Vi krever ny avkjørsel til FV120 på Ringvoll

Dette er et innspill for detaljregulering for Ringvollkollen som pr. dags dato er ute på høring (arkivsak:22/54 - PlanID 301420210012 - Detaljregulering for Ringvollkollen ).  

Trollveien har i dag 27 boenheter, samt øvrig trafikk for levering og henting til barnehagen og skolen. Med forslaget til Ringvollkollen 2, hvor det er planlagt 100 boenheter (pers.komm. Magnus Hauken i Østavind Arkitekter AS), og allerede vedtatt Ringvollkollen 1, hvor det bygges 47 boenheter, vil Trollveien få en betraktelig økning i trafikk. Etter våre beregninger vil trafikkmengden, i forhold til beboende som vil bruke Trollveien som hovedfartsåre, øke med minimum 544 %!  I et område som Ringvoll, hvor det er svært begrenset med kollektivtransport-tilbud, er det vanlig å ha to biler per hushold, så dette tallet vil trolig øke da denne utregningen er beregnet på 1 bil pr husstand.  Dette vil innebære en særdeles økning av trafikken på det som er en barnehage- og skolevei. Vi synes det er uakseptabelt dersom politikerne vedtar dette!

Det at Trollveien er en barnehage- og skolevei burde vektlegges i avgjørelsen om hvilke avkjørsler de nye byggetrinnene skal bruke. De fleste av barna som går til og fra skolen må krysse Trollveien på et eller annet tidspunkt. Og det er heller ingen gangfelt som de kan bruke når de skal krysse veien. Skolegården er ikke gjerdet inn til vanlig, og det er kun enkelte busker og et fortau som skiller skolegården fra bilene. Dersom trafikkmengden til Trollveien økes med 544 % (eller mer dersom boenhetene har flere biler), er dette en reell fare for barnas trygghet!

Selv om Trollveien har nylig fått etablert fortau, er gaten relativt smal med sine 4,5 meter bredde (fra fortauskanten). Ser man i dokumentet «veg og gateutforming, håndbok N100» fra Statens vegvesen (2014) del B.4.1 og 2 (s. 24-25) er Trollveien definert som en ett-kjørefelts gate grunnet bredden på kjørebanen. Ett kjørefelts-gater skal ha en årsdøgntrafikk (ÅDT) som ikke er mer enn 300. Dersom det åpnes for at Ringvollkollen 2 også skal bruke Trollveien som hovedfartsåre, i tillegg til Ringvollkollen 1, beboere i Trollveien og trafikken til og fra skole og barnehage, er det rimelig å påstå at ÅDT-tallet vil stige over 300. Trollveien er for smal for å kunne bli definert som en to kjørefelts-gate. Med andre ord, er Trollveien ikke dimensjonert for disse endringene og vil ikke tilfredsstille kravene til Vegvesenet.

Vi er også usikre på hvordan forholdene vil være til vinteren, siden det har blitt svært smale veiskuldre (som ikke tillater store brøytekanter) etter det ble laget fortau. Særlig gjelder dette i nedre del av Trollveien. Vi er derfor bekymret for at veien blir innsnevret på vinterstid på grunn av snø og brøytekanter. Dette vil gjøre adkomsten trang og lite egnet for den trafikkøkning som kan påregnes fra det nye boligfeltet. Særlig ved renovasjonsbiler, vareleveranser med lastebiler og utrykningskjøretøy som krever 3,5 meter bredde for å komme seg frem: Her er det lite å gå på ved møtende trafikk! Det gjelder også i de tilfeller hvor besøkende til de som bor i området må parkere i gaten.

I byggetrinn 3 er det planlagt 100 boenheter og med hovedvei fra Eventyrveien (pers.komm. Magnus Hauken i Østavind Arkitekter AS). Her vil det også oppstå samme problemstillinger som ved Trollveien; Eventyrveien må krysses av de barna som bor på norddelen av boligfeltet.

Det stilles spørsmål om det er forsvarlig at boligfeltet økes med 247 boenheter (i dag er det ca. 120 boenheter på boligfeltet) uten at det blir en ekstra avkjørsel til fylkesvei 120. Fortsettes det som planlagt som i reguleringsplanene i dag, vil hele Ringvoll, med ca. 367 boenheter kun ha en vei inn og ut av boligfeltet og til FV120. Hvordan skal dette løses i tilfeller hvor avkjørselen blir midlertidig stengt?

Slik vi ser det, er løsningen for dette av det etableres en ny avkjørsel til FV120 sydfra de nye boligfeltene (mot Skjellfoss/Fossnes grendehus). Dette vil avlaste skoleveien, dersom de nye boligfeltene (Ringvollkollen 1,2 og 3) kan kjøre ut av boligfeltet uten å måtte kjøre forbi skole og barnehagen. 

Dette brevet er sendt ut til de som er medlemmer av Ringvoll facebook-gruppe, og alle har hatt muligheten til å signere gjennom opprop.no. Vedlagt er en liste med navn over de som har signert.

Med vennlig hilsen, [Navneliste fra dette oppropet vil bli presentert her]

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Vilde M. Dalåsen fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...