Vi Krever at Regjeringen Pålegger NRK å redegjøre for hvorfor partiet Demokratene og nyere partier ble boikottet i valgkampen

Som Norske statsborgere, tilhengere av det Norske Demokratiet uavhengig av politisk meninger, med stemmerett i Norge Signerer vi herved på dette oppropet og er enig i saken slik den er forklart her.

Nrk brøt med sine vedtekter ved siste Stortingsvalg og deltok med dette i å svekke det Norske Demokratiet i stedet for å verne om og fremme Demokratiet.

 

Kun de 9 regjeringspartiene fikk fremme sin politikk gjennom nrk sine debatter i TV og radio, og var med på valgomater og meningsmålinger. Partier som Demokratene og andre partier ble ikke ble viet oppmerksomhet i debatter, i meningsmålinger, og fikk heller ikke være med i valgomater osv. Det er av NRK tilsynelatende blitt utført en helt klar bevist eller ubevist valgmanipulasjon, siden store deler av Norges befolkning som stemte på andre partier enn de 9 "stortingspartiene" samt flere potensielle velgere av disse som ikke ble tilstrekkelig opplyst i forkant av valget om hvilke politikk som var tilgjengelig. Som borgere i Norge krever vi med dette at regjeringen pålegger statskanalen NRK om å gå ut med en full offentlig redegjørelse for hvorfor politikere i de andre partiene  ikke ble invitert til debatter for å fortelle folk  om de respektive partiers politikk på lik linje med andre partiledere i de 9 "Elite partiene". For eksempel om man ser på partiet Demokratene, som fikk i overkant av 34.000 stemmer hvis man skal tro at de offentliggjorte tallene er riktige, dette partiet kunne for eksempel ha fått mye mer stemmer hvis ALLE deler av Det Norske folk var blitt tilstrekkelig opplyst, ved at for eks dette partiets ledere hadde fått taletid for åpent kamera. 

 

I NRK`s vedtekter fremgår det klart at de skal ivareta ytringsfrihet for borgerne, fremme og styrke det norske Demokratiet for alle.   

 

For eksempel, Demokratene som parti samt flere andre godkjente partier med lister ble  ikke viet mye oppmerksomhet i forkant av valget slik som andre partier. Demokratenei fikk i overkant av 34.000 Velgere (Inkludert flere tusen parti medlemmer) i Norge, hvorav de aller fleste sikkert er fullstendig enige i at NRK bevisst har brutt sine vedtekter i den hensikt å sørge for at Demokratenes politikk ikke skulle nå ut til et eventuelt flertall i befolkningen. Demokratene hadde i månedene før valget et formidabelt hopp i medlemsmassen, og flere grupper ble dannet og tusenvis i folket viste et glødende engasjement for en helt ny type politikk og et partiprogram som skulle treffe de fleste i Norges land.  Det kan i tillegg til dette nevnes at det har blitt rapportert fra velgere over hele landet at i flere stemmelokaler var ikke en gang stemmesedler for Demokratene lagt ut, folk måtte be de ansvarlige ved lokalene om å få utlevert stemmesedler ! Dette er nok et bevis på at vi i Norge også på en eller flere måter blir utsatt for en form for valgfusk. Nå er jo ikke akkurat det NRK sin skyld at det ikke er tilgjengelig stemmesedler men det bør som sagt likevel nevnes i denne saken.

 

Når det gjelder Demokratenes Programm, er det satt sammen av alle de beste sakene fra Alle 9 partier i den tradisjonelle Venstre til Høyre aksen, hvorav alt som virket ufornuftig for partiet Demokratene fra de andre partiene var utelatt. Denne nye formen for politikk er basert på en vannrett linje med Over / Underklasse hvorav partiet Demokratene er et antiglobalistisk folkeparti sentrum under linjen, og de resterende tradisjonelle partiene over. Kort sagt et stødig program som skulle gi noe for alle og enhver. Det er med det nærliggende å tro, at dette var av "noen"  et sted ansett å være et såpass bra program som det Norske folk faktisk kunne finne på å støtte skikkelig opp om ved valget, at disse "noen" ikke på noen måte ønsket at dette skulle nå ut til folk gjennom riksdekkende medier.  Hvis tilfellet er at et Norsk politisk parti (Uansett parti) blir utelatt fra å delta i demokratiske prosesser i debatter osv, så er det en form for valg påvirkning / manipulasjon av vårt demokratiske valg.

 

Hos NRK finner man opplyst følgende under deres side for Vedtekter:

 

Rammene for NRKs virksomhet er satt gjennom et sett vedtekter. Kulturdepartementet er NRKs generalforsamling og her vedtas vedtektene. NRK-plakaten inngår som del II og III av vedtektene og gir rammene for NRKs samfunnsoppdrag. NRK eies og finansieres av staten og ble i 1996 et NRK statlig aksjeselskap, forvaltet av Kulturdepartementet. Rammebetingelsene settes av kringkastingsloven, NRKs vedtekter inkl. NRK-plakaten, Prop. 1 S og Stortingets behandling av denne, samt tildelingsbrev fra Medietilsynet. Medietilsynet vurderer årlig hvordan NRK oppfyller oppdraget og tilsynets vurdering offentliggjøres i en årlig allmennkringkastingsrapport som behandles av NRKs generalforsamling (kulturministeren).  

