Utsett beslutning om ny skolestruktur på Nesodden

  • 19.juni skal kommunestyre stemme over rådmannens forslag om sammenslåing av Tangenåsen og Alværn ungdomsskole
  • Grunnlaget for beslutningen om sammenslåing er altfor tynt. Det har store mangler både knyttet til faglige vurderinger og økonomi.
  • Er det riktig å samle opptil 1500 elever på et lite skoleområde på Tangen og selge deler av dagens uteareal til boligbyggere?

Rådmannen på Nesodden går inn for sammenslåing av Tangenåsen og Alværn ungdomsskole til en storskole på Tangen. I tillegg er det foreslått å selge store deler av utearealet mellom Tangenåsen og Nesoddtangen barneskole til boligbyggere.
Det innebærer:

  • Samling av opptil 1500 barne- og ungdomsskoleelever på et trangt område på Tangen 
  • Uteareal på minimumsnivå, tilsvarende skoler i Oslo sentrum
  • Etablering av en stor ungdomsskole uten grundige vurderinger eller erfaringsgrunnlag fra andre kommuner
  • Legge ned Alværn ungdomsskole

Forslaget er tynt begrunnet sett fra mange sider:

Skoleresultater og trivsel
Et av rådmannens argumenter for storskole er forskning på skolestørrelse og skoleresultater for USA for High school, som tilsvarer norsk videregående. Denne forskningen er tvetydig og ikke relevant for en ungdomsskole på Nesodden.
Arbeidsgruppen som har utredet ny skolestruktur har heller ikke godt grundig nok til verks for å vurdere hvordan elevers trivsel, mobbing og andre sosiale forhold påvirkes av skolestørrelse. Erfaringer fra andre storskoler i Norge har ikke blitt fremlagt.


Begrenset uteareal
I rådmannens innstilling vil store deler av dagens uteområde på Tangen bli solgt. Dermed vil uteområde pr. elev i det foreslåtte skolealternativet bli på et minimumsnivå på 10 kvadratmeter pr. elev, like lite som på flere sentrumsskoler i Oslo. Helsedirektoratet anbefaler et uteareal på mellom 25 og 50 kvadratmeter pr. barn. Vi mener at ved storskolealternativet vil elevers fysiske aktivitet lide, og at det vil bryte med det svært mange søker når de bosetter seg på Nesodden: å kunne tilby barna sine et skole- og oppvekstmiljø som er annerledes og bedre enn i en storby.


Dårlig økonomisk begrunnet
Den økonomiske siden av storskoleprosjektet er ikke godt nok begrunnet. Slik regnestykkene er satt opp, er ikke nullalternativet sammenlignbart med de andre. Kun i nullalternativet fremgår vedlikeholdskostnadene over 30 år. Inkluderes også vedlikeholdskostnader for de andre alternativene, vil det ikke være noe vesentlige økonomiske forskjeller mellom nullalternativet og forslaget til rådmannen – selv om man selger deler av tomten til Nesoddtangen barneskole.


Utarming av lokalsamfunnet på Alværn
Det er foreslått å legge ned Alværn ungdomsskole. Bjørnemyr krets vil lide et stort tap. Området vil også miste en svømmehall, en idrettshall som blir brukt mye av både idrettslag for barn og voksne, fotballbane, skøytebane, ballbinge, skatebane, et trygt miljø ungdommen kan samles i, et trygt miljø de yngre samles i sammen med sine foreldre, et trygt miljø unge samles i på ettermiddagen og kveldene, et flott område som blir svært mye brukt i lokalsamfunnet.


Konklusjon:
Å følge rådmannens innstilling vil bli å eksperimentere med unge i sin mest sårbare alder.
Vi krever at:

Ny skolestruktur utredes nærmere. Det vil blant annet innebære å:

  • Vektlegge uteareal for barna
  • Vurdere andre alternativer enn å samle opptil 1500 barn på Tangen sentrum, herunder en ny/rehabilitert ungdomsskole på Alværn
  • Fremlegge erfaringer fra andre norske storskoler

Ingen intensjonsavtaler skal inngås med aktører før valget

På vegne av:
Anne- Louise Pålsrud
Marius Hagen
Lea Coates
Hilda Løes Hokholt
Anette L Hokholt Wiik