Toghenstillingsplass på Kambo

Bane Nor har planer om å utrede et område på hele 200 mål fra Kambo stasjon og nordover for en fremtidig togparkering i forbindelse med InterCity tog. Pga at de tekniske løsningene er vanskelig å få gjennomført i det aktuelle området, kan et service- og togparkeringsanlegg ta tre ganger så stor plass på Kambo som på de tre andre aktuelle tomtene i Rygge og Råde.

Togparkering kan ødelegge en hel bydel!

  • Konsekvenser knyttet til støy er totalt utelatt fra vurderingene.
  • Naturområdene rundt Sjøhagen vil bli påvirket/ødelagt, da det f.eks. er flere hule eiker i området som Bane Nor ønsker å prosjektere, samt at ørreten har gyteplass der.
  • Bane Nor sier til Moss Avis at Kiwi og Sjøhagen FUS barnehage ikke skal rives, men utifra tegningene vil disse bli kraftig berørt. 
  • Togparkeringen vil innebære togkryssninger som vil ruve i landskapet.
  • Hva skjer med de prosjekterte tomtene? Det foreligger godkjent detaljregulering og rammetillatelse for første byggetrinn på NSO-tomta/Sjøhagen Brygge. På nordsiden av Brevikveien foregår det planarbeid for etablering av flere hundre boliger, og det er også ytterligere planer om etablering av boligområder i nærheten til Kambo stasjon. 
  • Bane NORs kalkyler i forstudien antyder at alternativet på Kambo er 40-80% dyrere enn billigste alternativ. Anlegget har nå vokst betydelig uten at det ser ut til at kostnader har blitt vurdert på nytt. Med en utvidelse til 150 – 200 mål og store betongkonstruksjoner i flere hundre meters lengde er det tvilsomt om dette kan realiseres innenfor samme kostnadsramme som antydet i forstudien.  
  • Dersom en beholder anslaget på 20 prosent vil et anlegg på 200 mål beslaglegge 40 mål dyrket mark. Et slikt beslag kan ikke anses å ha liten konsekvens.
  • Ordfører i Moss, Hanne Tollerud, ønsker ikke et anlegg som berører bydelen Kambo i det hele tatt leser vi i Moss Avis.
  • Kambo gård, som er Moss sin siste herregård og som er verneverdig, vil få ødelagte omgivelser da togparkeringen vil ligge så tett oppmot herregården som overhodet mulig i følge plantegningene.

Vi i Kulpe Velforening ønsker ikke togparkingen på Kambo!
Signer og del! 

Oppropet slutter fredag 1.mars og vil bli sendt til Bane Nor og Moss kommune.

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Kulpe Velforening kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...