 

Som vedtekter man kan anse at NRK har brutt er følgende:

§ 12 NRK skal ha som formål å oppfylle demokratiske, sosiale og kulturelle behov i samfunnet.

Merknader: De har etter vår mening (Vi som har undertegnet dette oppropet) IKKE oppfylt "Demokratiske behov", heller ikke "kulturelle behov" hvis man skal vise til Demokratenes politikk som taler for ivaretakelse av vår kultur. Folk har blitt avskåret for å høre partiets politikk både for demokratiske / politiske saker til hva vi står for når det gjelder Norges kulturarv.  

 

§ 13 NRK skal ivareta ytringsfrihet og ytringsvilkår for borgerne. NRK skal være redaksjonelt uavhengig og være balansert over tid. NRK skal bidra til å fremme den offentlige samtalen og medvirke til at hele befolkningen får tilstrekkelig informasjon til å kunne være aktivt med i demokratiske prosesser.

 

Merknader: De har etter vår mening /Vi som har undertegnet dette oppropet) IKKE oppfylt Ytringsfrihet / parti politikeres rett til å få formidle politikk på vegne av en hel gruppe nordmenn og kvinner som medlemmer i partiet Demokratene, på lik linje med andre partiers politikere som opptrer på vegne av sine medlemmer. De sier de skal være redaksjonelt uavhengig, da burde alle politikere behandles likt og få slippe til. De har heller IKKE oppfylt sin plikt ifølge denne vedtekts paragrafen å medvirke til at HELE befolkningen får tilstrekkelig informasjon til å være aktivt med i demokratiske prosesser. Med dette mener vi henspeller direkte til at Store deler av befolkningen som ikke hadde hørt særlig om Demokratene eller fått sjansen å høre politikere fra Demokratene fortelle om partiets politikk ble avskåret fra dette.

 

For Demokratene som parti kunne det betydd et helt annet valgresultat ved stortingsvalget 2021 Nå i ettertid registrerer man i den daglige økningen av nye medlemmer i støttegruppene for Demokratene på internett mange som etter valget har sagt nettopp dette, at de ikke var opplyst i særlig grad før valget om partiet Demokratene. Mange av disse har selv etter å ha stemt på andre partier allerede snudd og støtter nå opp om demokratene. Dette viser at der er / var folk i Norges land som ville ha stemt annerledes hvis de hadde vært opplyst tilstrekkelig om hvilke alternativer de hadde å gi sin stemme til. Vi kan legge til her at NRK heller ikke tok med Demokratene som parti i sine valgomater. Det er ut fra det da nærliggende å tro at folk generelt ikke skulle få muligheten å se om partiet Demokratene var et parti som kunne passe dem.  

 

Vi som har signert dette opprop, (X Antall av Norske borgere) krever at Den Norske Regjering pålegger rette departement/ og eller andre instanser å granske bakgrunnen for den tilsynelatende boikotten / utestengelsen av Alle de andre partiene med lister untatt de 9 stortingspartiene, for å kunne fremme sin politikk til borgere av NORGE som en del av vårt Demokrati. Vi krever også med dette at rette instans i den Norske Regjering pålegger statskanalen NRK å gå ut offentlig med en full redegjørelse for HVORFOR de ikke ville bidra til for eksempel å dele Demokratenes politiske syn ved å invitere partiets politikere til debatt, slik at borgere kunne fått en større valgfrihet i forkant av bruk av sin stemmerett. Demokratiet er ved denne, NRK sin praktisering av utestengelse av enkelte politiske grupperinger helt klart svekket, i stedet for styrket, som jo NRK i sine vedtekter har forpliktet seg til å bidra med.

 

Denne underskriftskampanjen er IKKE på vegne av partiet Demokratene, eller noe bestemt parti, men på vegne av Norske borgere og velgere som har gitt sin stemme til bl.a Demokratene, og andre  partier som heller ikke fikk mye oppmerksomhet, og på vegne av borgere som i ettertid etter valget har endret politisk ståsted eller føler at de ikke er tilstrekkelig opplyst av NRK om hvilke politiske alternativer de hadde å velge i. Totalt sett på vegne av alle som på bakgrunn av dette har signert underskriftskampanjen.

Det poengteres her at underskriftskampanjen er skapt for velgere i ALLE partier av de som føler seg utestengt, men også for borgere som stemte på stortingspartier,  men som likevel ønsker med dette å signere for at NRK må svare for å ha svekket demokratiet i stedet for å styrke det ved å som det står i deres vedtekter "Å opplyse alle delere av folket i demokratiske prosesser".

Forfatter av oppropet fraskriver seg å svare på ethvert spørsmål eller tar noe ansvar om å kommentere dette til eventuelle medier. Forfatter av oppropet og tilhørende skriv angir og betegner dette som en del av sin borgerplikt, å bidra til å verne om vårt felles Demokrati.

 

NRK kan ikke ansees å ha tatt sin plikt for å ivareta Demokratiet tilstrekkelig!     

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Bjørnar Thomassen fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...