaslug til vel/borettslag og til bruk på kommunal grunn (nematoder: finnes naturlig i norsk jordsmonn, godkjent i økologisk dyrking uten sperrefrist).

 • Avsette midler for kommunene til utlegging av Sluxx på kommunal grunn som friarealer, strender, grøfter, gang-/sykkestier osv. (Brunsneglene finnes hovedsaklig i/rundt bebygde strøk, tiltak andre steder er uaktuelt med unntak av evt. sporadiske populasjoner).

 • Avsette større midler til forskning på brunsnegler og flere effektive, miljøvennlige bekjempingsmidler.
  Staten tar årlig inn rundt 200 mill. i miljøavgifter og mva. på sneglemidler. Noe av dette må komme forbrukerne, landbruket, miljøet og økosystemet tilgode.

 • (Pålegge alle kommuner å) tillate bråtebrann to forhåndsmeldte helger hver vår og en helg hver høst

 • Sette opp holdningsskapende, enkle skilt ved offentlige søppelkasser, på P-plasser o.l. (a lá "bruk hundepose")

 • Opprette stasjoner med saks/barkespade, små spader og avfallsdunker langs turstier, gang- og sykkeveier med oppfordring om å drepe brunsnegler (som i Hamar Kommune/Domkirkemuséet, et flott eksempel til efterfølgelse!).

 • Arrangere kommunale snegleplukkekonkurranser

 • Tilby idrettslag, korps o.a. snegleplukking på offentlig grunn for en gitt pris pr. kg.

 • Tilby innsatsgrupper, arbeidsledige, tilreisende, skoleungdom o.a. lønnet arbeide med div. bekjempingstiltak på offentlig grunn (snegleplukking, utlegging av Nemasluginfisert åte, rydding/fjerning av kvisthauger o.a., fjerning av lave grener på utsatte steder, tømme/bytte ut utplasserte "snegledunker" o.l.).

 • Pålegge produsenter/leverandører av jord å behandle vha. varme e.l. slik at anleggs- og annen jord leveres egg-/sneglefri. Inntil så skjer, må anleggseier selv ta ansvar og stille slikt krav (en del avfallsparker tilbyr slik kompostjord).

 • Nasjonal snegleplukkedag vår og høst (holdningsskapende).

 • Subsidiere jernfosfatmidlet Sluxx for landbruket.

 • Fjerne statlige avgifter og mva. på sneglemidler.

 • Informasjonskampanjer med oppdatert informasjon om brunsnegler, forbygging og bekjemping. (Medias normalt bagatelliserende, tildels latterliggjørende intervjuer og artikler er oftest basert på lite virksomme kjerringråd og utdatert eller mangelfull forskning, fremfor reellt nyttig informasjon og løsninger basert på praktisk erfaring).

 • Definere brunsnegler som skadedyr slik at de underlegges Forskrift om skadedyrbekjempelse, følgelig at det blir pliktig for stat, kommune, bedrifter og private å bekjempe dem på eiendom man eier eller disponerer (tilsvarende som for rotter, veggedyr mm. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-12-21-1406).

 • Vha. utfyllende forskrift inndefinere brunsnegler i Nabolovens §2 (”Ingen må ha, gjera eller setja i verk noko som urimeleg eller uturvande er til skade eller ulempe på granneeigedom” https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1961-06-16-15).

 • Informasjonskampanjer i media, inkl. pressemeldinger o.l., om pliktig bekjemping på eiendom man eier/disponerer.

 • Gi (midlertidig) dispensasjon eller endre regelverket slik at det ikke er tysk produsent Neudorff som kontrollerer hvem i Norge som tillates å kjøpe/bruke Sluxx.

  Sluxx er et effektivt jernfosfatmiddel godkjent for bruk i økologisk dyrking uten sperrefrist, kun skadelig for snegler. Midlet selges fritt bl.a. i Tyskland, men er i Norge bare tilgjengelig for yrkesdyrkere med plantevernsertifikat. Dette fordi tysk produsent ikke tillater norsk importør å søke Mattilsynet om godkjenning for "hobbybruk". Det er i Neudorff's økonomiske interesse at private kun har tilgang til deres tilsvarende, men mindre effektive og vesentlig dyrere sneglemiddel Ferramol.

  Også for Staten ligger det store inntekter i at "hobbydyrkere" henvises til evigvarende kjøp/bruk av mindre effektive sneglemidler (hhv. 65 og ca. 150 mill. i mva. og miljøavgift i 2013 alene).

  Avgiften er iht. politikerne et virkemiddel for å begrense forbruket av plantevernmidler (her sneglemidler). Samme argument brukes for å unnlate å endre regelverket mtp. fritt salg av Sluxx. Resultatet er imidlertid det motsatte! Anbefalt/nødvendig forbruk av "hobbypreparatene" er mye større enn for Sluxx at denne og tidligere regjeringers "miljøpolitikk" medfører at jordsmonnet tilføres mange ganger mer jernfosfat enn nødvendig (hhv. netto 200-300gr. jernfosfat/daa pr. sesong vs 80gr./daa et begrenset antall sesonger).

  Det er også velkjent at det i mangel av rimeligere og mer effektive sneglemidler smugles inn (og omsettes) bl.a. metaldehydholdig sneglegift fra utlandet. Disse, i Norge ulovlige preparatene, er dødelig/skadelig for alt fra insekter til pinnsvin, hunder, katter og små barn.

  Mens vi med et effektivt middel som Sluxx kunne redusert brunsneglebestanden betraktelig i løpet av få sesonger, vil forbruket av de mindre effektive midlene være "evigvarende".


Politikernes og myndighetenes generelle unnfallenhet går på sterk bekostning av miljøet, økosystemet, landbruket/kortreist mat, dyrevelferd og svært mange menneskers trivsel, livskvalitet og derigjennom helse!


NOK er NOK!


Vi krever at Regjeringen umiddelbart iverksetter offentlig, nasjonal bekjemping av brunsnegleinvasjonen!

 Signaturen må bekreftes av alle andre enn de registrert med e-postadresse @gmail!
Sjekk spamfilterer om du ikke mottar e-post med spørsmål om bekreftelse.Lik, del og invitér venner til å følge Folkeaksjonen på
https://www.facebook.com/folkeaksjonforoffentligsneglebekjemping
@AksjonBrunsnegl

 

 

Folkeaksjon for offentlig, nasjonal brunsneglebekjempelse
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )