Vi krever at bystyret behandler planene om et motorsenter i tråd med lovverket, ved rullering av kommuneplanen etter valget.

BEVAR NORDBØMARKA!

NEI TIL HURTIGREGULERING TIL MOTORSPORT!

Lillesand Motorsportsenter AS vil bygge Norges største motosportsenter i den mest urørte skogen mellom Lillesand og Birkenes. Nå vil de ha støtte til hurtigregulere området fra LNF-område til næringsområde, i stedet for å følge rådmannens forslag om å ta det ved neste rullering av kommunplanen.

FB-side 

Filmer: Velkommen til Nordbømarka  Hva er visjonen til Motorsportsenteret? 

"Rådmannen mener at et motorsportsenter som berører store områder med urørt natur og har andre miljømessige konsekvenser burde vært avklart på et overordnet nivå (...) store arealer med uberørt natur vil gå tapt. Omfanget og konsekvensene vil være omfattende. I planinitiativet står det at planen vil påvirke naboeiendommer, og flere fagtemaer som blant annet støy, økt trafikk, miljøkonsekvenser, kulturminner og grunnforhold” Saksbehandler Julie Bermudez

“Det er ikke en rask realisering som er målet, men en god demokratisk prosess hvor prosjektet vurderes på linje med alle andre. Vi bør se prosjektet i forhold til velvære, andre næringsinteresser, helse, klimamål, friluftsliv og naturmangfold.” Espen Lia SV

La planene om et motorsenter få modne i tilstrekkelig tid og la kommunen selv utrede om dette er en god ide - ikke la utbyggers hastverk nok en gang gå på bekostning av innbyggernes interesser og medvirkning.” Espen Hovde V

“Det store paradokset er at når enkeltmennesker i vår kommune ønsker å bygge seg en garasje eller ei lita hytte i lignende områder som i kommuneplanen er avsatt til LNF, er det slett ikke sikkert man får dispensasjon til dette, selv om tiltakene er relativt små og ikke fører til mer støy eller andre plager for naboer og allmennheten.”  Oddbjørn Kylland SP

“Det å ta snarveier har aldri lønt seg (...) Et så stort prosjekt med så mange ringvirkninger av både miljø og samfunnsmessig karakter, hører hjemme på overordnet nivå i kommuneplanen (...) Er et nasjonalt motorsenter en merkevare som vi kan være stolte av når vi nå går inn i det grønne skifte?” Arild R Syvertsen

“Vi sterkt oppfordre bystyret til å si nei til videre arbeid med reguleringsprosessen. Slik kan ekspropriasjon av privat eiendom unngås” Olaug Anita Gundersen, Hildegunn Hals og Nils Bjelland, Svein Arne Bjelland, Kistina og Pål osmundsen, Anne Marie V. Steen og Ragnar Østerhus. (Grunneiere)

“Motorsportssenteret kan ikke «snike» i køen. Gode beslutninger forutsetter imidlertid at kommunene har en ryddig beslutningsprosess når de gir tillatelser med omfattende negative konsekvenser i dette tilfellet for natur og kulturlandskap.” Eirik Nordby og Peder Johan Pedersen, Naturvernforbundet

“Etter vår mening bør bystyret utsette avgjørelsen om motorsportsenteret til etter valget. Det gir partiene mulighet til å drøfte saken grundig i programarbeidet, samtidig som velgerne får en direkte mulighet til å få innflytelse på prosessen.” Lillesandsposten

"Midt i urørt skogsterreng med ny tilførselsvei og stor påvirkning på naturen rundt. (...) Vi mener det iallfall ikke skal tillates det de kaller en hurtigregulering av LNF område utenom en ordinær kommuneplanprosess." Tord Aslaksen

“Dette berører livskvaliteten til veldig mange innbyggere i Lillesand og Birkenes kommune (…) De store konsekvensene som ikke blir utredet ved å la Asbjørn Olsen forsere kommuneplanen til fordel for en egen og mindre omfattende reguleringsplan, må politikerne forstå alvoret av (...) Natur og stillhet har også en verdi." Barnas Turlag (30 medlemmer), Vegard Tveide, Pål Osmundsen, Arild Syvertsen, Lars Gustav Langemyr, Vigdis Fagge, Kristina Osmundsen, Guttorm Skalle, Jan Steen, Lisbeth Lien Skalle, Anne Marie Steen, Runar Glamsland, Thone Helene Røynås Glamsland, Erland Dyrstad, Bjørn Egil Hansen, Gry Gasbjerg Engemyr, Lars Fjeldskaar, Harald Dåvøy, Asbjørn Hovda, Thomas Erland, Ørjan Gaare, Ragnar Østerhus, Anita Breivold, Paul-Erling Lia, Tone Vareberg, Reidun Forbes, Marius Maalen Loland, Maiken Røstad Kristiansen, Jan Wilhelmsen, Svein Arne Bjelland, Tommy Franke, Vibeke Halse, Trond Kåre Larsen, Åge Elilla, Helge Uldal, Finn Salvesen, Tor Henrik Schenk, Jon Rislå, Siri A Rislå, Kristin Tveite, Terje Imenes, Grethe RislåØystein Vennesland, Pål Rislå, Odd Eigeland, Ingunn Tveide, Stine R Kristiansen, Ruben Myreng, Arne Pedersen, Ingrid Thorsen, Liv G Tveide, Linn Dåvøy, Therese Nyhaven, Marianne Rislå, Gunvor Vennesland, Magnus Tveite, Grunde Høygilt, Toralf Aas, Karoline Aas- Mehren, Øyvind Aas-Mehren, Per Øyvind Kristoffersen, Halvdan Realfsen

img_0632.jpg