Vi krever en uavhengig evaluering av påtalemyndighetenes håndtering av Eirik Jensen saken

Siden nå Eirik Jensen saken er kjørt til veis ende i domstolene, krever vi en uavhengig gransking av påtalemyndighetenes håndtering av Eirik Jensen saken. Dette fordi saken inneholder svært mange uklare elementer og ubesvarte spørsmål. Politiet har annonsert at de skal evaluere seg selv. Dette er slik vi ser det ikke tilfredsstillende da det blir oppfattet som en «bukken til havresekken» tilnærming som sannsynlig ikke vil bringe noe klarhet i hva som er gjort rett eller galt i denne saken.

Uavhengig av dommen har denne saken vist store mangler ved påtalemyndighetenes håndtering både før og under selve saken. Vi har hovedsakelig tre spørsmål som bør belyses:

1.      Hvordan kan Eirik Jensen ha gjort seg skyldig i det han er dømt for? Dette forutsetter at både Asker og Bærum og Oslo politidistrikter lider av seriøs kompetansemangel og systemsvikt.

2.      Hvordan kan Spesialenheten gjennomføre en etterforskning som har kostet mange millioner kroner uten å klare å fremskaffe noen andre fakta enn det som allerede var lekket til media før den domfelte ble siktet? 

3.      Hvorfor har alle ledd fra påtalemyndighetens side gjort alt de kan for å sperre for allmennhetens innsikt i alle sakens sider? 

Under følger en ikke uttømmende liste med hovedpunkter som vi mener bør undersøkes:

1.      Lekkasjer Allerede før Eirik Jensen ble siktet så har media via lekkasjer, som kun kan ha kommet fra Spesialenheten og Asker og Bærum politidistrikt, bidratt til å forhåndsdømme den nå dømte Eirik Jensen. I tillegg så har det vært hevdet at det kriminelle miljøet har visst at Eirik Jensen var mistenkt. Det har gjennom saken vært hevdet at mistanken mot Eirik Jensen bare var kjent av noen få personer hos Spesialenheten og Asker og Bærum politidistrikt. Dette burde gjøre det enkelt å finne ut hvem som stod bak disse lekkasjene.   Vi krever en uavhengig granskning av hvordan disse lekkasjene har oppstått, motivasjonen bak disse og hvordan dette har farget dom i saken.  

2.      Notoritet Eirik Jensen har blitt kritisert for manglende notoritet i sin håndtering av informanter og kilder. Dette har blitt brukt som et verktøy for å sverte Eirik Jensen som politimann. Samtidig så har man gjennom saken erfart at hverken riksadvokat, spesialenheten, innlånte etterforskere fra Asker og Bærum politidistrikt eller andre involverte har klart å dokumentere beslutninger og fremsatte utsagn/påstander.   Vi krever en uavhengig granskning av hva som er dokumentert rundt de beslutninger som er knyttet til siktelsen og etterforskningen av Eirik Jensen.  

3.      Etterforskningen Hele håndteringen av etterforskningen fra det noe underlige «forhøret» av Cappelen i fengselet (Ila-samtalene), valget om ikke å avlytte Eirik Jensen og bruken av etterforskere fra Asker og Bærum politidistrikt, har hele veien vist at etterforskningen har manglet den objektivitet som kreves. Det ble aldri foretatt en etterforskning som fulgte et annet spor enn det som var basert på Cappelens historie. Inntrykket man sitter igjen med, er at dette er et bestillingsverk fra spesialenheten med et mål om å få Eirik Jensen dømt.     Vi krever en uavhengig granskning av etterforskningen med profesjonelle etterforskere som vet hvordan dette skal gjennomføres på en profesjonell, objektiv og etterrettelig måte.  

4.      Prosessen Ser man på selve rettsprosessen, så var det helt tydelig at Eirik Jensen stod alene mot tre parter: 1. Spesialenheten 2. Aktor i Cappelens del av saken 3. Cappelen og hans forsvarere Alle de tre partene hadde sammenfallende interesser knyttet til det å få Eirik Jensen dømt. Dette er ikke slik vi ser det en rettferdig måte å rettsforfølge en person på. I tillegg, er det viktig at allmennheten får innsyn i Eirik Jensens forklaringer, som i stor grad foregikk for lukkede dører.   Vi krever en uavhengig granskning av om dette er en korrekt måte å gjennomføre en rettsak på som også ivaretar den siktedes rettigheter.  

5.      Ansvar Dersom det er mulig for en enkelt politimann å åpne grensene for det kvanta med hasj som Eirik Jensen er dømt for, så er dette noe mer enn en enkelt politimanns tjenestefeil. Eirik Jensen hadde ledere over seg og et tollvesen som han ikke hadde noen myndighet over. Det virker ikke helt usannsynlig at dette ikke ville blitt avdekket langt tidligere, og det er heller ikke sannsynlig at Eirik Jensen kunne ha påvirket de påståtte innførslene.

Vi krever en uavhengig granskning av hva ledelsen i både Oslo og Asker og Bærum politidistrikter har visst om Eirik Jensen sitt arbeid og hva de kan dokumentere rundt dette.   Uten en uavhengig granskning bestilt av et overordnet organ som ikke er en del av påtalemyndigheten eller politiet, vil denne saken forbli uavklart og oppfatningen av Norge som en rettsstat vil forbli svekket. For at en slik granskning skal kunne utføres på en objektiv måte bør den gjennomføres av internasjonale ressurser med dokumentert erfaring innen etterforskning og jus. Denne saken har vært i media i så lang tid at det sannsynligvis ikke finnes personer i Norge som ikke allerede har et farget syn og dermed ikke kan utføre granskningen på en forsvarlig og objektiv måte.


Støttegruppene for Eirik Jensen    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Støttegruppene for Eirik Jensen fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...