Vern Tanumplatået

Opprop   18.2.2015

TANUMPLATÅET

– BÆRUMS HISTORISKE ARV OG STOLTHET

og et av de 15 mest verneverdige kulturlandskapene i Norge

 

 Vi som skriver under dette oppropet vil at det fortsatt skal dyrkes mat her, beite dyr, være bønder her som driver et aktivt jordbruk. Vi vil at framtidige generasjoner også skal kunne oppleve alle de felles verdiene generasjonene siden bronsealderen har vært med på å skape i dette rike jordbruksområdet. Derfor må vi stoppe det utbyggingspresset som det legges opp til i kommuneplanen.

 

 I mer enn 25 år er det arbeidet for å ta vare på Tanumplatået. Grunnene er mange: produktive jordbruksarealer, nasjonalt verneverdig kulturlandskap med store forekomster av automatisk fredede kulturminner, rik natur med mange sjeldne arter, viktig del av Bærums identitet og historie og viktig område for nærfriluftsliv. Området er verneverdig både etter naturmangfoldloven og etter kulturvernloven.

 

Forslaget til kommunedelplanen inneholder konkrete planer om nedbygging av sentrale deler av kulturlandskapet: Jorder på Skui og Kveise (76 daa.), Tanumbråten med automatisk fredede kulturminner, Staversletta (35,5 daa.) m.fl. Dette har alltid hørt til kulturlandskapet Tanumplatået - det er ikke mindre områder i randsonen!

 

 Etter høringen har Rådmannen anbefalt å ta vare på kulturlandskapet av nasjonal betydning, men et flertall av politikerne i Planutvalget vil det annerledes. Mot utbyggingen taler de store verneverdiene, manglende utredning av konsekvensene av utbygging, dårlig dekning av reisebehovet med kollektive transportmidler og kommunens egne, prinsipielle prioriteringer:

 

 - Matjord skal ikke bygges ned.

 - Utbygging skal skje langs banene og ved kollektivknutepunkter.

 

Med rullering av kommunedelplanen etter politikernes ønsker og lang praksis for dispensasjoner, er kommunedelplanen for Tanumplatået ingen verneplan – forslagene til flere utbygginger allerede før planen er vedtatt, viser dette med all tydelighet.

 

Til tross for de viktige argumentene for bevaring, ønsker det politiske flertallet å fortsette bit-for-bit linjen. Hvis utbyggingsforslagene vedtas, kan dette åpne for nye runder med utbyggingsforslag i senere planprosesser med begrunnelsen likebehandling av grunneiere. Kommunedelplanen skal ivareta det helhetlige kulturlandskapet. Vi ber derfor Bærums politikere om å besinne seg

og ikke bidra til at Bærums siste, helhetlige og intakte kulturlandskap i stadig større grad bygges ned.

 

     Si nei til byggeplanene på Tanumplatået!

 

 Bærum- Natur og Friluftsråd, Naturvernforbundet i Bærum, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus,

Asker og Bærum Bondelag, Jordvern Oslo og Akershus, Tanum vel, Skui vel,

Asker og Bærum Historielag, Bærum Turlag, Lilløyplassen Naturhus

 

Mere informasjon på:         www.bnfr.no eller kontakt post@bnfr.no

 

<!-- [if gte mso 9]> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="f