Vern Kristiansand og Songdalens grønne lunger fra motorveibygging

Vern Kristiansand og Songdalens grønne lunger fra motorveibygging!


Vegvesenet anbefaler i sin konsekvensutredning (mai 2015) en kombinasjon (K3) av flere utredede veikorridorer for Ytre ringvei. K3 innebærer bro over Postveien (Gamle Mandalsvei) like ved Kjerrane og Gråmannen, og lang dagsone fra Breimyr over Øygardsvannene inn i Vågsbygdmarka, samt bro over Rossevannsbekken.

Vi mener at ved en evt. bygging av en ytre ringveg må natur- og friluftsområdene på vestkanten av Kristiansand og i Songdalen vernes mot veibygging i dagen på linje med det som er planlagt for Bymarka og Jegersberg. Disse områdenes naturverdier er uerstattelige og må være overordnet økonomiske og veitekniske hensyn. Som turområder, stille soner, habitater for et stort mangfold av arter, og bærere av unik historisk og kulturell arv er de av stor verdi, og til glede for beboerne i nærområdene og svært mange andre mennesker i byen og omegn. Vi mener disse bynære naturområdene har stor betydning for folks helse og trivsel og for våre fellesskapsopplevelser i naturen.
De må tas vare på også av hensyn til våre barn og kommende generasjoner. Behovet for disse naturområdene blir bare større ettersom befolkningen øker.

Dersom motorveien legges delvis i dagen gjennom disse områdene vil det gi store og irreversible skader på kjære naturområder, svekke folkehelsen og verdiene av friluftsliv og kulturminner gjennom rasering av natur, spredning av trafikkstøy, støv, kunstig lys samt visuell forringelse.
Gjennomføring av alternativ K3 vil forringe livskvaliteten for innbyggere i nærområdene spesielt på Hellemyr, Tinnheia, Vågsbygd og Songdalen.

Vi krever derfor at ved en evt. bygging av en ytre ringvei må den i sin helhet legges i tunnel under alle berørte natur- og friluftsområder også på vestkanten av byen og i Songdalen, på linje med planene for Jegersberg og Bymarka. Dette inkluderer tunnel hele veien fra rv. 9 til Breimyr, og lang tunnel fra Breimyr til Volleberg i Songdalen.


For aksjonsgruppen "Ytre ringveg bort fra Kristiansands turområder!"